ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Comparative Efficiency of Plasma NGAL (Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin) in Off-pump and On-pump Cardiac Surgery in the Early Dıagnosis of Acute Renal Injury [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2013; 19(4): 168-174 | DOI: 10.5222/GKDAD.2013.168

Comparative Efficiency of Plasma NGAL (Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin) in Off-pump and On-pump Cardiac Surgery in the Early Dıagnosis of Acute Renal Injury

Zafer Karadeniz1, Zeliha Tuncel2, Nihan Yapıcı2, Türkan Kudsioğlu2, Filiz İzgi Çoşkun2, Hakan Nuraç2, Ali Rıza Karaci3, Sezer Karabulut2, Fatma Ukil2, Betül Öğütmen4, Zuhal Aykaç2
1Sakarya Toyota Hospital, Anesthesiology. Sakarya Turkey
2Department Of Anesthesiology, Dr. Siyami Ersek Cardiovascular Surgery Hospital, İstanbul,turkey
3Dr. Siyami Ersek Cardiovascular Surgery Center, Cardiovascular Surgery. İstanbul Turkey
4Dr. Siyami Ersek Cardiovascular Surgery Center, Nephrology. İstanbul Turkey

OBJECTIVE: Development of acut kidney injury and acut renal failure after the cardiac surgery is caused increasing mortality and morbidity, prolonged hospital stay. ‘ The efficiency of plasma NGAL (neutrophil gelatinase-associated lipocalin) to comparing off-pump and on-pump cardiac surgery for early diagnosis of akut kidney injury’ named of study the aim is to predict the acut kidney injury after cardiac surgery.
METHODS: Bloods were obtained from 40 patients undergoing CPB-requiring surgery (0n-pump) and without CPB (off-pump) surgery. Patients divided into group A(n=20) with on pump and group B (n=20) whitout CPB (offpump). Plasma neutrophil gelatinase-associated lipocalin (pNGAL) was determined at baseline and 3. (T0),12. (T1) and 24. (T2) hours after cardiac surgery.
RESULTS: Plasma levels of T0 and T1 NGAL were higher in patients who goes onpump cardiac surgery compared who goes offpump cardiac surgery(T0 p: 0,023 ve T1 p: 0,040). There is no statistically significant difference plasma creatinine levels between two groups (p>0,05).
CONCLUSION: In our study, on-pump and off-pump patients despite the acute changes in serum creatinine level and renal pNGAL damage in terms of morbidity and mortality in both the development of surgical method in difference, also both surgical method needs more studies that compares the surgical tecniques.

Keywords: pNGAL (neutrophil gelatinase-associated lipocalin, Acut Kidney Injury, Cardiopulmonary bypass, off-pump cardiac surgery

Akut Böbrek Hasarının Erken Tanısında Plazma ngal (Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin) Etkinliğinin Off-pump ve On-pump Kalp Cerrahisinde Karşılaştırılması

Zafer Karadeniz1, Zeliha Tuncel2, Nihan Yapıcı2, Türkan Kudsioğlu2, Filiz İzgi Çoşkun2, Hakan Nuraç2, Ali Rıza Karaci3, Sezer Karabulut2, Fatma Ukil2, Betül Öğütmen4, Zuhal Aykaç2
1Sakarya Toyotasa Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği Sakarya, Türkiye
2Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
4Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Kalp cerrahisi sonrası böbrek hasarı ve takiben akut böbrek yetmezliği gelişmesi; mortalite ve morbidite de artışına, hastanede yatış süresinin uzamasına neden olmaktadır. ‘Kalp cerrrahisi sonrası akut böbrek hasarının erken tanısında plazma NGAL (neutrophil gelatinase-associated lipocalin) yükselmesinin etkinliği; off- pumpve on-pump kıyaslanması’ adlı araştırmamızda kalp cerrahisi sonrası sık görülen komplikasyonlardan biri olan böbrek hasarının öngörülmesi amaçlandı.
YÖNTEMLER: Çalışmaya KPB (onpump) ve KPB kullanılmaksızın (off-pump) kalp cerrahisi yapılan toplam 40 hasta dahil edildi. Hastalar KPB (onpump) grup A n=20 ve KPB kullanılmaksızın grup B n=20 (off-pump) olarak iki gruba ayrıldı. Plazma NGAL düzeyleri kalp cerrahisi sonrası 3. saat (T0), 12. saat (T1) ve 24. (T2) saatlerde bakıldı.
BULGULAR: Plazma NGAL seviyesi onpump grubunda T0 ve T1 offpump grubuna göre anlamlı yüksek olarak bulunmuştur (T0 p: 0,023 ve T1 p: 0,040). Gruplara göre kreatinin düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamaktadır (p>0,05).


SONUÇ: Çalışmamızda on-pump ve off pump yapılan hastalarda pNGAL ve serum kreatinin düzeyindeki değişimlere rağmen akut renal hasarı gelişiminde her iki cerrahi yöntemde mortalite ve morbidite açısından fark olmadığını, ayrıca her iki cerrahi yöntemi karşılaştıran büyük seri çalışmalara ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: NGAL (neutrophil gelatinase-associated lipocalin), akut böbrek hasarı, kardiyopulmoner baypas, off-pump, kalp cerrahisi

Zafer Karadeniz, Zeliha Tuncel, Nihan Yapıcı, Türkan Kudsioğlu, Filiz İzgi Çoşkun, Hakan Nuraç, Ali Rıza Karaci, Sezer Karabulut, Fatma Ukil, Betül Öğütmen, Zuhal Aykaç. Comparative Efficiency of Plasma NGAL (Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin) in Off-pump and On-pump Cardiac Surgery in the Early Dıagnosis of Acute Renal Injury. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2013; 19(4): 168-174

Corresponding Author: Zeliha Tuncel, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale