ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Koroner Arter Baypas Greftleme Ameliyatında Daha Önce Heparin Kullanan Hastada Karşılaştığımız Heparin Direnci Ve Yönetimi [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2013; 19(1): 37-41 | DOI: 10.5222/GKDAD.2013.037

Koroner Arter Baypas Greftleme Ameliyatında Daha Önce Heparin Kullanan Hastada Karşılaştığımız Heparin Direnci Ve Yönetimi

Hasibe Özlem Uğur, Mustafa Esat Çilcan, Ayfer Açıkgöz, Pınar Turgut, Bora Aykaç
İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Bu yazıda kardiyopulmoner baypas sırasında karşılaşılan heparin direncine sahip bir olguyu ve tedavisini sunuyoruz. Önceden femoral arter embolektomisi uygulanan ve bu nedenle intravenöz heparin infüzyon tedavisi alan bir hasta, koroner arter baypas greft cerrahisi (KABG) operasyonuna alındı. Hasta, aortik kanülasyonun güvenle uygulanabilmesi için gerekli 400 sn üzeri aktive koagülasyon zamanına (ACT) ulaşabilmek için 800 IU/kg heparin ve 2 ünite taze donmuş plazmaya gereksinim duydu. Hastada önceki heparin tedavisine bağlı olarak heparin direnci gelişmiş olduğu düşünüldü. Heparin direnci gelişimi, dolaşımdaki antitrombin III'ün daha önceki heparinizasyon sonucu tüketilmiş olmasına bağlandı. Taze donmuş plazma ile tedavi etmek heparinin etkinliğini yerine getirdi. Bu olgu; ACT ölçümünün antikoagülasyonun değerlendirilmesinde ve olası bir heparin direnci olgusunun belirlenmesinde önemli bir yere sahip olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Heparin, aktive pıhtılaşma zamanı (ACT), taze donmuş plazma

Heparin Resistance and Management During Cardiopulmonary Bypass Operation in a Patient Who Had Previously Received Heparin Therapy

Hasibe Özlem Uğur, Mustafa Esat Çilcan, Ayfer Açıkgöz, Pınar Turgut, Bora Aykaç
Istanbul University Cardiology Institute Department Of Anesthesiology & Reanimation

In this paper, a case of heparin resistance and its management during cardiopulmonary bypass is reported. A patient with a history of femoral artery embolectomy was treated with intravenous heparin infusion prior to coronary artery bypass surgery. He
required 800 IU/kg of heparin and 2 units of fresh frozen plasma to increase his activated clotting time (ACT) to a therapeutic level that is over 400 seconds for safe institution of aortic cannulation. He was diagnosed as a probable heparin resistant case because of the prior heparin treatment. The development of heparin resistance was thought to be due to the consumption of circulating antithrombin III as a result of prior heparinisation. Treatment with fresh frozen plasma restored heparin effectiveness. This case has showed the pivotal role of ACT on the assessment of the efficiency of anticoagulation and the determination of possible case of heparin resistance.

Keywords: Heparin, activated clotting time (ACT), fresh frozen plasma

Hasibe Özlem Uğur, Mustafa Esat Çilcan, Ayfer Açıkgöz, Pınar Turgut, Bora Aykaç. Heparin Resistance and Management During Cardiopulmonary Bypass Operation in a Patient Who Had Previously Received Heparin Therapy. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2013; 19(1): 37-41

Sorumlu Yazar: Hasibe Özlem Uğur, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale