ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Jaundice and Its Results After Cardiac Surgery [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(2): 105-112 | DOI: 10.14744/GKDAD.2022.74436

Jaundice and Its Results After Cardiac Surgery

Zihni Mert Duman1, Barış Timur2, Muhammed Bayram3, Timuçin Aksu3
1Department of Cardiovascular Surgery, Cizre State Hospital, Şırnak, Türkiye
2Department of Cardiovascular Surgery, İstanbul Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
3Department of Cardiovascular Surgery, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

Objectives: Jaundice due to hyperbilirubinemia develops in 10–23% of patients in the early period after cardiac surgery. The aim of our study is to examine the risk factors and clinical consequences of hyperbilirubinemia causing jaundice.
Methods: In this retrospective study, patients who underwent cardiac surgery in our clinic between February 2015 and March 2021 were evaluated. Patients who underwent routine or emergency surgery, who developed post-operative jaundice, and whose total bilirubin concentration was >3 mg/dL were included in our study. The baseline demo-graphic data, echocardiography data, laboratory data, operative data, and post-operative status were comprehensively collected. The cutoff value of post-operative total bilirubin was calculated according to hospital mortality in receiver operating characteristic analysis.
Results: Total bilirubin concentration was found to be >3 mg/dL in 27 patients. Mean total bilirubin (mg/L) was 9.56±6.427 and median total bilirubin score was 9.02 and the maximum bilirubin concentration was reached at 9.52±8.007 post-operative days. In-hospital mortality occurred in 17 (63.0%) patients. The cutoff for post-operative total bilirubin value was calculated as 9.24 by predicting in-hospital mortality (Sensitivity=70.6%, specificity=90%, and likelihood ratio: 7.05).
Conclusion: Patients who develop hyperbilirubinemia in the post-operative period of cardiac surgery should be carefully observed for low cardiac output syndrome, sepsis, or acute liver failure. Low-level hyperbilirubinemia is mostly reversible when cardiac output and oxygen delivery are adequate. However, severe persistent hyperbilirubinemia is a condition that needs to be recognized early and precautions should be taken.

Keywords: Bilirubin, cardiac surgery, jaundice, post-operative

Kalp Cerrahisi Sonrası Görülen Sarılık ve Sonuçları

Zihni Mert Duman1, Barış Timur2, Muhammed Bayram3, Timuçin Aksu3
1Cizre Devlet Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Şırnak, Türkiye
2İstanbul Siyami Ersek Gögüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Mehmet Akif Ersoy Gögüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Amaç: Kalp cerrahisi sonrası erken dönemde hiperbilirubinemiye bağlı sarılık hastaların %10 ila %23’ünde gelişir. Çalışmamızın amacı, sarılığa neden olan hiperbilirubineminin risk faktörlerini ve klinik sonuçlarını incelemektir.
Yöntem: Bu retrospektif çalışmada, Şubat 2015-Mart 2021 tarihleri arasında kalp cerrahisi geçiren hastalar değerlendirildi. Acil veya elek-tif cerrahi uygulanıp postoperatif dönemde sarılık gelişen ve total bilirubin konsantrasyonu >3 mg/dL olan hastalar çalışmamıza dahil edildi. Temel demografik, ekokardiyografik, laboratuvar, ameliyat ve ameliyat sonrası veriler kapsamlı bir şekilde toplandı. ROC analiziyle postoperatif total bilirubin cut-off değeri hastane mortalitesine göre hesaplandı.
Bulgular: Toplam bilirubin konsantrasyonu 27 hastada >3 mg/dL olarak bulundu. Hastaların ortalama total bilirubin değeri 9,56±6,427 mg/L, medyan toplam bilirubin değeri 9,02 mg/L olarak bulundu. Hastalar maksimum bilirubin konsantrasyonuna ameliyat sonrası 9,52±8,007 günde ulaştı. Hastanede 17 (%63,0) hastada mortalite görüldü. Hastane içi mortaliteyi öngörmek amacıyla hesaplanan postoperatif total bilirubinin cut-off değeri 9,24 mg/L olarak bulundu (duyarlılık= %70,6, özgül-lük= %90, olabilirlik oranı=7,05).
Sonuç: Kalp cerrahisi sonrası dönemde hiperbilirubinemi gelişen hastalar düşük kalp debisi sendromu, sepsis veya akut karaciğer yetmezliği açısından dikkatle izlenmelidir. Kalp debisi ve oksijen sunumu yeterli olduğunda düşük seviyeli hiperbilirubinemi çoğunlukla geri dönüşümlüdür. Ancak şiddetli persistan hiperbilirubinemi erkenden fark edilmesi ve önlem alınması gereken bir durumdur.

Anahtar Kelimeler: Ameliyat sonrası, bilirubin, kalp ameliyatı, sarılık

Zihni Mert Duman, Barış Timur, Muhammed Bayram, Timuçin Aksu. Jaundice and Its Results After Cardiac Surgery. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(2): 105-112

Corresponding Author: Zihni Mert Duman, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale