ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Anesthesiologists’ Awareness of the ERAS Protocol in Cardiac Surgery [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(2): 113-121 | DOI: 10.14744/GKDAD.2022.97830

Anesthesiologists’ Awareness of the ERAS Protocol in Cardiac Surgery

Senem Girgin, Murat Aksun, Birzat Emre Gölboyu, Ahmet Salih Tüzen, Nagihan Karahan
Department of Anestesiology and Reanimation, Katip Çelebi University Atatürk Training and Research Hospital, İzmir, Türkiye

Objectives: This study is aimed at evaluating awareness of the anesthe-siologists working in cardiac surgery related to the perioperative ERAS protocols developed based on evidence and their existing perioperative approaches.
Methods: A survey of 30 questions evaluating the knowledge, atti-tudes, and behaviors related to the suggestions regarding perioperative, intraoperative, and post-operative care in the patients with cardiac surgery notified based on evidence in 2019 by the ERAS cardiac association has been directed to anesthesiologists working in the cardiac surgery through E-mail and face-to-face printed forms.
Results: The research sample consists of 90 anesthesiologists working in cardiac surgery. It is observed that 31.1% of the participants do not have any idea regarding ERAS protocols. The rate of those routinely measuring HbA1C level is detected as 64.4%, the rate of those routinely measuring albumin level as60%, the rate of those loading carbohydrates as 8%, the rate of those carrying out topical intranasal antimicrobial treatment as 9.1%, and the rate of those routinely applying tranexamic acid or epsilon-aminocaproic acid as 50%. As for the question on the time for IV anti-biotherapy application, 54.4% of the participants have given the answer as immediately after the induction, and 13.3%, the answer as 30 min after the surgery. The rate of the participants measuring the bioindicators toward detection of acute kidney injury has been detected as 2.2%. About 32.2% of them have stated that they use regional anesthesia techniques for analgesia purposes.
Conclusion: The perioperative applications of the an esthesiologists in cardiac surgery show compliance with the ERAS guideline; however, approximately one-third of the participants have stated that they do not have any idea related to this protocol. Works relating to increasing the awareness on ERAS protocol becoming more important with each pass-ing day are extremely significant in terms of patient discharge parameters in cardiac surgery.

Keywords: Cardiac surgery, enhanced recovery after surgery, ERAS, survey of perioperative practice

Kardiyak Cerrahide Anestezistlerin Ameliyat Sonrası Gelişmiş İyileşme (ERAS) Protokolü Farkındalığı

Senem Girgin, Murat Aksun, Birzat Emre Gölboyu, Ahmet Salih Tüzen, Nagihan Karahan
Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada, kardiyak cerrahide çalışan anestezistlerin kanıta dayalı geliştirilen perioperatif Ameliyat Sonrası Gelişmiş İyileşme (Enhanced Recovery After Surgery [ERAS]) protokollerine ilişkin farkındalıklarının ve mevcut peroperatif yaklaşımlarının değerlendirilmesi amaçlandı.
Yöntem: Kardiyak cerrahi uygulanan hastalarda, 2019 yılında ERAS Kardiyak Derneği tarafından kanıta dayalı olarak bildirilen; preoperatif, intraoperatif ve postoperatif bakımla ilgili önerilere ilişkin bilgi, tutum ve davranışları değerlendiren 30 sorudan oluşan anket, e-posta ve yüz yüze basılı form aracılığıyla kardiyak cerrahide çalışmakta olan anestezi hekimlerine yöneltildi.
Bulgular: Çalışma örneklemini, kardiyak cerrahide çalışan 90 anestezi hekimi oluşturdu. Katılımcıların %31,1’inin ERAS protokolleri ile ilgili fikrinin olmadığı görüldü. Rutin HbA1C düzeyi ölçümü yapanların oranı %64,4, rutin albümin düzeyi ölçümü yapanların oranı %60, karbonhidrat yüklemesi uygulayanların oranı %8, topikal intranazal antimikrobiyal tedavi uygulayanların oranı %9,1, rutin traneksamik asit veya epsilon aminokapronik asit uygulayanların oranı %50 olarak saptandı. İntravenöz antibiyoterapi uygulama zamanı ile ilgili soruya katılımcıların %54,4’ü indüksiyondan hemen sonra, %13,3’ü cerrahiden 30 dakika önce yanıtını verdi. Akut böbrek hasarı saptanmasına yönelik biyobelirteçlerin (metalloproteinaz-2 doku inhibitörü ve insülin benzeri büyüme faktörü bağlayıcı protein 7 gibi) ölçümünü yapan katılımcıların oranı %2,2 olarak saptandı. Katılımcıların %32,2’sinin analjezi amaçlı rejyonel anestezi tekniklerini kullandıkları belirtildi.
Sonuç: Kardiyak cerrahide anestezistlerin perioperatif uygulamaları ERAS kılavuzuyla uyumluluk göstermektedir ancak katılımcıların yaklaşık üçte biri, bu protokole ilişkin fikir sahibi olmadığını belirtti. Her geçen gün önemi artan ERAS protokolüne olan farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalar, kalp cerrahisinde hasta çıkış parametreleri açısından son derece önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Ameliyat sonrası gelişmiş iyileşme, ERAS, kardiyak cerrahi, perioperatif bakım

Senem Girgin, Murat Aksun, Birzat Emre Gölboyu, Ahmet Salih Tüzen, Nagihan Karahan. Anesthesiologists’ Awareness of the ERAS Protocol in Cardiac Surgery. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(2): 113-121

Corresponding Author: Senem Girgin, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale