ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Pulmoner Tromboendarterektomi Ameliyatlarında Klinik olarak Anestezi Tecrübemiz [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2018; 24(2): 67-73 | DOI: 10.5222/GKDAD.2018.37880

Pulmoner Tromboendarterektomi Ameliyatlarında Klinik olarak Anestezi Tecrübemiz

Tülay Örki, Halide Oğuş, Atakan Erkılınç, Rezzan Yaltırık, Deniz Avan, Canan Güler, Füsun Güzelmeriç, Tuncer Koçak
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada; Şubat 2011-Aralık 2014 tarihleri arasında kliniğimizde PTE ameliyatı yapılan 235 hastada uyguladığımız anestezi yönetimini ve klinik sonuçlarımızı sunmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Operasyon odasında full monitörizasyon (serebral rejional oksijen satürasyonu (rSO2), EKG, periferik doku oksijen saturasyonu (SpO2), invaziv arteryel ve santral venöz basınç, ortalama pulmoner arter basınç, CO, Cİ ve PVR ölçümü için termodilüsyon katereri takıldı. Hastalara kardiyopulmoner bypass ve derin hipotermik total sirkulatuvar arrest eşliğinde pulmoner tromboendarterektomi (PTE) yapıldı.
Hastaların ortalama arter basıncı (OAB), kardiak output (CO), kardiyak indeks (CI), pulmoner vasküler rezistans (PVR) ve ortalama pulmoner arter basıncı (OPAB) değerleri anestezi indüksiyon sonrası ve pompa çıkışı ölçülerek kaydedildi.
Hastaların YBܒde kalış süreleri, hastanede kalış süreleri, nörolojik semptomlar, total mortalite, ECMO kullanımı ve ECMO ile mortalite kaydedildi.

BULGULAR: Hastaların indüksiyon sonrası ölçüm değerlerine göre pompa çıkışı ölçülen OPAB ve PVR değerlerinde anlamlı olarak azalma, Cİ ve CO değerlerinde ise anlamlı olarak artma saptandı (p<0,05)
Hastaların YBܒde kalış zamanı 6,7±4,6 gün, hastanede kalış zamanı 12,5±6,8 gün olarak bulundu. Toplam mortalite %11,9, ECMO kullanımı %12,8, ECMO ile mortalite % 6,4 olarak saptandı. Hiçbir hastada kalıcı nörolojik defisit gelişmedi.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak; PTE komplike bir kardiyotorasik cerrahidir. İyi bir anestezi yönetimi ile hastalarda komplikasyon riski azalmakta ve yaşam kaliteleri artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Pulmoner tromboendarterektomi, Anestezi, Yönetim

Our Experience with Anestetic Management of Pulmonary Thromboendarterectomies

Tülay Örki, Halide Oğuş, Atakan Erkılınç, Rezzan Yaltırık, Deniz Avan, Canan Güler, Füsun Güzelmeriç, Tuncer Koçak
Department Of Anaesthesiology And Reanimation Kartal Kosuyolu Education And Research Hospital İstanbul Turkey

INTRODUCTION: We aimed to present anesthetic management and clinical results in 235 patients who underwent pulmonary thromboendarterectomy (PTE) surgeries between February 2008 and December 2014.
METHODS: A thermodulation catheter was inserted for complete monitorization (cerebral regional oxygen saturation, rSO2) ECG peripheral tissue oxygen saturation (SpO2), invasive arterial and central venous pressure, cardiac output (CO), cardiac index (CI) pulmonary vascular resistance (PVR) measurements in the operation theater.
Pulmonary thromboendarterectomy (PTE) was performed accompanied by cardiopulmonary bypass and deep hypothermic total circulatory arrest.
The mean arterial pressure, (mAP), CO, CI, PVR, and the mean pulmonary artery pressure (mPAP) pulmonary artery pressure (mPAP) v were recorded by measuring after pump following anesthesia induction.
The length of ICU and hospital stay, neurological symptoms, total mortality, and mortality during ECMO were recorded.

RESULTS: Significant decrease in mPAP and PVR values and a significant increase in CI and CO values were detected after pump according to the measurements after induction. (p<005). The ICU stay was 6.7 + - 4.6 days and a hospital stay 12.5 = + - 6.8 days.
Total mortality was 11.9%, ECMO was 12.8% and mortality associated with ECMO was 6.4%. No permanent neurological deficit developed in any patient.

DISCUSSION AND CONCLUSION: In conclusion, PTE is a complicated cardiothoracic surgery. With competent anesthesia management, the risk of complications is reduced and the quality of life is increased.

Keywords: Pulmonary Thromboendarterectomy, Anaesthesia, Management

Tülay Örki, Halide Oğuş, Atakan Erkılınç, Rezzan Yaltırık, Deniz Avan, Canan Güler, Füsun Güzelmeriç, Tuncer Koçak. Our Experience with Anestetic Management of Pulmonary Thromboendarterectomies. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2018; 24(2): 67-73

Sorumlu Yazar: Tülay Örki, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale