ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Comparison of Intubated Versus Non-Intubated Techniques in Video-Assisted Thoracoscopic Sympathectomy [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2020; 26(3): 123-132 | DOI: 10.5222/GKDAD.2020.68736

Comparison of Intubated Versus Non-Intubated Techniques in Video-Assisted Thoracoscopic Sympathectomy

Ufuk Turan, Serkan Şenkal
University of Health Sciences, Gulhane Medical Faculty

INTRODUCTION: The use of Non-Intubated Video Assisted Thoracoscopic Surgery (NIVATS) technique is gradually increasing as an alternative method to classical intubation in minor Video Assisted Thoracoscopic Surgeries (VATS) such as sympathectomy, pleural biopsy, lung parenchymal biopsy, pleurodesis and bullectomy. Our aim was to compare a NIVATS technique with the classical intubation method applied in bilateral and uniportal sympathectomies in terms of feasibility and perioperative effects.
METHODS: According to the use of Laryngeal Mask Airway (LMA) or Double Lumen Tube (DLT), the patients were evaluated in two groups as Group LMA (n: 20) and Group DLT (n: 20). Demographic data, anesthesia and surgery times, respiratory parameters, surgical feasibility assessment, the postoperative oral intake and mobilization starting times, pain scores, sore throat, nausea-vomiting, air leak, pneumothorax at postoperative follow-ups, and length of hospital stay were compared between groups.
RESULTS: Anesthesia induction time was significantly lower in the LMA group (p<0.001). Maximum EtCO2, minimum SpO2, and maximum respiratory rate were significantly higher in the LMA group (p<0.001). Mean FiO2 and mean TV were significantly higher in the DLT group (p<0.05). There was no statistically significant difference between the two groups in terms of surgical feasibility. There was a significant difference between the time of starting oral feeding and mobilizing (p<0.05). There was no statistically significant difference between pain scores, postoperative complications and length of hospital stay.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our data suggest that LMA NIVATS technique by preserving spontaneous ventilation and establishing iatrogenic open pneumothorax is a feasible and safe strategy in bilateral and uniportal VATS sympathectomy.

Keywords: Laryngeal Masks, NIVATS, Sympathectomy, One-lung ventilation, VATS.

Video Yardımlı Torakoskopik ID Sempatektomilerde Entübe ve Non-entübe Tekniklerin Karşılaştırılması

Ufuk Turan, Serkan Şenkal
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Sempatektomi, plevral biyopsi, akciğer parankim biyopsisi, plöredezis ve büllektomi gibi minör Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi (VATS) prosedürlerde, klasik entübasyonla tek akciğer ventilasyon tekniğine alternatif olarak Non-Entübe VATS (NIVATS) tekniği kullanımı giderek artmaktadır. Amacımız, bilateral ve uniportal sempatektomilerde klasik entübasyon yöntemi ile supraglottik bir hava yolu aracıyla spontan solunum korunarak uygulanan NIVATS tekniğini, uygulanabilirlik ve perioperatif etkiler açısından karşılaştırmaktı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastalar, Laringeal Mask Airway (LMA) veya Çift Lümenli Tüp (ÇLT) kullanımına göre Grup LMA (n: 20) ve Grup ÇLT (n: 20) olarak iki grupta değerlendirildi. Her iki grubun demografik verileri, anestezi ve cerrahi süreleri, solunum parametreleri, cerrahi zorluk değerlendirmesi, anestezi sonrası bakım ünitesindeki ağrı skoru, analjezik ajan kullanımı ve kalış süresi; postoperatif oral alım ve mobilizasyon başlangıç süreleri, postoperatif takiplerindeki ağrı skorları, hava kaçağı, pnömotoraks, hava kaçağı, boğaz ağrısı, bulantı-kusma komplikasyonları ve hastanede kalış süreleri karşılaştırıldı.
BULGULAR: : Anestezi indüksiyon süresi LMA grubunda belirgin olarak düşük bulundu (p<0,001). Maksimum solunum sonu karbondioksit (EtCO2), minimum periferal oksijen satürasyonu (SpO2), maksimum solunum sayısı LMA grubunda anlamlı olarak yüksekti (p<0,001). Ortalama inspire edilen oksijen fraksiyonu (FiO2) ve ortalama tidal volüm ÇLT grubunda anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0,05). Cerrahi uygulanabilirlik açısından iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmedi. Postoperatif dönemde oral beslenmeye başlama ve mobilize olma zamanları arasında anlamlı fark bulundu (p<0,05). Diğer ağrı skorları, postoperatif komplikasyonlar ve hastanede kalış süreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: VATS Sempatektomi vakalarında LMA ile spontan solunum korunarak iyatrojenik açık pnömotoraks oluşturulduğunda NIVATS anestezi tekniğinin etkili ve güvenli bir şekilde kullanılabileceği kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Laringeal Maske, NIVATS, Sempatektomi, Tek Akciğer Ventilasyonu, VATS.

Ufuk Turan, Serkan Şenkal. Comparison of Intubated Versus Non-Intubated Techniques in Video-Assisted Thoracoscopic Sympathectomy. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2020; 26(3): 123-132

Corresponding Author: Serkan Şenkal, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale