ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Akut Böbrek Yetmezliği [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2011; 17(2): 25-33 | DOI: 10.5222/GKDAD.2011.025

Akut Böbrek Yetmezliği

Melike Betül Öğütmen
Dr. Siyami Ersek Eğt. Ve Arş. Hastanesi, Nefroloji Bölümü, İstanbul

Akut böbrek yetmezliği (ABY) kardiyovasküler cerrahiden sonra gelişen majör komplikasyonlardan biridir, sıklıkla yüksek morbidite ve mortalite riski taşır. Komplikasyonları tayin eden kriterlere bağlı olarak, kardiyovasküler cerrahiden sonra gelişen ABY riski % 5-31 oranlarında değişmektedir; ayrıca bunlar arasında diyaliz gerektiren ABY yaklaşık % 1 oranında görülmektedir (8). ABY son zamanlarda “Akut Böbrek Hasarı” olarak da adlandırılmaktadır.

ABY, RIFLE sınıflandırması, akut böbrek yetmezliğinin nedenleri, belirtileri, teşhis yöntemleri ve erken yetmezlik belirteçleri, konuları genel olarak ele alınacaktır. Ayrıca özellikle kardiyovasküler cerrahiden sonra gelişen ABY’nin nedenleri, risk değerlendirmesi, tedavi yöntemleri, belirteçlerin nasıl kullanıldıkları ve ABY’yi engellemek amacıyla kullanılan farmakolojik yaklaşımlar literatürde yapılan çalışmalar örnek verilerek ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: akut böbrek yetmezliği, akut böbrek hasarı, RIFLE sınıflaması

Acute Renal Failure Seen After Cardiovascular Surgery

Melike Betül Öğütmen
Dr. Siyami Ersek Education And Research Hospital, Nephrology Dept., Istanbul

Acuterenalfailure is one of themajorcomplicationsseenaftercardiovascularsurgeryandfrequently has a highmorbidityandmortalityrisks. Depending on thecriteriadeterminingthecomplications, risk of acuterenalfailureaftercardiovasculersurgery is changingbetween 5-31 %, besidestheincidence of acuterenalfailurerequiringdialysis is 1 %. Recentlyacuterenalfailure is referredtoacuterenalinjury. Inthisreviewthesubjectssuch as acuterenalfailure, RIFLE classification, causes, diagnosticmethodsandearlystagemarkersforacuterenalfailurewill be discussedgenerally. Especiallycauses of acuterenalfailureseenaftercardiovasculersurgery, risk evaluation, treatmentmethods, usage of markersandpharmacologicalapproachestopreventthedevelopment of acuterenalfailurewillalso be discussedbygivingreferencestothestudies on thesesubjects in theliterature.

Keywords: acuterenalfailure, acutekidneyinjury, RIFLE classification

Melike Betül Öğütmen. Acute Renal Failure Seen After Cardiovascular Surgery. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2011; 17(2): 25-33

Sorumlu Yazar: Melike Betül Öğütmen
Makale Dili: Türkçe

 (1 kere görüntülendi)
 (14693 kere indirildi)
LookUs & Online Makale