ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Comparison of Ciaglia and Griggs Percutaneous Dilatation Tracheostomy Methods: Which one is more effective and safe? [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2020; 26(3): 133-138 | DOI: 10.5222/GKDAD.2020.91819

Comparison of Ciaglia and Griggs Percutaneous Dilatation Tracheostomy Methods: Which one is more effective and safe?

Şerife Bektaş1, Mine Altınkaya Çavuş2, İbrahim Mungan1, Sema Turan1
1Department of Intensive Care Unit,Ankara City Hospital Ankara,Turkey
2Department of Intensive Care Unit,Kayseri City Hospital Kayseri,Turkey

INTRODUCTION: To evaluate Griggs (GWDR) and Ciaglia Blue Rhino (CBR) percutaneous dilatation
tracheostomy methods with their advantages and disadvantages and to determine their
superiority to each other.
METHODS: A total of 84 patients who underwent percutaneous dilatation tracheostomy between 2015 and 2016 were included in the study. Bronchoscopy-guided tracheostomy was performed in 42 patients with Ciaglia method and 42 patients with Griggs method. All data of the patients were recorded.
RESULTS: The median age of the study population was 65.5 (16-88) years in the CBR group and 66.5 (17-83) years in the GWDR group (p>0.05). The median duration of the procedure was 4 minutes (range, 3.5 to 10 minutes) in the CBR group and 4.5 minutes (range, 3.5 to 11 minutes) in the GBWR group (p>0.05). Minor complications were seen in 20 patients in the CBR group and 26 patients in the GDWR group. Major complications were seen in 13 patients in the CBR group and 10 patients in the GDWR group. The comparison of major and minor complications per se in both groups showed no significant difference. The duration of ICU stays after the procedure was significantly lower in the GDWR group compared to the CBR group (p=0.03). It was observed that obesity increased the risk of complications by 22.89% (95% GA, 5.85-89.55, p=0.01).
DISCUSSION AND CONCLUSION: There were no significant differences between GDWR and CBR methods except for small differences. Both methods were found to be effective and safe.

Keywords: Griggs, Ciaglia Blue Rhino, Percutaneous dilatation tracheostomy, Complications, effectiveness.

Ciaglia ve Griggs' Perkutanöz Dialatasyonel Trakeostomi Yöntemlerinin Karşılaştırması: Hangisi Daha Etkili ve Güvenli?

Şerife Bektaş1, Mine Altınkaya Çavuş2, İbrahim Mungan1, Sema Turan1
1Yoğun Bakım Ünitesi, Ankara Şehir Hastanesi, Ankara,Türkiye
2Yoğun Bakım Ünitesi, Kayseri Şehir Hastanesi, Kayseri,Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Perkutan dilatasyon trakeostomi yöntemlerinden Griggs (GWDR) ve Ciaglia Blue Rhino’yu (CBR) avantajları ve dezavantajları ile değerlendirip birbirlerine üstünlüklerini saptamak.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2015-2016 yılları arasında ICU’da percutan dilatasyon trakeostomi yapılan toplam 84 hasta çalışmaya dâhil edildi. Hastaların 42’sine Ciaglia metodu, 42’sine Griggs metodu ile bronkoskopi klavuzluğunda trakeostomi açıldı. Hastaların bütün verileri kayıt edildi.di.
BULGULAR: Çalışma populasyonun yaş medianları 65.5 (16-88) CBR, 66,5 (17-83) GWDR yıldı (p>0.05). CBR grubunda işlem süresi medyan 4 dk. (range: 3,5-10), GBWR grubunda 4,5 dk. (3,5-11) idi (p>0.05). CBR grubunda toplam 20 hastada minör komplikasyon görülürken, GDWR grubunda 26 hastada minör komplikasyon görüldü. CBR grubunda toplam 13 hastada major komplikasyon görülürken, GDWR grubunda toplam 10 hastada major komplikasyon görüldü. Major ve minör komplikasyonlar her 2 grupta tek tek karşılaştırıldığında anlamlı bir fark yoktu. Her iki grubun işlem sonrası ICU’da kalış süreleri karşılaştırıldığında GDWR grubunda anlamlı olarak düşüktü (p=0.03). Obezitenin komplikasyon gelişme riskini 22.89 (%95CI: 5.85-89.55, p=0.01) arttırdığı gözlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmada, hem GDWR yöntemi hem de CBR yöntemi arasında küçük farklar dışında önemli bir farka rastlanmadı. Her iki yöntemin etkili ve güvenli olduğu gözlendi.

Anahtar Kelimeler: Griggs, Ciaglia Blue Rhino, Perkutanöz Dilatasyonel Trakeostomi, Komplikasyonlar, Etkinlik

Şerife Bektaş, Mine Altınkaya Çavuş, İbrahim Mungan, Sema Turan. Comparison of Ciaglia and Griggs Percutaneous Dilatation Tracheostomy Methods: Which one is more effective and safe?. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2020; 26(3): 133-138

Corresponding Author: Şerife Bektaş, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale