ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu (TAVİ) İşlemlerinde Anestezi Yöntemlerimiz: Retrospektif Çalışma [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2020; 26(3): 139-146 | DOI: 10.5222/GKDAD.2020.93824

Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu (TAVİ) İşlemlerinde Anestezi Yöntemlerimiz: Retrospektif Çalışma

Rukiye Doğan Çakıer1, Funda Gümüş Özcan2, Serdar Demirgan3, Ertuğrul Okuyan4, Aysın Selcan3
1Tc. Sağlık Bakanlığı Hopa Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Artvin, Türkiye
2Tc Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: There were no significant differences between GDWR and CBR methods except for small differences. Both methods were found to be effective and safe.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kasım 2013 - Aralık 2017 tarihleri arasında ciddi aort darlığı nedeniyle kardiyoloji kliniği tarafından TAVİ işlemi uygulanan hastaların arşiv kayıtları incelenerek, uygulanan anestezi yaklaşımları, işleme ait özellikler ve hasta sonuçları değerlendirildi.
BULGULAR: 100 (50 kadın/50 erkek) TAVİ olgusunun 15’ine genel anestezi (GA), 49’una lokal anestezi-sedasyon (LS), 36’sına lokal anestezi-monitörize anestezi bakımı (LM) uygulanmıştı. LM grubunda, anestezi ve işlem süreleri, GA ve LS gruplarına göre anlamlı şekilde kısaydı (p<0.05). Vazoaktif ajan, sıvı infüzyonu ve yoğun bakım (YBÜ) kalış süreleri GA grubunda yüksekti (p<0.05). Otuz günlük mortalite tüm gruplarda %14 iken, GA grubunda mortalite oranı LS ve LM gruplarından anlamlı derecede yüksek bulundu (p=0.007).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Teknolojik ilerlemeler ve deneyimlerin artışıyla, TAVİ için GA gereksinimi azalmış ve sağladığı avantajlar ile keskin bir şekilde LS ve LM uygulamalarına kaymıştır. Ancak, iyi hasta sonuçları için anestezi tekniğinden bağımsız olarak, intraoperatif dönemde tüm hastalar yakın takip edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Transkateter aort kapak implantasyonu, genel anestezi, lokal anestezi, sedasyon, monitörize anestezi

Our Anesthetic Managements in Patients Undergoing Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI): A Retrospective Study

Rukiye Doğan Çakıer1, Funda Gümüş Özcan2, Serdar Demirgan3, Ertuğrul Okuyan4, Aysın Selcan3
1Anesthesiology And Reanimation Clinic, Republic Of Turkey Ministry Of Health Hopa State Hospital, Artvin, Turkey
2Department Of Anesthesiology And Reanimation, Republic Of Turkey Ministry Of Health, Başakşehir Çam And Sakura City Hospital, İstanbul, Turkey
3Department Of Anesthesiology And Reanimation, Republic Of Turkey Ministry Of Health, Science, Bağcılar Education And Research Hospital, İstanbul, Turkey
4Department Of Cardiology, Republic Of Turkey Ministry Of Health, Science, Bağcılar Education And Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI) procedure is a minimally invasive technique that have been applied in aortic stenosis pathologies which carry high-risk for conventional surgery. Although there is no definitive consensus on anesthesic applications, general, local anesthesic and sedation techniques are being used. In this study, we aimed to evaluate our anesthesia methods used in TAVI procedures, and their effects on results.
METHODS: The archive records of patients who underwent TAVI procedure due to the severe aortic stenosis between 2013 and 2017 were analyzed. Anesthesic approaches, features of the procedure, and patient outcomes were evaluated.
RESULTS: Of the 100 (50 women/50 men) patients who underwent TAVI, 15 had general anesthesia (GA) (15%), and 49 had local anesthesia with sedation (LS) (49%), and 36 had local anesthesia with monitorized anesthesia care (LM) (36%). In the LM group, the anesthesia and procedure times were significantly shorter compared to the GA and LS groups (p<0.05). Vasoactive agenst, and fluid infusions were used more frequently and intensive care (ICU) stay were prolonged in the GA (p<0.05). While the 30-day mortality was 14% in all groups, the mortality rate in the GA was significantly higher than the LS and LM (p=0.007).
DISCUSSION AND CONCLUSION: With an increase in technological advances and experience, the need GA for TAVI has decreased and the anesthesia technique has shifted sharply to applications of LS and LM with the advantages they provided. However, regardless of the anesthesia technique, all patients should be followed up closely in the intraoperative period for good patient outcomes.

Keywords: Transcatheter aortic valve implantation, general anesthesia, local anesthesia, sedation, monitorized anesthesia

Rukiye Doğan Çakıer, Funda Gümüş Özcan, Serdar Demirgan, Ertuğrul Okuyan, Aysın Selcan. Our Anesthetic Managements in Patients Undergoing Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI): A Retrospective Study. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2020; 26(3): 139-146

Sorumlu Yazar: Funda Gümüş Özcan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale