ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Torakotomi ile Redo Triküspit Replasmanında Bilateral Erektör Spina Düzlem Bloğu [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2020; 26(2): 102-105 | DOI: 10.5222/GKDAD.2020.42275

Torakotomi ile Redo Triküspit Replasmanında Bilateral Erektör Spina Düzlem Bloğu

Behiç Girgin, Halil İslamoğlu, Aslı Z. Demir
Ankara şehir hastanesi, kardiyak anestezi kliniği, Ankara, Turkey

Kardiyotorasik cerrahide Erector Spinae Plane (ESP) bloğu, postoperatif analjezide perioperatif opioid kullanımına veya torasik epidural analjeziye iyi bir alternatif olabilir. Bu yazıda redo triküspit kapak replasmanı ameliyatında etkili ESP blok deneyimimizi sunduk. Hastaya torakotomi ile redo triküspit kapak replasmanı (TVR) ameliyatı planlandı. Hastaya 1994 yılında aort kapak replasmanı, 2005 yılında mitral kommissurotomi ve 2008 yılında TVR uygulanmıştı. ESP için T5 seviyesinde % 0.5 bupivakain: salin 1: 1 karışımı, her bir tarafa 20 ml olacak şekilde bilateral tek enjeksiyon bloğu uygulandı. Postoperatif 1. ve 2. gün VAS 1-2 idi ve ek analjezik gerekmedi. Tek enjeksiyonlu blok postoperatif ağrıyı hafifletmede oldukça etkiliydi, hasta hemodinamik olarak stabildi ve minimum perioperatif opioid gereksinimi ümit vericiydi. ESP bloğu, yüksek opioid dozlarının neden olduğu sorunları önlemek için çok avantajlıdır. Önemli bir nokta, redo ameliyatlarda daha fazla doku rezeksiyonu gerekir ve bu daha fazla ağrıya neden olur, ancak olgumuzda tek enjeksiyonlu ESP ile yeterli analjezi sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Erektor Spina Düzlem bloğu, kalp cerrahisi, torakotomi, kalp anestezisi, postoperatif ağrı, redo ameliyat

Bilateral Erector Spinae Plane Block for Redo Tricuspid Valve Replacement with Thoracotomy

Behiç Girgin, Halil İslamoğlu, Aslı Z. Demir
Ankara City Hospital, Department of Cardiac Anesthesiology, Ankara, Turkey

Erector Spinae Plane(ESP) block in cardiothoracic surgery may be a good alternative to perioperative opioid use or thoracic epidural analgesia in the treatment of postoperative analgesia. We presented to effective ESP block experience for a patient redo tricuspid valve replacement. A patient underwent surgery for redo tricuspid valve replacement(TVR) with thoracotomy. The patient underwent aortic valve replacement in 1994, mitral commissurotomy in 2005 and TVR in 2008. Single injection block was performed at the level of the T5 for ESP with 0.5% bupivacaine saline 1: 1 mixture was bilaterally administered in 20 ml each.On the 1.and 2. postoperative day, VAS was 1-2 and no additional analgesic was required. Single injection block was quite effective in relieving postoperative pain, the patient was hemodynamically stable and minimum perioperative opioid requirement was promising. ESP block is very advantageous in order to avoid problems caused by high opioid doses. An important point is that more tissue resection is required in redo surgeries, causing more pain, however, adequate analgesia was achieved with single injection ESP in our case.

Keywords: Erector Spinae Plane block, cardiac surgery, thoracotomy, cardiac anesthesia, postoperative pain, redo surgery

Behiç Girgin, Halil İslamoğlu, Aslı Z. Demir. Bilateral Erector Spinae Plane Block for Redo Tricuspid Valve Replacement with Thoracotomy. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2020; 26(2): 102-105

Sorumlu Yazar: Aslı Z. Demir, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale