ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Kalp Cerrahisi Hastalarında BURP Manevrasının Hemodinami ve EKG’de QT ve P Dispersiyonları Üzerine Etkileri [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2014; 20(1): 27-32 | DOI: 10.5222/GKDAD.2014.027

Kalp Cerrahisi Hastalarında BURP Manevrasının Hemodinami ve EKG’de QT ve P Dispersiyonları Üzerine Etkileri

Abdullah Demirhan1, Murat Bilgi1, Ümit Yaşar Tekelioğlu1, Akcan Akkaya1, Kemalettin Erdem2, Serkan Öztürk3, Adem Deniz Kurt1, Hasan Koçoğlu1
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ad, Bolu
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Ve Damar Cerrahisi Ad, Bolu
3Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ad, Bolu

AMAÇ: Amacımız koraner bypass cerrahisinde laringoskopi ve trakeal entübasyon (TE) esnasında uygulanan “backward upward right-sided pressure”(BURP) manevrasının, QT (OTd), P dispersiyon (Pd) ve hemodinamik yanıt üzerine oluşan etkisini araştırmaktır.
YÖNTEMLER: Çalışmaya elektif koroner arter bypass graft cerrahisi geçiren 40 hasta alındı. Hastalar Grup K (kontrol grubu, n=20) ve Grup B (BURP grubu, n=20) olarak 2 gruba ayrıldı. Hastalara premedikasyon yapıldıktan sonra standart 12 derivasyonlu elektrokardiyografi (EKG) bağlanarak indüksiyon öncesi EKG çekildi. Bu EKG bazal (EKG0) kabul edilerek kaydedildi. Sadece BURP grubundaki hastalara laringoskopi esnasında BURP manevrası yapıldı. Hastaların 12 derivasyonlu EKG kayıtları entübasyon sonrası 1. dk (EKG1) ve 3. dk (EKG3) da alındı ve iki grup QT ve p dispersiyonları açısından karşılştırıldı.
BULGULAR: Gruplar arasında demografik veriler benzerdi. (p >0,05). Grup K ve Grup B’nin entübasyon süreleri benzerdi (p >0,05). Kalp atım hızları (KH) ve ortalama arter basınçlarının (OAB) gruplar arası değerlendirilmesinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu (p >0.05). Grupları arası izlem zamanları içindeki QTd ve p dispersiyonlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi (p >0,05).
SONUÇ: Koraner arter hastalığı olan ve koroner baypas cerrahisi geçirecek hastalarda BURP manevrasının KH ve OAB değerleri ile EKG’deki QT ve P dalga dispersiyonları üzerine olumsuz etkisinin olmadığını gözlemledik.

Anahtar Kelimeler: P dalga dispersiyonu, QT dispersiyonu, koroner bypass cerrahisi, laringoskopi

Effects of BURP maneuver over the hemodynamics and QT and P dispersions in ECG in cardiac surgery patients

Abdullah Demirhan1, Murat Bilgi1, Ümit Yaşar Tekelioğlu1, Akcan Akkaya1, Kemalettin Erdem2, Serkan Öztürk3, Adem Deniz Kurt1, Hasan Koçoğlu1
1Department Of Anesthesiology And Reanimation, Abant Izzet Baysal University Medical School, Bolu, Turkey
2Department Of Cardiovascular Surgery, Abant Izzet Baysal University Medical School, Bolu, Turkey
3Department Of Cardiology, Abant Izzet Baysal University Medical School, Bolu, Turkey

OBJECTIVE: In this study, we aimed to investigate the possible effects of “backward-upward right-sided pressure”(BURP) maneuver applied during tracheal intubation (TI) in patients that will undergo coronary bypass surgery on hemodynamic response and QT dispersion (QTd) and P wave dispersion (Pd).
METHODS: In this study, 40 patients undergoing elective coronary artery bypass graft surgery were included. Patients were divided into 2 groups as Group C (control group, n = 20) and Group B (BURP group, n = 20). Standard 12-lead electrocardiogram (ECG) was performed before induction. This ECG was recorded and was accepted as the baseline (EKG0). BURP maneuver was performed only to patients in group B, during laryngoscopy. 12-lead ECG recordings of the patients were also performed 1 min (EKG1) and 3 min (EKG3) after intubation. The two groups were compared in terms of hemodynamic parameters, QTd and Pd.
RESULTS: Demographic data were similar between groups (p> 0.05). Duration of intubation was similar in groups C and B (p> 0.05). There was no statistically significant difference between groups in terms of heart rate (HR) and mean arterial pressures (MAP), QTd and Pd dispersions during the follow-up time (p> 0.05).
CONCLUSION: We did not observe any kind of effects of BURP maneuver on QTd or Pd in ECG or on hemodynamic parameters such as HR and MAP in patients undergoing coronary artery bypass surgery.

Keywords: P wave dispertions, QT dispertions, coronary bypass surgery, laringoscopy

Abdullah Demirhan, Murat Bilgi, Ümit Yaşar Tekelioğlu, Akcan Akkaya, Kemalettin Erdem, Serkan Öztürk, Adem Deniz Kurt, Hasan Koçoğlu. Effects of BURP maneuver over the hemodynamics and QT and P dispersions in ECG in cardiac surgery patients. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2014; 20(1): 27-32

Sorumlu Yazar: Abdullah Demirhan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale