ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Levosimendan Use After Cardiac Surgery: A Single-Center Experience [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(3): 229-233 | DOI: 10.14744/GKDAD.2022.79847

Levosimendan Use After Cardiac Surgery: A Single-Center Experience

Barış Timur1, Zihni Mert Duman2
1Department of Cardiovascular Surgery, Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardioavscular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul Türkiye
2Department of Cardiovascular Surgery, Cizre State Hospital, Şırnak, Türkiye

Objectives: Low cardiac output syndrome (LCOS) after cardiac surgery is associated with high mortality. Levosimendan is beneficial in the treatment of LCOS. The aim of this study is to describe the results of levosimendan in our hospital, considering the discussions in the literature.
Methods: This was a retrospective analysis of data from patients receiving levosimendan postoperatively at a tertiary cardiac surgery center between November 2019 and February 2021. In the intensive care unit, each patient was started on levosimendan at a loading dose of 12 mcg/kg/10 min, followed by a maintenance dose of 0.1 mcg/kg/min for 24 h. The dose was halved when hypotension developed.
Results: The mean age of the patients in the study was 55.87±12.322 years. Five (33.3%) of them were female. Ten of them had hypertension, eight had diabetes mellitus, two had chronic obstructive pulmonary dis-ease, and two had chronic renal failure. Postoperatively, we had 3 mortalities (20%). Mean duration of hospital stay was 29.4±18.715 days and mean duration of intensive care stay was 11.27±11.985 days. Seven patients had acute kidney injury following the surgery, whereas only two of them needed renal replacement therapy.
Conclusion: Levosimendan is an agent that can be successfully used to treat patients with LCOS. It can be used before surgery in patients with higher risk before LCOS is developed.

Keywords: Cardiac surgery, levosimendan, low cardiac output syndrome

Kalp Cerrahisi Sonrası Levosimendan Kullanımı: Tek Merkez Deneyimi

Barış Timur1, Zihni Mert Duman2
1Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Cizre Devlet Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Şırnak, Türkiye

Amaç: Kardiyak cerrahi sonrası düşük kardiyak debi sendromu yüksek mortalite ile ilişkilidir. Levosimendan, düşük kalp debisi sendromunun tedavisinde faydalıdır. Bu çalışmanın amacı, literatürdeki tartışmaları göz önünde bulundurarak hastanemizde levosimendan sonuçlarını betimlemektir.
Yöntem: Bu çalışma, Kasım 2019-Şubat 2021 tarihleri arasında bir üçüncü basamak kalp cerrahisi merkezinde ameliyat sonrası levosimendan alan hastalardan elde edilen verilerin retrospektif bir analizidir. Yoğun bakım ünitesinde her hastaya levosimendan 12 mcg/kg’dan 10 dakikalık bir yükleme dozuyla başlandı, 24 saat boyunca 0,1 mcg/kg/dakikalık idame dozuyla devam edildi. Hipotansiyon geliştiğinde doz yarıya indirildi.
Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların yaş ortalaması 55,87±12,322 yıl idi. Bunların 5’i (%33,3) kadındı. Hastaların 10'unun hipertansiyonu, sekizinin diabetes mellitusu, ikisinin kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve ikisinin de kronik böbrek yetmezliği vardı. Ameliyat sonrası 3 (%20) mortalite oldu. Ortalama hastanede kalış süresi 29,4±18,715 gün, ortalama yoğun bakımda kalış süresi 11,27±11,985 gün idi. Ameliyat sonrası yedi hastada akut böbrek hasarı oluşurken, bunlardan sadece ikisinde renal replasman tedavisi gerekti.
Sonuç: Levosimendan, düşük kalp debisi sendromu olan hastaların tedavisinde başarıyla kullanılabilen bir ajandır. Düşük kardiyak output sendromu gelişmeden önce yüksek riskli hastalarda cerrahi öncesi kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Düşük kardiyak debi sendromu, levosimendan, kardiyak cerrahi

Barış Timur, Zihni Mert Duman. Levosimendan Use After Cardiac Surgery: A Single-Center Experience. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(3): 229-233

Corresponding Author: Barış Timur, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale