ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Akut Solunum Yetmezliği Nedeni Olarak Geniş İntraatriyal Kitle: Kardiyorespiratuar Döngüyü Korumaya Yönelik Anesteziyolojik Yaklaşım ve Literatür Derlemesi [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2019; 25(3): 216-222 | DOI: 10.5222/GKDAD.2019.04809

Akut Solunum Yetmezliği Nedeni Olarak Geniş İntraatriyal Kitle: Kardiyorespiratuar Döngüyü Korumaya Yönelik Anesteziyolojik Yaklaşım ve Literatür Derlemesi

Emre Sertaç Bingül, Başar Erdivanlı, Saban Ergene, Hizir Kazdal
Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Büyük damarlardan köken alan jinekolojik tümörler oldukça ender gözlenirler. Kan akımı boyunca göç ederek kronik süreçte kardiyak boşluklara kadar uzanabilirler. Semptom verecek boyutlara ulaştıklarında acil operasyon ihtiyacı doğabilir. Cerrahi ve anesteziyolojik yönetimi zor olan bu hastalar hemodinamik ve respiratuar komplikasyonlara açıktır. Bu olgu sunumunda akut solunum yetmezliği ile başvruan hastada ender gözlenen intrakardiyak yerleşimli jinekolojik tümör cerrahisinin anesteziyolojik yönetimini literatür ışığında anlatmaya çalıştık.

Anahtar Kelimeler: İntraatriyal kitle, hemodinami, ventilasyon

Large Intraatrial Mass as a Cause of Acute Respiratory Failure: An Anesthesiologic Approach to Preserve Cardiorespiratory Cycle and Literature Review

Emre Sertaç Bingül, Başar Erdivanlı, Saban Ergene, Hizir Kazdal
Rize Recep Tayyip Erdogan University Training And Research Hospital

Gynecologic tumors originating from great vessels are observed quite rarely. Migrating along with the bloodstream; they can reach cardiac chambers in chronical process. As they reach to symptomizing sizes, urgent surgery may be needed. These patients, who are difficult in both surgical and anesthesiologic aspects, are open to hemodynamic and respiratory complications. In this case report; we tried to describe anesthesiologic management of an intracardiac located gynecologic tumor surgery patient, who had been presented with acute respiratory failure, in the light of literature.

Keywords: Intraatrial mass, hemodynamics, ventilation

Emre Sertaç Bingül, Başar Erdivanlı, Saban Ergene, Hizir Kazdal. Large Intraatrial Mass as a Cause of Acute Respiratory Failure: An Anesthesiologic Approach to Preserve Cardiorespiratory Cycle and Literature Review. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2019; 25(3): 216-222

Sorumlu Yazar: Emre Sertaç Bingül, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale