ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Evaluation of Analgesic Effectiveness of Continuous Erector Spina Plane Block in Patients Undergoing Thoracotomy [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2020; 26(4): 189-196 | DOI: 10.5222/GKDAD.2020.93899

Evaluation of Analgesic Effectiveness of Continuous Erector Spina Plane Block in Patients Undergoing Thoracotomy

Fatih Doğu Geyik1, Tahsin Şimşek1, Kutlu Hakan Erkal1, Yucel Yuce1, Kadir Burak Özer2, Kemal Tolga Saracoglu1
1University of Health Sciences Kartal Dr. Lutfi Kirdar Education and Research Hospital, Anaesthesiology and Reanimation Department, Kartal, Istanbul, Turkey
2University of Health Sciences Kartal Dr. Lutfi Kirdar Education and Research Hospital, Thoracic Surgery Department, Kartal, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The erector spinae plane block (ESPB) is performed by injection of local anesthetic deep into the erector spinae muscle. It is a relatively simple and safe technique for pain management. It has been started to be widely used in pain relief. This randomized, controlled study aimed to report continue comparing the effectiveness of ESPB and intercostal block applications in thoracic surgery.
METHODS: Forty patients who were scheduled to undergo elective thoracotomy and Video-Assisted Thoracic Surgery (VATS) were included in the study. Patients in first group underwent erector spinae plane block. In the second group intercostal block(ICB) was applied. Static, and dynamic Pain scores in the ESPB group were lower than the ICB group in the early postoperative period. In the postoperative period, the time to the first analgesic requirement was longer in the ESPB group.
RESULTS: The difference between the groups in terms of time to the first analgesia requirement was found to be statistically significant (p<0.001). There was no difference in the number of doses of tramadol hydrochloride and dexketoprofen used. It was found that the static VAS value was higher in the ICB group in all time periods except the second hour and this difference was statistically significant. It was determined that dynamic VAS values; in all time periods, were higher in the ICB group than the ESPB group. Dynamic VAS values were found to be statistically significantly higher in the ICB group from the 3rd up to the 24th hour.
DISCUSSION AND CONCLUSION: ESPB performed in thoracic surgery is very effective for postoperative analgesia plan. Few complications were also noted.

Keywords: erector spinae plane block, catheter, ultrasonography, thoracotomy, pain

Torakotomi Yapılan Hastalarda Sürekli Erektör Spina Düzlem Bloğunun Analjezik Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Fatih Doğu Geyik1, Tahsin Şimşek1, Kutlu Hakan Erkal1, Yucel Yuce1, Kadir Burak Özer2, Kemal Tolga Saracoglu1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Kartal, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Kartal, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Erektör omurga düzlem bloğu (ESPB), erektör omurga kasına derinlemesine enjekte edilen bir lokal anesteziktir. Ağrı tedavisi için nispeten basit ve güvenli bir tekniktir. Ağrı kesmede yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu randomize, kontrollü çalışma, ESPN ve interkostal blok uygulamalarının göğüs cerrahisindeki etkinliğini karşılaştırmaya devam etmeyi bildirmeyi amaçlamaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya elektif torakotomi ve Video Destekli Göğüs Cerrahisi yapılması planlanan 40 hasta dâhil edildi. Birinci gruptaki hastalara erektör omurga düzlem bloğu uygulandı. İkinci grupta interkostal blok (ICB) uygulandı. ESPB grubunda istirahat ve hareketli ağrı skorları ameliyat sonrası erken dönemde ICB grubuna göre daha düşüktü. Postoperatif dönemde ESPB grubunda ilk analjezik gereksinim süresi daha uzundu.
BULGULAR: İlk analjezi gereksinimi açısından gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p <0,001). Tramadol hidroklorür sayısında ve deksketoprofen kullanımında farklılık yoktu. İkinci saat hariç tüm zaman dilimlerinde ICB grubunda statik VAS değerinin daha yüksek olduğu ve bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu görüldü. Dinamik VAS değerleri; Tüm zaman dilimlerinde İDB grubunun ESPB grubuna göre daha yüksek olduğu belirlendi. Dinamik VAS değerleri, ICB grubunda üçüncü saatten sonraki yirmi dördüncü saate kadar istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Torasik cerrahide yapılan ESPB, postoperatif analjezi planı için çok etkilidir. Birkaç komplikasyon da kaydedildi.

Anahtar Kelimeler: erektör spina düzlem bloğu, kateter, ultrasonografi, torakotomi, ağrı

Fatih Doğu Geyik, Tahsin Şimşek, Kutlu Hakan Erkal, Yucel Yuce, Kadir Burak Özer, Kemal Tolga Saracoglu. Evaluation of Analgesic Effectiveness of Continuous Erector Spina Plane Block in Patients Undergoing Thoracotomy. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2020; 26(4): 189-196

Corresponding Author: Fatih Doğu Geyik, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale