ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Sevofluran ve izofluran’ın sağlıklı rat akciğeri üzerine inflamatuar etkilerinin incelenmesi [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2018; 24(2): 45-59 | DOI: 10.5222/GKDAD.2018.20092

Sevofluran ve izofluran’ın sağlıklı rat akciğeri üzerine inflamatuar etkilerinin incelenmesi

Fatma Acıl, Cem Kıvılcım Kaçar, Osman Uzundere, Sedat Kaya, Abdulkadir Yektaş
TC. SBÜ Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda izofluran ve sevofluranın sağlıklı rat akciğerindeki inflamatuar etkilerini incelenmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Yirmibir adet rat rastgele üç gruba ayrıldı. Kontrol Grubu (n=6); %50 oksijen + %50 hava; İzofluran Grubu (n=7) % 1.2 İzofluran + %50 oksijen + %50 hava, Sevofluran Grubu (n=6) % 2.5 Sevofluran + %50 oksijen + %50 hava ile 2 saat mekanik ventilatör ile solutuldu. Grupların MPO aktiviteleri, TBARS düzeyleri, alveoler makrofaj sayıları ve alveoler epiteliyal apoptotik hücre sayıları istatistiksel olarak değerlendirildi. p<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Sevofluran Grubu’nda, Kontrol ve İzofluran Grubu’na göre MPO aktivitesi ve TBARS düzeyi anlamlı derecede düşük saptandı. İzofluran Grubu’nda, Kontrol ve Sevofluran Grubu’na göre alveoler makrofaj sayısı ve M-30 pozitif hücre sayısı anlamlı yüksek, Sevofluran Grubu’nda ise Kontrol Grubu’na göre anlamlı yüksek olarak saptandı. Işık mikroskobik incelemede Sevofluran grubu ve daha fazla olmak üzere İzofluran Grubu’nda yaygın mononükleer hücre infiltrasyonu, diffüz alveoler hasar, alveoler ödem, alveoler septumlarda kalınlaşma, alveol lümeninde yoğun alveoler makrofaj ve daha az miktarda nötrofil ve tip II pnömositler gözlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmanın sonuçları bize, sevofluranın sağlıklı rat akciğeri üzerine inflamatuar etkisinin izoflurana göre daha az olduğunu düşündürdü.

Anahtar Kelimeler: izofluran, sevofluran, akciğer hasarı, apoptozis, genel anestezi

Analysis of the imflammatory effects of sevoflurane and izofluran on healty rat lung

Fatma Acıl, Cem Kıvılcım Kaçar, Osman Uzundere, Sedat Kaya, Abdulkadir Yektaş
TR. MSU Diyarbakır Gazi Yaşargil Training and research hospital

INTRODUCTION: We aimed to investigate the effects of isoflurane and sevoflurane on lung inflammation and alveolar epithelial apoptosis in rat model.
METHODS: Twenty-one rats were randomly allocated into three groups. The subjects were mechanically ventilated for 2 hours in Control group (n=7) with 50 % oxygen + 50 % air mixture; in Isoflurane group (n=7) with % 1.2 isoflurane + 50 % oxygen + 50 % air and in Sevoflurane Group (n=7) with %2.4 sevoflurane + 50 % oxygen + 50 % air mixture. The MPO activities of the groups, TBARS levels, alveolar macrophage counts and alveolar epithelial apoptotic cell counts were.evaluated statistically.
RESULTS: MPO activity in Sevoflurane group compared to isoflurane and control groups were significantly low. Furthermore, TBARS levels in Sevoflurane group compared to the other groups were also significantly low. MPO activity in Isoflurane group were significantly high compared to control group. Alveolar macrophage counts and M-30 positive cell counts in Isoflurane group were significantly high compared to sevoflurane and control groups. On the other hand, the alveolar macrophage counts and M-30 positive cell counts in sevoflurane group were significantly high compared to control group. Light microscopic findings observed in sevoflurane group and any more in isoflurane group were; diffuse mononuclear cell infiltration, diffuse alveolar injury, alveolary oedema, thickening of alveolar septums, dense alveolar macrophage and light neutrophil and type II pneumocytes infiltration in alveol lumen.
DISCUSSION AND CONCLUSION: According to the results of this study, sevoflurane was found to cause less alveolar injury in healthy lung than isoflurane.

Keywords: Isoflurane, sevoflurane, lung injury, apoptosis, general anesthesia

Fatma Acıl, Cem Kıvılcım Kaçar, Osman Uzundere, Sedat Kaya, Abdulkadir Yektaş. Analysis of the imflammatory effects of sevoflurane and izofluran on healty rat lung. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2018; 24(2): 45-59

Sorumlu Yazar: Cem Kıvılcım Kaçar, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale