ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Pediatrik Kalp Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesinde PRISM ve APACHE II Skorlama Sistemleri [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(1): 89-96 | DOI: 10.14744/GKDAD.2022.28190

Pediatrik Kalp Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesinde PRISM ve APACHE II Skorlama Sistemleri

Serkan Basman1, Zeliha Alıcıkuş Tuncel1, Gül Çakmak2
1Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Istanbul, Türkiye
2Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Istanbul, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, pediatrik kalp cerrahisi yoğun bakım üni-tesinde arteriyel switch ameliyatı uygulanan hastalarda mortaliteyi be-lirlemede “Pediatric Risk of Mortality (PRISM)” skorunun güvenilirliğini ve geçerliliğini araştırmak, bu skorlama sistemlerini Akut Fizyoloji ve Kronik Sağlık Değerlendirmesi II (APACHE II) skorlama sistemiyle karşılaştırmak, pediatrik yaş grubuna göre modifiye edilerek, hasta özelliklerine ve yoğun bakım koşullarına göre en uygun skorlama sistemini oluşturmaktır.
Yöntem: Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araş-tırma Hastanesi Pediatrik Kalp Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesinde Ocak 2005-Ağustos 2011 tarihleri arasında 0-1 ay aralığındaki 124 hasta retros-pektif olarak çalışmaya dahil edildi.
Bulgular: Birinci gün PRISM skoru ile mekanik ventilasyon süresi arasında-ki ilişkiyi belirlemek için yapılan korelasyon analizine göre skorlar arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki saptandı (r=0,342; p<0,001). Bu sonuçlara göre birinci gün PRISM skoru arttıkça mekanik ventilasyon süresi de artmaktadır. Birinci gün ve üçüncü gündeki PRISM skorları, sağ kalanlara kıyasla eksitus olan hastalarda anlamlı derecede yüksek saptandı (p<0,001, p=0,049). So-nuçlar %95 güven aralığında değerlendirildi.
Sonuç: PRISM skorunun literatürde olduğu gibi yoğun bakım ünite-mizde de mortaliteyi tahmin etmede önemli bir gösterge olduğu gö-rüldü. Ülke genelinde çocuk yoğun bakım ünitelerindeki tedavi hiz-metlerinin ve sonuçlarının iyileştirilmesi için daha fazla hasta grubunda çok merkezli çalışmaların planlanması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: APACHE, pediatrik kalp cerrahisi, PRISM, yoğun bakım ünitesi

PRISM and APACHE II Scoring Systems in Pediatric Cardiac Surgery Intensive Care Unit

Serkan Basman1, Zeliha Alıcıkuş Tuncel1, Gül Çakmak2
1Department of Anesthesiology and Reanimation, University of Health Sciences, Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Center, Istanbul, Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Marmara University Pendik Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objectives: This study aims to investigate the reliability and validity of the Pediatric Risk of Mortality (PRISM) score in determining the mortality in patients who have undergone arterial switch in pediatric cardiac sur-gery (PCS) intensive care unit (ICU), to compare these scoring systems with the Acute Physiology and Chronic Health Evaluation (APACHE) II scoring system modified as per the pediatric age group, and to establish the most appropriate scoring system according to the patient charac-teristics and intensive care conditions.
Methods: Performed retrospectively in 124 patients within the age range of 0-1 months between January 2005 and August 2011 in the PCS ICU of Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital.
Results: The correlation analysis performed to establish the relationship between the PRISM score on day 1 and the mechanical ventilation time revealed a positive significant relationship between the scores (r=0.342; p<0.001). Accordingly, as the PRISM score on day 1 increases, the me-chanical ventilation time also increases. The PRISM scores on day 1 and day 3 were found significantly high in exitus patients compared to the survivors (p<0.001 and p=0.049, respectively). The results were evalu-ated at 95% confidence interval.
Conclusion: The PRISM score is an important indicator in estimating the mortality in our ICU as in the literature. Further multicenter studies in more patient groups are required to do planning to improve the treatment ser-vices and results in pediatric intensive care unit throughout the country.

Keywords: APACHE, intensive care, pediatric cardiac surgery, PRISM

Serkan Basman, Zeliha Alıcıkuş Tuncel, Gül Çakmak. PRISM and APACHE II Scoring Systems in Pediatric Cardiac Surgery Intensive Care Unit. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(1): 89-96

Sorumlu Yazar: Gül Çakmak, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale