ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Akciğer Kanseri Nedeniyle Lobektomi Uygulanan 100 Olgunun Retrospektif Analizi [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2013; 19(1): 16-22 | DOI: 10.5222/GKDAD.2013.016

Akciğer Kanseri Nedeniyle Lobektomi Uygulanan 100 Olgunun Retrospektif Analizi

Gönül Sağıroğlu1, Burhan Meydan2, İlker İskenderoğlu3, Elif Çopuroğlu1, Mustafa Küpeli3, Çağatay Tezel3, Aysun Mısırlıoğlu3, Erdal Okur3
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Edirne
2Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi, İstanbul
3Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi, İstanbul

AMAÇ: Akciğer kanseri günümüzde kansere bağlı ölümlerin başta gelen nedenidir ve büyük çoğunluğu küçük hücreli dışı akciğer kanseridir. Çalışmamızda postoperatif yoğun bakım ünitesinde kalış süresini uzatan veya mortalite ve morbiditeyi arttıran risk faktörlerini araştırdık.
YÖNTEMLER: Ocak 2009-Ekim 2009 tarihlerinde lobektomi uygulanan olguların hastane kayıtları
geriye-dönük olarak incelendi. Cinsiyet, yaş, sigara, kanserin histopatolojik tipi, evresi, neoadjuvan tedavi, komorbid hastalıklar, FEV1, ASA (American Society of Anesthesiologists) skoru, lobektomi tarafı, cerrahi girişimler, anestezi süresi, yoğun bakıma entübe transport oranı, toplam kan/kan komponenti transfüzyonu, komplikasyonlar, yoğun bakım ünitesi ve hastanede kalış süresi ile mortalite sonuçları kaydedildi.


BULGULAR: Çalışmamızda olguların preoperatif FEV1 değeri %79.7 idi. ASA skorları 55 (%55)
ASA I, 22 (%22) ASA II, 23 (%23) ASA III idi. Anestezi süresi 218.81±81 dk idi. Olguların 93 (%93)’ü bir gün yoğun bakım ünitesinde kalmıştı. Neoadjuvan tedavi uygulanan %7 olguda (p<0.05) ve yoğun bakım ünitesine entübe olarak devredilen %14 olguda BPF gelişimi anlamlı yüksekti (p<0.005). Sleeve rezeksiyonlar (p<0.0001) ile BPF varlığı (p<0.05) mortaliteyi anlamlı olarak yükselten faktörlerdi. Hastanede ortalama kalış süresi 8.3 gün idi.

SONUÇ: Akciğer kanseri nedeniyle yapılan lobektomilerde mortaliteyi etkileyen BPF sıklığının
dikkatli anestezi ve özenli cerrahi girişim ile azaltılabileceği kanısındayız.


Anahtar Kelimeler: akciğer kanseri, lobektomi, entübasyon, kan transfüzyonu

Retrospective Analysis of 100 Patients Underwent Lobectomy for Lung Cancer

Gönül Sağıroğlu1, Burhan Meydan2, İlker İskenderoğlu3, Elif Çopuroğlu1, Mustafa Küpeli3, Çağatay Tezel3, Aysun Mısırlıoğlu3, Erdal Okur3
1Department of Anesthesiology, Trakya University Medical Faculty, Edirne, Turkey
2Department Of Anesthesiology, Sureyyapasa Chest Disease And Thoracic Surgery Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Thorac Surgery Sureyyapasa Chest Disease and Thoracic Surgery Hospital, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: Lung cancer, mostly non-small cell carcinoma is the leading cause of death (1). We investigated the risk factors that extend the duration of postoperative unit stay or increase the morbidity and mortality, in this study.
METHODS: Between January 2009 and October 2009 patients underwent lobectomy for lung cancer were retrospectively analyzed. Sex, age, smoking status, histopathology type, neoadjuvant treatment, co-morbid disease, FEV1, ASA(American Society of Anesthesiologists) score, side and type of lobectomy, length of anesthesia time of mechanical ventilation in ICU, number of transfusions, complications, length of ICU, hospital stay and mortality rates were recorded.
RESULTS: In this study, preoperative mean FEV1 value was 79.7%. ASA scores were; 55(55%) ASA I, 22(22%) ASA II, 23(23%) ASA III. The lengthy of anesthesia was 218.81±81 min. The development of BPF was significantly higher at 7% of the neoadjuvant treated patients (p<0.05) and at %14 of the patients transferred to the intensive care unit with a need of intubation tube. Sleeve resections (p<0.0001) and the presence of BPF(p<0.05) were the factors that significantly increase mortality. The mean length of hospital stay was 8.3 days.

CONCLUSION: We believe that the incidence of BPF affecting mortality after lobectomy for lung cancer can be reduce with careful anesthesia and attentive surgery.

Keywords: lung cancer, lobectomy, entubation, blood transfusion

Gönül Sağıroğlu, Burhan Meydan, İlker İskenderoğlu, Elif Çopuroğlu, Mustafa Küpeli, Çağatay Tezel, Aysun Mısırlıoğlu, Erdal Okur. Retrospective Analysis of 100 Patients Underwent Lobectomy for Lung Cancer. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2013; 19(1): 16-22

Sorumlu Yazar: Gönül Sağıroğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale