ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Yoğun Bakım Ünitesinde Yelken Göğüs Tanılarıyla Takip Edilen Hastaların Yönetimi [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(1): 24-28 | DOI: 10.14744/GKDAD.2022.55376

Yoğun Bakım Ünitesinde Yelken Göğüs Tanılarıyla Takip Edilen Hastaların Yönetimi

Mehmet Duran1, Ömer Cenap Gülyüz2, Nurgül Çetgen3, Mehmet Şirin Mağaç1
1Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve araştırma Hastanesi, Anestezyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Adıyaman, Türkiye
2Adıyaman üniversitesi Eğitim ve araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Adıyaman, Türkiye
3Sağlık Bilimler Üniversitesi, Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Toraks travmalarına bağlı gelişen yelken göğüs; ciddi morbidi-te ve mortalite sebebidir. Bu çalışmada, yelken göğüs tanısıyla takip ve tedavi edilen hastaların yoğun bakım ünitesinde ve hastanede kalış sü-releri ile mekanik ventilasyonda geçirdikleri süreye etki eden faktörlerin araştırılması amaçlandı.
Yöntem: Bu çalışma geriye dönük olarak tasarlandı. Tedavi yönteminin (medikal/cerrahi), demografik verilerin, hemotoraks ve pnömotoraks ge-lişiminin, mekanik ventilatörde geçen sürenin ve yoğun bakım ünitesin-de kalma süresinin taburculuk süresine etkileri incelendi.
Bulgular: Otuz hasta çalışmaya dahil edildi. Yaş ortalaması 50,1±20,6 (5’i kadın, 25’i erkek) yıl idi. Hastaların 18’i (%60) medikal tedavi, 12’si (%40) cerrahi tedavi alıyordu. Cerrahi tedavi alan has-talarda mekanik ventilatöre bağlanma oranı daha yüksek olmasına rağmen mekanik ventilatörde kalış süresi daha kısa bulundu. Erkek hastalarda ve hemotoraks gelişen hastalarda hastanede kalış süresi daha uzun tespit edildi.
Sonuç: Yelken göğüs tanısıyla takip edilen hastalarda yoğun bakım ünitesinde ve hastanede, mekanik ventilatörde kalış sürelerini etkileyen faktörler incelendiğinde; cerrahi kot fiksasyonu uygulanan hastalarda mekanik ventilasyonda kalma süresinin kısaldığı, hemotoraks gelişen hastalarda ve erkek hastalarda ise hastanede kalma süresinin uzadığı görüldü.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi kot fiksasyonu, hemotoraks, pnömotoraks, yelken göğüs, yoğun bakım

Management of Patients with Flail Chest Diagnose in the Intensive Care Unit

Mehmet Duran1, Ömer Cenap Gülyüz2, Nurgül Çetgen3, Mehmet Şirin Mağaç1
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Adiyaman University Training and Research Hospital, Adiyaman, Turkey
2Department of Thoracic Surgery, Adiyaman University Training and Research Hospital, Adiyaman, Turkey
3Department of Anesthesiology and Reanimation, University of Health Sciences, Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objectives: Flail chest due to thoracic trauma causes serious morbidity and mortality. We aimed to investigate the factors affecting the length of stay in the intensive care unit and hospital and the time spent on mechanical ventilation in patients who were followed up and treated with the diagnosis of flail chest.
Methods: Our study was designed retrospectively. The effects of the treatment method (medical/surgical), demographic data, development of hemothorax and pneumothorax, time spent on mechanical ventila-tor, and duration of stay in the intensive care unit on the duration of discharge were examined.
Results: A total of 30 patients were included in the study. The mean age was 50.1±20.6 (5 females-25 males). The number of those who received medical treatment was 18 (60%), and surgical treatment was 12 (40%). Although the rate of being connected to a mechanical ventilator was higher in those who received surgical treatment, the duration of stay on the mechanical ventilator was found to be shorter. Longer hospital stay was found in male patients and patients who developed hemothorax.
Conclusion: When the factors affecting the length of stay in the inten-sive care unit, hospital and mechanical ventilator in patients followed up with the diagnosis of flail chest are examined; It was observed that the duration of mechanical ventilation was shortened in patients who underwent surgical rib fixation and the duration of hospitalization was prolonged in patients with hemothorax and in male patients.

Keywords: Flail chest, hemothorax, intensive care, pneumothorax, sur-gical rib fixation

Mehmet Duran, Ömer Cenap Gülyüz, Nurgül Çetgen, Mehmet Şirin Mağaç. Management of Patients with Flail Chest Diagnose in the Intensive Care Unit. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(1): 24-28

Sorumlu Yazar: Mehmet Duran, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale