ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Karaciğer Nakli Yapılmış Hastada Konjenital Kalp Cerrahisinde Anestezi Yönetimi [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2021; 27(3): 223-225 | DOI: 10.5222/GKDAD.2021.97720

Karaciğer Nakli Yapılmış Hastada Konjenital Kalp Cerrahisinde Anestezi Yönetimi

Fatma Ukil Işıldak, Yasemin Yavuz, Ömer Faruk Şavluk, Ufuk Uslu
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas E.A.H Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı,İstanbul

Karaciğer nakli uzun yıllardan beri erişkin ve çocuk hastalarda başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Nakil yapılan hastaların sağkalım oranları arttıkça komorbidite ve nontransplant cerrahisi oranları da artmaktadır. Ailesel hiperkolestrolemi nedeniyle 13 yıl önce açık kalp cerrahisi geçiren ve 3 ay sonrasında karaciğer nakli yapılan 20 yaşında, erkek hasta aort kapak darlığı nedeniyle aort kök genişletme operasyonu planlandı. Bu çalışmamızda, daha önceden karaciğer nakli yapılan hastada anestezi uygulaması deneyimimiz sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Karaciğer nakli, konjenital kalp cerrahisi, anestezi

Anesthesia Management in Congenital Heart Surgery in a Patient with Liver Transplantation

Fatma Ukil Işıldak, Yasemin Yavuz, Ömer Faruk Şavluk, Ufuk Uslu
Kartal Koşuyolu High Education And Training Hospital, Anesthesiology And Reanimation Clinic, Istanbul

Liver transplantation has been used successfully in adult and pediatric patients for many years. As the survival rates of transplant patients increase, the rates of comorbidity and nontransplant surgery also increase. In a 20-year-old male patient, who underwent open heart surgery 13 years ago for familial hypercholesterolemia and had liver transplantation 3 months later after cardiac surgery, was planned for aortic root enlargement operation due to aortic valve stenosis. In this study, our experience of anesthesia in a patient with liver transplantation is presented.

Keywords: Liver transplantation, congenital heart surgery, anesthesia

Fatma Ukil Işıldak, Yasemin Yavuz, Ömer Faruk Şavluk, Ufuk Uslu. Anesthesia Management in Congenital Heart Surgery in a Patient with Liver Transplantation. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2021; 27(3): 223-225

Sorumlu Yazar: Fatma Ukil Işıldak, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale