ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Relationship Between Lactate Levels And Complications In Coronary Artery Bypass Grafting Surgery [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2018; 24(2): 74-81 | DOI: 10.5222/GKDAD.2018.93064

Relationship Between Lactate Levels And Complications In Coronary Artery Bypass Grafting Surgery

Selim Gülşan, Cengiz Şahutoğlu, Seden Kocabaş, Fatma Zekiye Aşkar
Department of Anesthesiology and Reanimation, Ege University School of Medicine, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: In this study, we aimed to determine the relationship between lactate levels and complications in adult patients undergoing elective coronary artery bypass grafting surgery and the factors that cause high lactate.
METHODS: Preoperative, intraoperative and postoperative data of patients were retrospectively scanned from their file information. In addition to this, parameters of lactate, glucose and other arterial blood gases were evaluated in patients with basal, cardiopulmonary bypass cooling, cardiopulmonary warming, sternal closure, postoperative zeroth hour, postoperative sixth hour, postoperative twelfth hour, and postoperative twenty-fourth hour arterial blood gases. Lactate values measured at any time in patients between 0-3.9 mmol / L lactate (Group 1, n=125 patients); and 4≥mmol / L lactate (Group 2, n=55 patients). It was investigated whether there was a significant relationship between complications and either group.
RESULTS: The mean age of the 180 patients taken to work was 61.7 + 9.6 years and 80% were male. The 3.3% of the patients had single coronary, 20.6% had two coronaries, 40.1% had three coronaries, 26.1% had four coronaries and 3.9% had five coronary anastomoses. Group 1 was significantly lower than the group 2’s lactate values at the sternal closure, zeroth hour, sixth hour, twelveth hour, twenty fourth hour (p<0.001). There were no differences in complications and mortality except multiorgan failure (MOF, p=0.027) among the groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Lactate in patients undergoing coronary artery surgery may increase intraoperatively and postoperatively and reach the highest value at 12 hours postoperatively. However, excluded in MOF, there was no significant relationship between high lactate levels and complications.

Keywords: complications, hyperlactatemia, mortality, open heart surgery

Koroner Arter Baypas Greftleme Cerrahisinde Laktat Düzeyleri İle Komplikasyonlar Arasındaki İlişki

Selim Gülşan, Cengiz Şahutoğlu, Seden Kocabaş, Fatma Zekiye Aşkar
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmada elektif koroner arter baypas greftleme cerrahisi uygulanan erişkin hastalarda laktat düzeyleri ile komplikasyonlar arasındaki ilişkinin ve yüksek laktata neden olan faktörlerin araştırılması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastaların preoperatif, intraoperatif ve postoperatif verileri retrospektif olarak hasta dosya bilgilerinden tarandı. Hastaların bazal, kardiyopulmoner baypas (KPB) soğuma, KPB ısınma, sternum kapatılması, postoperatif 0.saat, postoperatif 6.saat, postoperatif 12.saat, postoperatif 24.saatte alınan arteriyel kan gazlarında laktat, glukoz ve diğer kan gazı parametreleri değerlendirildi. Hastaların herhangi bir zaman da ölçülen laktat değerleri 0-3.9 mmol/L arası laktat (Grup 1, n=125 hasta); 4 ve üzeri mmol/L laktat (Grup 2, n=55 hasta) olacak şekilde iki gruba ayrıldı. Her iki grup ile komplikasyonlar arasında anlamlı ilişki olup olmadığı araştırıldı.
BULGULAR: Çalışmaya alınan 180 hastanın ortalama yaşları 61.7±9.6 yıl olup, %80’i erkek idi. Hastaların %3.3’üne tek koroner, %20.6’sına iki koroner, %40.1’ine üç koroner, %26.1’ine dört koroner ve %3.9’una ise beş koroner anastamozu uygulandı. Grup 1’de laktat seviyeleri sternum kapanırken, postoperatif 0.saat, 6.saat, 12.saat, 24.saatte Grup 2’den anlamlı olarak daha düşüktü (p<0,001). Gruplar arasında çoklu organ yetmezliği (MODS, p=0.027) dışında komplikasyonlar ve mortalite açısından fark saptanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Koroner arter cerrahisi geçiren hastalarda laktat intraoperatif ve postoperatif dönemde yükselebilmektedir ve postoperatif 12. saatte en yüksek değerine ulaşmaktadır. Fakat, MODS dışında, yüksek laktat seviyeleri ile komplikasyonlar arasında anlamlı ilişki saptanamamıştır.

Anahtar Kelimeler: açık kalp cerrahisi, hiperlaktatemi, komplikasyonlar, mortalite

Selim Gülşan, Cengiz Şahutoğlu, Seden Kocabaş, Fatma Zekiye Aşkar. Relationship Between Lactate Levels And Complications In Coronary Artery Bypass Grafting Surgery. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2018; 24(2): 74-81

Corresponding Author: Cengiz Şahutoğlu, Türkiye
LookUs & Online Makale