ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Koroner Arter Cerrahisinde Yoğun Bakımda Kalış Süresini Etkileyen Faktörler [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2020; 26(2): 80-84 | DOI: 10.5222/GKDAD.2020.34635

Koroner Arter Cerrahisinde Yoğun Bakımda Kalış Süresini Etkileyen Faktörler

Songül Kocabaş Güler1, Nurgul Yurtseven2, İpek Yakın Düzyol3
1Tekirdağ Devlet Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Si̇yami̇ Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahi̇si̇ Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon, Kocaeli

GİRİŞ ve AMAÇ: Koroner arter baypas graft (KABG) cerrahisi sonrası yoğun bakım kalış sürelerinin uzaması morbidite, mortalite ve hastane maliyetlerinin artması ile ilişkilidir. Bu çalışmanın amacı KABG operasyonları sonrası postoperatif yoğun bakım kalış süresinin (YBKS) uzamasıyla ilişkili risk faktörlerini analiz etmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Elektif olarak KABG operasyonu geçirecek 199 hasta çalışmaya alındı. Uzamış yoğun bakım kalış süresi 48 saat olarak belirlendi. Hastaların preoperatif demografik verileri, kros-klemp ve pompa süreleri, inotrop kullanımları, 2>ünite kan transfüzyonu, hipotermi, entübasyon süresi, aritmi, alveolo-arteriyel oksijen gradienti (PAO2-PaO2) ve parsiyel arteriyel oksijen/ fraksiyone inspire oksijen (PaO2/FiO2) oranları kaydedildi. Yoğun bakımda kalış süresine göre hastalar iki gruba ayrıldı. Grup 1: Yoğun bakım kalış süresi 48 saatten kısa olan hastalar, Grup 2: Yoğun bakımda kalış süresi 48 saatten uzun olan hastalar. İstatik yöntemi olarak Mann Whitney U testi ve eşli olmayan t testi kullanıldı. Lineer regresyon analizi ile uzamış yoğun bakımla ilişkili faktörler araştırıldı.
BULGULAR: Yoğun bakımda kalış süresi Grup 1‘de 26.4±9.1 iken, Grup 2 hastalarında 137.8±72.3 saat olarak bulundu. Ventilasyon süresi ise grup 1’de 11.1±4.1 saat, Grup 2’de 74.5±81.0 olarak hesaplandı. Lineer regresyon analizine göre entübasyon süresi, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), yaş >60, kreatinin > 1.3 mg/dl ve ejeksiyon fraksiyonu (EF) < %45 uzamış yoğun bakımda kalış süresi ile ilişkili faktörler olarak bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tespit edilen risk faktörlerinin varlığında uygun tedavi seçenekleri ile hastaların desteklenerek operasyon zamanlamasının iyi belirlenmesi, yoğun bakım kalış süresi azaltacaktır.

Anahtar Kelimeler: Koroner Arter Cerrahisi, Yoğun Bakım Kalış Süresi, Risk Faktörü

Factors Affecting Intensive Care Unit Stay in Coronary Artery Surgery

Songül Kocabaş Güler1, Nurgul Yurtseven2, İpek Yakın Düzyol3
1Tekirdağ State Hospital
2Deparment of Anesthesiology and Reanimation Dr. Siyami Ersek Cardiovascular and Thoracic Surgery Training and Research Hospital University of Health Sciences, Turkey
3Deparment of Anesthesiology and Reanimation Derince Training and Research Hospital, University of Health Sciences, Turkey

INTRODUCTION: Prolonged ICU stay after coronary artery bypass surgery(CABG) is associated with increased morbidity, mortality and hospital costs.
The aim of this study is to analyze the risk factors associated with the prolongation of postoperative intensive care stay(ICUS) after CABG operations.

METHODS: 199 patients who would electively undergo CABG operation were included in the study. Prolonged ICU stay was determined as 48 hours. Preoperative demographic data, cross-clamp and pump times, inotropic uses, 2> unit blood transfusion, hypothermia, intubation time, arrhythmia, alveolo-arterial oxygen gradient (PAO2-PaO2) and partial arterial oxygen / fractional inspired oxygen (PaO2 / FiO2) ratios were recorded. Patients were divided into two groups according to the length of stay in the intensive care unit. Group1: Patients with ICU stay shorter than 48 hours, Group2: Patients with ICU stay longer than 48 hours. Mann Whitney U test and unpaired t test were used as statistical method. The factors associated with prolonged intensive care were investigated by linear regression analysis.
RESULTS: Duration of stay in intensive care unit was 26. ±9.1 in Group1, it was 137.8±72.3 hours in Group2 patients. Ventilation time was calculated as 11.1±4.1 hours in group 1 and 74.5±81.0 in group 2. According to the linear regression analysis, intubation time, chronic obstructive pulmonary disease (COPD), age>60, creatinine>1.3 mg/dl and ejection fraction (EF)<45% were found to be factors associated with prolonged ICU stay.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In the presence of identified risk factors, the appropriate timing of the operation will be supported by supporting the patients with appropriate treatment options and determining the timing of the operation

Keywords: Coronary Artery Surgery, Intensive Care Unit Stay, Risk Faktors

Songül Kocabaş Güler, Nurgul Yurtseven, İpek Yakın Düzyol. Factors Affecting Intensive Care Unit Stay in Coronary Artery Surgery. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2020; 26(2): 80-84

Sorumlu Yazar: Nurgul Yurtseven, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale