ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Ultrasonografi eşliğinde vena jugularis interna kateterizasyonunda iki farklı baş pozisyonunun (nötral pozisyon, 45° rotasyon) işlem süresine ve komplikasyonlara etkisi [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2016; 22(2): 45-49 | DOI: 10.5222/GKDAD.2016.045

Ultrasonografi eşliğinde vena jugularis interna kateterizasyonunda iki farklı baş pozisyonunun (nötral pozisyon, 45° rotasyon) işlem süresine ve komplikasyonlara etkisi

Murat Kurt1, Asu Özgültekin2, Hörmet Aytekin1, Ahmet Aytekin2, Yaprak Köseoğlu2, Osman Ekinci2
1Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi EAH, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
2Haydarpaşa Numune EAH, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Santral ven kateterizasyonunda, enfeksiyon ve komplikasyon oranları daha düşük olması nedeniyle vena jugularis interna tercih edilmekte, ultrasonografi kullanımı ise başarıyı artırmaktadır. Çalışmamızda yoğun bakımda USG ile santral ven kateterizasyonunda başın iki farklı pozisyonuna (nötral pozisyon ve 45° rotasyon pozisyonu) bağlı vena jugularis internanın yer değiştirmesinin işlem süresi ve komplikasyonlara olan etkisini değerlendirdik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kateterizasyon işleminin baş karşı tarafa 45° çevrildiği (n=50) ve nötral baş pozisyonunda (n=50) uygulandığı grup olarak olgular rastgele iki gruba ayrıldı. İşlem süreleri ve komplikasyonları kaydedildi
BULGULAR: Vena jugularis internanın karotis artere göre yerleşim yeri, iki grup arasında anlamlı farklılık gösterdi (p < 0,05). Nötral grupta lateral, 45° rotasyon grubunda ise anterior yer değiştirme daha fazla görüldü. İki grup arasında venin çapı, derinliği, girişim sayısı ve süresinde anlamlı fark yoktu (p > 0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: VJİ kateterizasyonu sırasında boyun rotasyonu anatomik işaretlerin görünürlüğünü arttırabilir, ancak artmış boyun rotasyonu VJİ’nin karotis arterin anterioruna gelmesine neden olur ve arter ponksiyon riskini arttırır. Çalışmamızda nötral pozisyonda VJİ’nin anterior yerleşim oranının daha az olmasına rağmen USG eşliğinde girişim yapıldığı için bu durumun arter ponksiyon riskini artırmadığı gösterilmiştir. Nötral baş pozisyonunda işlem sahası daha küçük olduğu için uygulama zorluğu olmasına rağmen, çalışmamızda her iki grupta işlem süreleri açısından fark bulunmamıştır. Bu durumun başa pozisyon verilemeyen travma hastalarında avantaj olabileceği görüşündeyiz.

Anahtar Kelimeler: ultrasonografi, vena jugularis interna kateterizasyonu, baş pozisyonu

Effects of two different head position on access time and complication rates during ultrasound guided internal juguler venous catheterization

Murat Kurt1, Asu Özgültekin2, Hörmet Aytekin1, Ahmet Aytekin2, Yaprak Köseoğlu2, Osman Ekinci2
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Dr. Siyami Ersek Thorasic Cardiovascular Research Hospital, Istanbul
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Haydarpaşa Numune Research Hospital, Istanbul

INTRODUCTION: Internal juguler vein is preferred for central venous catheterization because of lower infection and complication rates and ultrasound guidance increases success rates. We aimed in this study to evaluate the effect of internal juguler vein position in relation to carotid artery depending on the two different head position (neutral position vs. 45 degree rotation) to access time and complication rates.
METHODS: Patients were randomly assigned into two groups as 45° contralateral head rotation and neutral head position group. Access times and complications were recorded.
RESULTS: Position of IJV in relation to carotid artery was significantly different between two groups ( p<0.05). While IJV was laterally positioned in relation to carotid artery in neutral group, 45° head rotation increased the risk of anterior displacement. There was no significant difference between two groups for venous diameter, depth of vein, number of attempts and access time (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In IJV catheterization, head rotation may increase the visibility of anatomical landmarks; on the other hand, as a result of increased head rotation IJV replaces anterior of carotid artery and this position increases carotid artery puncture. In our study, it has been shown that anterior placement of the IJV in the neutral position is less but intervention with ultrasound guidence avoides arterial puncture. In neutral position the procedure area is smaller, this may cause difficulties in practice but between two grups the intervention times were not different. Neverthless we think that this will be an advantage in trauma patients whom head rotation cannot be possible.


Keywords: ultrasound, internal juguler vein catheterization, position of head

Murat Kurt, Asu Özgültekin, Hörmet Aytekin, Ahmet Aytekin, Yaprak Köseoğlu, Osman Ekinci. Effects of two different head position on access time and complication rates during ultrasound guided internal juguler venous catheterization. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2016; 22(2): 45-49

Sorumlu Yazar: Hörmet Aytekin, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale