ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Transfusion In Pediatric Heart Surgery: Prospective, Observational Study [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2019; 25(2): 102-112 | DOI: 10.5222/GKDAD.2019.78300

Transfusion In Pediatric Heart Surgery: Prospective, Observational Study

Feride Karacaer1, Ebru Biricik1, murat türkeün ılgınel1, demet lafli tunay1, MEHMET ŞAH TOPÇUOĞLU2
1Department Of Anesthesiology And Reanimation, Çukurova University, Adana, Turkey
2Department Of Cardiovascular Surgery, Çukurova University, Adana, Turkey

INTRODUCTION: Transfusion of blood and blood products may be unavoidable in pediatric patients undergoing cardiac surgery. The aim of this study was to determine the factors and risks associated with transfusion in these patients.
METHODS: Preoperative demographic data, duration of cardiopulmonary bypass (CPB) and operation time were recorded. At the beginning of CPB, during the CPB and at the end of the operation hematocrit and hemoglobin values were recorded. The lowest body temperature during CPB, intraoperative crystalloid, colloid, blood, blood products consumptions were recorded. The consumption of blood and blood products, length of stay intensive care unit (ICU) and hospital, and mortality were recorded during the postoperative period.
RESULTS: 83 children were included in the study. Intraoperative erythrocyte transfusion was higher in patients with RACHS1: 3 than in patients with RACHS1: 2 (p=0.009). There was a negative correlation between age and postoperative erythrocyte, total erythrocyte and total fresh frozen plasma (FFP) transfusion. There was a positive correlation between CPB duration and intraoperative erythrocyte and FFP, postoperative erythrocyte, FFP, cryoprecipitate consumption, total erythrocyte and total FFP consumption. The intraoperative erythrocyte and FFP consumption, the postoperative cryoprecipitate consumption were higher in cyanotic children (Erythrocyte p=0.002; FFP p=0.002, cryoprecipitate p=0.026). 15 patients died. Postoperative erthrocyte and FFP, total erythrocyte and FFP consumption were higher in the patients who died (total erythrocyte p=0.001, total FFP p=0.003).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Amount of transfusion were related to age, RACHS1, CPB duration, body temperature, cyanosis in children undergoing open heart surgery. Erthrocyte and FFP transfusions were higher in the patients who died.

Keywords: Pediatric heart surgery, cardiopulmonary bypass, transfusion.

Pediyatrik Kalp Cerrahisinde Transfüzyon: Prospektif, Gözlemsel Çalışma

Feride Karacaer1, Ebru Biricik1, murat türkeün ılgınel1, demet lafli tunay1, MEHMET ŞAH TOPÇUOĞLU2
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Adana
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Adana

GİRİŞ ve AMAÇ: Kalp cerrahisi geçiren pediyatrik hastalarda kan ve kan ürünleri transfüzyonu kaçınılmaz olabilmektedir. Çalışmamızda, bu hastalarda, kan ve kan ürünlerinin transfüzyonu ile ilişkili faktörlerin ve risklerin belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Preoperatif demografik veriler, kardiyopulmoner bypass (KPB) ve operasyon süresi, KPB girişindeki, KPB sırasındaki ve ayrılmadan sonraki, operasyon sonundaki hematokrit ve hemoglobin değerleri kaydedildi. KPB sırasında ulaşılan en düşük vücut ısısı, intraoperatif dönemde kullanılan kristalloid, kolloid, eritrosit süspansiyonu (ES), taze donmuş plazma (TDP), trombosit süspansiyonu (TS), kriyopresipitat miktarı kaydedildi. Postoperatif dönemde; yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) verilen kan ve kan ürünleri miktarı, YBܒnde ve hastanede kalış süreleri, mortalite kaydedildi.
BULGULAR: Çalışmaya 83 çocuk dahil edildi. ES transfüzyonu RACHS1: 3 olan hastalarda, RACHS1: 2 olan hastalardan yüksekti (p=0,009). Yaş ile postoperatif ES, intraoperatif ve postoperatif dönemdeki toplam ES ve toplam TDP transfüzyonu arasında negatif korelasyon saptandı. KPB süresi ile intraoperatif ES ve TDP, postoperatif ES, TDP, kriyopresipitat tüketimi, toplam ES ve toplam TDP tüketimi arasında pozitif korelasyon belirlendi. Siyanotik çocukların intraoperatif ES ve TDP tüketimi asiyanotik çocuklardan yüksekti (ES p=0,002; TDP p=0,002). Postoperatif dönemde siyanotik çocukların kriyopresipitat tüketimi yüksekti (p=0,026). 15 hastanın eksitus olduğu belirlendi. Eksitus olan hastalarda postoperatif dönemdeki ES ve TDP (ES p=0,004, TDP p=0,003), toplam ES ve TDP miktarının yüksek olduğu saptandı (toplam ES p=0,001, toplam TDP p=0,003).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Açık kalp cerrahisi geçiren çocuklarda intraoperatif ve postoperatif transfüzyon oranlarının hastanın yaşı, RACHS1 skoru, KPB süresi, vücut ısısı ve siyanoz ile ilişkili olduğu belirlenmiştir. Eksitus olan hastalarda ES ve TDP transfüzyon miktarlarının yüksek olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: : Pediyatrik kalp cerrahisi, kardiyopulmoner bypass, transfüzyon

Feride Karacaer, Ebru Biricik, murat türkeün ılgınel, demet lafli tunay, MEHMET ŞAH TOPÇUOĞLU. Transfusion In Pediatric Heart Surgery: Prospective, Observational Study. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2019; 25(2): 102-112

Corresponding Author: Feride Karacaer, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale