ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Rational Use of COVID-19 Virological Tests in Intensive Care Unit [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(3): 201-205 | DOI: 10.14744/GKDAD.2022.94557

Rational Use of COVID-19 Virological Tests in Intensive Care Unit

Lerzan Doğan1, Ali Ağaçfidan2
1Acıbadem Altunizade Hastanesi, Yoğun Bakım Ünitesi, İstanbul, Türkiye; Department of Medical Microbiology, Istanbul University, Istanbul, Türkiye
2Division of Virology and Fundamental Immunology, Department of Medical Microbiology, Istanbul University, Istanbul, Türkiye

The ongoing COVID-19 pandemic reminded once again that microbiological diagnostic methods are irreplaceable in both diagnosing and detecting asymptomatic persons. At present, real-time reverse transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR) is the gold standard method for diagnosing COVID-19, but the test’s accuracy varies in sample quality. Especially in the last stages of the disease, negative results of nasopharyngeal or oropharyngeal swab samples or rapid antigen tests do not necessarily mean that these patients do not carry the virus. Considering that a significant number of COVID-19 patients need intensive care and mechanical ventilation in the late period, which sample should be taken from where and when should be evaluated. Lower respiratory tract samples have a more significant chance of finding viral RNA than upper respiratory tract samples. Technical recommendations and the virological diagnostic methodologies and used in the intensive care unit of patients infected with SARS-CoV-2 are summarized in this article. We aimed to emphasize the need to get a sample from the right place at the right time for a reliable virological diagnosis.

Keywords: COVID-19, intensive care, microbiologic laboratory methods, SARS-CoV-2

Yoğun Bakım Ünitesinde COVID-19 Virolojik Testlerinin Akılcı Kullanımı

Lerzan Doğan1, Ali Ağaçfidan2
1Intensive Care Unit, Acibadem Altunizade Hospital, Istanbul, Türkiye;İstanbul Üniversitesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji ve Temel İmmünoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Koronavirüs hastalığı-19 (COVID-19) pandemisi gerek tanıda gerekse asemptomatik kişilerin tespitinde mikrobiyolojik tanı yöntemlerinin vazgeçilmez olduğunu bir kez daha hatırlatmıştır. Günümüzde gerçek zamanlı revers transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu halen COVID-19 tanısı için altın standart tanı yöntemi olarak kabul edilmektedir, ancak testin doğruluğu alınan örneğin zamanlamasına ve kalitesine göre değişebilmektedir. Özellikle hastalığın ileri evrelerinde nazofarengeal veya orofarengeal sürüntü örneklerinin ya da hızlı antijen testlerinin negatif olarak sonuçlanması bu hastaların kesin olarak virüsü taşımadıkları anlamına gelmez. Ciddi sayıda COVID-19 hastasının geç dönemde yoğun bakım ve mekanik ventilasyona ihtiyacı olduğu düşünüldüğünde, nereden ve ne zaman numune alınması gerektiği iyi değerlendirilmelidir. Alt solunum yolu örneklerinde viral RNA bulma şansı üst solunum yolu örneklerine göre daha fazladır. SARS-CoV-2 ile enfekte hastaların yoğun bakım ünitesinde kullanılan virolojik tanı metodolojileri ve teknik öneri-ler bu yazıda özetlendi. Amacımız, güvenilir bir virolojik tanı için doğru zamanda doğru yerden örnek alınması gereksinimini vurgulamaktır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, mikrobiyolojik laboratuvar tanı yöntemleri, SARS-CoV-2, yoğun bakım

Lerzan Doğan, Ali Ağaçfidan. Rational Use of COVID-19 Virological Tests in Intensive Care Unit. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(3): 201-205

Corresponding Author: Lerzan Doğan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale