ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Radyofrekans Kateter Ablasyon Uygulanan Pediyatrik Hastalarda Derin Sedasyon ve Hasta Güvenliği: Bir Prospektif Çalışma [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(1): 97-103 | DOI: 10.14744/GKDAD.2022.74508

Radyofrekans Kateter Ablasyon Uygulanan Pediyatrik Hastalarda Derin Sedasyon ve Hasta Güvenliği: Bir Prospektif Çalışma

Sibel Yılmaz Ferhatoğlu1, Şevket Ballı2, Türkan Kudsioğlu1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediyatrik Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Amaç: Radyofrekans kateter ablasyonu yapılan pediatrik olgularda ka-bul görmüş standart bir anestezi yöntemi yoktur. Bu hastaların anestezi yönetiminin amacı, kalp ve solunum fonksiyonlarında minimal dep-resyona neden olurken yeterli analjezi, sedasyon ve hareketsizliği sağ-layabilmektir. Bu çalışmada, propofol-ketamin kombinasyonunun bu hastalarda hemodinamiyi, sedasyon düzeyini ve derlenme süresini nasıl etkilediği incelendi.
Yöntem: Temmuz 2019-Ekim 2019 tarihleri arasında kurumumuzda elektrofizyoloji laboratuvarında radyofrekans kateter ablasyon yapılan çocuk hastaların verileri prospektif olarak toplandı. Hastaların demogra-fik verileri, intraoperatif kalp hızı, ortalama arteriyel kan basıncı, periferik oksijen satürasyonu, end-tidal CO2 değeri, bispektral indeks (BIS) değeri ve komplikasyonlar kaydedildi.
Bulgular: Çalışmaya 113 hasta alındı. Yirmi bir hastada işlemin beşinci dakikasında kalp hızında %20’den fazla artış görüldü (p<0,001). On bir hastada işlemin 30. dakikasında %20’den fazla kalp hızı artışı gözlendi (p<0,05). Ortalama end-tidal CO2 değeri 37,8±1,86 idi (35-40). Beşinci dakikadan sonra ortalama BIS değeri 40’ın altındaydı. En sık görülen komp-likasyon sekresyonlarda artıştı.
Sonuç: Bu araştırma, radyofrekans kateter ablasyonu uygulanan pedi-atrik olgularda, ketamin-propofol kombinasyonunun, derlenme süresini uzatmadan optimal ortalama arter basıncı ve kalp hızını koruduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: BIS indeksi, derin sedasyon, non-invaziv end-tidal karbondioksit ölçümü, pediatri, radyofrekans kateter ablasyon

Deep Sedation and Patient Safety in Pediatric Patients Undergoing Radiofrequency Catheter Ablation: A Prospective Study

Sibel Yılmaz Ferhatoğlu1, Şevket Ballı2, Türkan Kudsioğlu1
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Dr. Siyami Ersek Cardiothoracic Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Pediatric Cardiology, Dr. Siyami Ersek Cardiothoracic Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objectives: There is no globally accepted anesthetic method in pediat-ric cases undergoing cardiac catheterization. The purpose of anesthetic management of these patients includes adequate analgesia, sedation, and immobility, with minimal depression of cardiac and respiratory functions. In the present study, we analyzed how the propofol-ketamine mixture affects the hemodynamics, sedation level, and recovery period in these patients.
Methods: We retrospectively evaluated the data of the pediatric pa-tients who had radiofrequency catheter ablation in the electrophysiol-ogy laboratory from July 2019 to October 2019 at our institution. In-traoperative heart rate (HR), mean arterial blood pressure, peripheral oxygen saturation, the amount of end-tidal carbon dioxide, BIS value, and complications were noted.
Results: There were 113 patients in the study. More than 20% increase in HR at the 5th min of the procedure was seen in 21 patients (p<0.001). More than 20% HR increase was observed in 11 patients at the 30th min of the procedure (p<0.05). The mean end-tidal CO2 is 37.8±1.86 (35-40). After the 5th min, the mean BIS value is under 40. The most observed complication is increase in secretion.
Conclusion: The present research shows that in pediatric cases under-going cardiac catheterization, the combination of ketamine with propo-fol maintains optimal mean arterial pressure and HR without prolonging the recovery period.

Keywords: BIS index, deep sedation, non-invasive end-tidal carbon di-oxide measuring, pediatrics, radiofrequency catheter ablation

Sibel Yılmaz Ferhatoğlu, Şevket Ballı, Türkan Kudsioğlu. Deep Sedation and Patient Safety in Pediatric Patients Undergoing Radiofrequency Catheter Ablation: A Prospective Study. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(1): 97-103

Sorumlu Yazar: Sibel Yılmaz Ferhatoğlu, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale