ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Yoğun bakımda sefoperazon/sulbaktam kullanımının koagülasyon sistemi üzerine etkilerinin değerlendirilmesi [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2018; 24(4): 172-175 | DOI: 10.5222/GKDAD.2018.62681

Yoğun bakımda sefoperazon/sulbaktam kullanımının koagülasyon sistemi üzerine etkilerinin değerlendirilmesi

Mine Altınkaya Çavuş1, Seha Akduman2, Sema Turan1
1Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Bölümü, Ankara
2Medikalpark Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Yoğun bakımda enfeksiyon çok sık karşımıza çıkan bir sorundur. Sefoperazon/sulbaktam, yoğun bakımda solunum yolu enfeksiyonlarında sıklıkla tercih edilen antibiyotiklerdendir. Çalışmamızda, 3. basamak dahili yoğun bakımda, sefaperazon –sulbaktam tedavisi başlanan hastalarımızın koagülasyon parametrelerinde oluşan değişiklikleri retrospektif olarak değerlendirdik ve bu gelişen komplikasyonun mortalite üzerine etkilerini inceledik.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza 3. basamak yoğun bakımda tedavi gören, sefoperazon/sulbaktam tedavisi alan, kronik obstrüktif
akciğer hastalığı (KOAH) ve pnömoni tanılı, 18 yaşından büyük, 39 hasta dahil edilmiştir. Hastaların tanıları, demografik verileri ve takip parametreleri retrospektif olarak incelenip mortalite ile ilişkisi değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmamız 29 erkek,10 kadın olmak üzere toplam 39 hastadan oluşmaktadır. 66 yaş ve altı 12, 66-76 yaş arası 13, 76
yaş ve üzeri 14 hasta vardı. APACHEII ölçümleri hayati duruma göre karşılaştırılarak incelenmiştir. Elde edilen
sonuçlar Tablo 2’te yer almaktadır. Tablo 2’e göre, APACHEII ölçüm hayati duruma göre anlamlı bir şekilde
farklılaşmaktadır (p<0,05). Buna göre, exitus olan hastaların APACHEII ölçümleri exitus olmayan hastalarınkinden
anlamlı olarak daha yüksektir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hastalarımızın mortalitesi yüksek APACHE II değerleri ile uyumlu olarak bulundu. Sefaperazon/sulbaktam kullanan
hastalarımızda gözlenen koagülasyon bozuklukları mortaliteyi arttırmaktadır. Belirlenen bu komplikasyon kullanılan
dozdan bağımsızdır.

Anahtar Kelimeler: Sefoperazon / sulbaktam, koagulopati, pnömoni

Evaluatıon of the effects of sephoperazon / sulbachtam usage on the coagulatıon system ın ıntensıve care

Mine Altınkaya Çavuş1, Seha Akduman2, Sema Turan1
1Turkey Higher Specialized Training and Research Hospital Intensive Care Department, Ankara
2Medikalpark Hospital

INTRODUCTION: In intensive care, infection is a very common problem. Cefoperazone / sulbactam are frequently preferred antibiotics in respiratory tract infections in intensive care unit. In our study, we retrospectively evaluated the changes in coagulation parameters of our patients who were treated with cefaperazon and sulbacetam in the 3rd stage internal ICU, and examined the effects of this developing complication on mortality.
METHODS: Patients who received treatment in the third stage intensive care unit, who received cefoperazon / sulbactam treatment, chronic obstructive 39 patients with lung disease (COPD) and pneumonia, aged over 18 years were included.
Patients' diagnoses, demographic data and follow-up parameters were evaluated retrospectively and mortality was assessed.
RESULTS: Our study consisted of 39 patients (29 male, 10 female). 66 years and below 12, 66-76 years 13, 76
age and over there were 14 patients. APACHEII measurements were compared by comparison with the vital situation. Obtained
The results are given in Table 2. According to Table 2, the APACHE II measurement is significantly
(p <0.05). According to this, APACHE II measurements of patients with exitus
it is significantly higher.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The mortality of our patients was found to be consistent with high APACHE II values. Using Cefaperazon / Sulbactam
Coagulation disorders observed in our patients increase mortality. Using this specified complication
it is dose independent.

Keywords: Cefoperazone / sulbactam, coagulopathy, pnoumoni

Mine Altınkaya Çavuş, Seha Akduman, Sema Turan. Evaluatıon of the effects of sephoperazon / sulbachtam usage on the coagulatıon system ın ıntensıve care. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2018; 24(4): 172-175

Sorumlu Yazar: Mine Altınkaya Çavuş, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale