ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Amiodaron’a Bağlı Ender Bir Komplikasyon: Yaygın Alveolar Hemoraji [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2014; 20(1): 55-58 | DOI: 10.5222/GKDAD.2014.055

Amiodaron’a Bağlı Ender Bir Komplikasyon: Yaygın Alveolar Hemoraji

Alper Kararmaz1, Pelin Çorman Dinçer1, Firuz Çelikoğlu2
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimas-yon Anabilim Dalı, İstanbul
2Bayındır Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, İstanbul

Antiaritmik olarak sıkça kullanılan bir ilaç olan amiodaronun nörolojik, oftalmik, kutanöz, hepatik ve pulmoner yan etkileri bilinmektedir. Kullanım süresi ve miktarına bağlı olarak pulmoner toksisite bulguları gözlenir. Pulmoner yan etkiler % 10-17 oranında görülür ve genellikle interstisiyel pnömoni şeklindedir. Bu olgu sunumunda, hızlı ventrikül cevaplı akut atrial fibrilasyon nedeniyle amiodaron tedavisi başlanan bayan hastada amiodaronun ender bir komplikasyonu olan yaygın alveolar hemoraji irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: atrial fibrilasyon, amiodaron, diffüz alveolar hemoraji

A Rare Complication of Amiodarone: Diffuse Alveolar Hemorrhage

Alper Kararmaz1, Pelin Çorman Dinçer1, Firuz Çelikoğlu2
1Marmara University, Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, İstanbul, Turkey
2Bayindir Hospital, Chest Diseases Department, Istanbul, Turkey

Amiodarone, a frequently used antiarrhythmic drug is known for having neurological, ophthalmic, cutaneous, hepatic and pulmonary side effects. Signs of pulmonary toxicity are observed dependent on the duration of exposure and the dose administered. Pulmonary complications occur in 10-17 % patients and interstitial pneumonia is the most common one. In this case report we present a female patient with acute atrial fibrillation associated with rapid ventricular response treated with amiodarone who developed diffuse alveolar hemorrhage, a rare complication of amiodarone.

Keywords: atrial fibrillation, amiodarone, diffuse alveolar hemorrhage

Alper Kararmaz, Pelin Çorman Dinçer, Firuz Çelikoğlu. A Rare Complication of Amiodarone: Diffuse Alveolar Hemorrhage. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2014; 20(1): 55-58

Sorumlu Yazar: Pelin Çorman Dinçer, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale