ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
İntraoperatif Renal Oksijen Saturasyon Değişiminin Postoperatif Akut Böbrek Hasarı İle İlişkisi [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2021; 27(1): 38-43 | DOI: 10.5222/GKDAD.2021.82621

İntraoperatif Renal Oksijen Saturasyon Değişiminin Postoperatif Akut Böbrek Hasarı İle İlişkisi

Mustafa Emre Gürcü1, Atakan Erkılınç1, Pinar Karaca Baysal1, Fatih Yılmaz2, Tuncer Koçak1
1Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2Kardioloji Kliniği, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Amaç: Akut böbrek hasarı, kardiyopulmoner baypas kullanılan açık kalp cerrahisinden sonra %25-%30 oranında görülen, postoperatif morbidite ve mortalteyi artırarak ameliyat başarısını azaltan en önemli bir faktördür. Near infrared spektroskopi (NIRS), beyin ve vital organlara oksijen sunumundaki dengesizliklerin erken belirlenmesi ve düzeltilmesine olanak sağlayan noninvaziv bir monitorizasyon yöntemidir. Bu çalışmanın amacı, intraoperatif NIRS ile takip edilen renal rSO2 değerlerindeki değişikliklerin ameliyat sonrası gelişen akut böbrek hasarı ile ilişkisini araştırmaktır.
Yöntem: Temmuz 2020-Ocak 2021 tarihleri arasında kardiyopulmoner baypas kullanılarak açık kalp cerrahisi uygulanan 50 hasta çalışmaya dâhil edildi. Demografik veriler yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi (BMI), hipertansiyon, diabetes mellitus, kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve bilinen kronik hastalıklar, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunu içermektedir. Akut böbrek hasarı tanımı KDİGO kriterlerine göre tanımlandı. Postoperatif 48. saat sonunda akut böbrek hasarı gelişen ve gelişmeyen hastaların, intraoperatif renal rSO2 değişimleri ile ilişkisi değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmaya dâhil edilen 50 hastanın yaş ortalaması 62 (54.3-66,5) idi ve çoğunluğu erkek hastaydı (%72). İntraoperatif verilerin değerlendirilmesinde, renal rSO2 değişiminin ameliyat sonrası akut böbrek hasarı gelişen ve gelişmeyen (sırasıyla; -%12, -%3) hastalar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu saptandı (p: 0.001). Penalised multivarite logistic regresyon analizinde de intraoperatif rSO2 değerindeki değişimlerin [(from -%10 to %0,5), OR: 0.18 (0,04-0,76) p: 0,03] postoperatif akut böbrek hasarı gelişimi için bağımsız bir öngördürücü olduğu bulundu.
Sonuç: KBP döneminde takip edilen renal rSO2 ölçümlerindeki düşüşlerin postoperatif dönemdeki akut böbrek hasarı gelişimini predikte ettiğini saptadık. NIRS ile renal oksijen saturasyon monitorizasyonunun, hem noninvaziv olması hem de eş zamanlı verileri yansıtması postoperatif dönemdeki renal disfonksiyonun öngörülebilmesi için oldukça etkili bir yöntem olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Akut Böbrek Hasarı, renal rSO2, Kardiyopulmoner Baypass.

The Relation of Intraoperative Renal Oxygen Saturation Change with Postoperative Acute Kidney Injury

Mustafa Emre Gürcü1, Atakan Erkılınç1, Pinar Karaca Baysal1, Fatih Yılmaz2, Tuncer Koçak1
1Department Of Anesthesiology, Kartal Koşuyolu High Speciality Educational And Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department Of Cardiology, Kartal Koşuyolu High Speciality Educational And Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objective: Acute kidney injury seen in 25-30 % of the cases after open heart surgery where cardiopulmonary bypass was performed, is one of the most important factors that affect the success of the on- pump open heart surgery by increasing the rates of postoperative morbidity, and mortality. Near infrared spectroscopy (NIRS) is a noninvasive monitoring that frequently used method that allows correction of imbalances in oxygen supply to the brain and vital organs. We aimed to investigate the relationship between renal oxygen saturation values and postoperative acute kidney injury.
Method: Fifty patients who underwent on- pump open heart surgery between July 2020 and January 2021 by using cardiopulmonary bypass were included in the study. Demographic data included age, gender, body mass index (BMI), hypertension, diabetes mellitus, chronic obstructive pulmonary disease, other chronic diseases and left ventricular ejection fraction. The definition of acute kidney injury was defined according to the criteria of KDIGO. At the end of the postoperative 48th hour the relationship between intraoperative renal rSO2 changes in patients with or without acute kidney injury was evaluated.
Results: Fifty patients were included in the current study. The median (IQR) age of 50 patients was 62 (54.3-66.5), and mostly male patients constituted the study populatio,. When we evaluated the intraoperative data, there were statistically significant differences in changes in renal rSO2 values in patients who had and had not developed postoperative acute kidney injury (-12%, -3%, respectively) (p: 0.001). In the multivariate logistic regression analysis, the change in rSO2 values in the intraoperative period [(from - 10% to 0.5%), OR: 0.18 (0.04-0.76) p: 0.03] were found to be an independent predictor of postoperative acute kidney injury.
Conclusion: We found that the decrease of renal rSO2 measurements during surgery may predict the development of acute kidney injury in the postoperative period. We think that renal oxygen saturation monitoring with NIRS is a very effective method for predicting postoperative renal dysfunction, because it is both noninvasive and reflects simultaneous data.

Keywords: Acute Kidney Injury, renal rSO2, Cardiopulmonary Bypass.

Mustafa Emre Gürcü, Atakan Erkılınç, Pinar Karaca Baysal, Fatih Yılmaz, Tuncer Koçak. The Relation of Intraoperative Renal Oxygen Saturation Change with Postoperative Acute Kidney Injury. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2021; 27(1): 38-43

Sorumlu Yazar: Mustafa Emre Gürcü, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale