ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Analysis of Prolonged Hospitalizations in Tertiary Intensive Care Units [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(3): 269-275 | DOI: 10.14744/GKDAD.2022.67984

Analysis of Prolonged Hospitalizations in Tertiary Intensive Care Units

Hayriye Cankar Dal1, Hasan Oktay Emir1, Alper Bayar1, Abdulaziz Aysel2, Hülya Şirin3, Çilem Bayındır Dicle1, Cihangir Doğu1, Sema Turan1
1Department of Intensive Care Unit, University of Health Sciences, Ankara City Hospital, Ankara, Türkiye
2Department of Anesthesiology and Reanimation, University of Health Sciences, Ankara City Hospital, Ankara, Türkiye
3Department of Public Health, University of Health Sciences, Gulhane Faculty of Medicine, Ankara, Türkiye

Objectives: It is aimed to define the characteristics of patients with pro-longed hospitalization in intensive care units (ICU), which has an important place in health expenditures, to determine the treatment modalities applied, and to determine patient outcomes.
Methods: The single-center, retrospective, and observational study included patients hospitalized for 30 days or more between January 2021 and January 2022 in a tertiary ICU. Demographic and clinical characteristics of the patients, hospitalization diagnoses, mechanical ventilation and other treatment modalities, ICU stay, discharge patterns, and mortality rates were recorded.
Results: Between the study dates, 1961 patients were hospitalized in the tertiary ICU. One hundred and sixty-eight patients with ICU hospitalization for 30 days or more were included in the evaluation. The mean age is 66.93±19.85 years. The median ICU stay was 45.00 (30–328) days, the most common ICU admission etiology was a respiratory failure (38.7%), and the mortality rate was 51.20%. The non-survivor group was shown to have considerably higher rates of APACHE-II score, intubation, use of inotropic or vasopressor support, blood product replacement, and renal replacement therapy.
Conclusion: In our study, in which patients with ICU hospitalization for 30 days or more were evaluated, mortality was found in half of the patients. We believe that our research will shed light on future studies on defining the characteristics of prolonged ICU patients, identifying the resources used during the hospitalization process, and determining patient outcomes and may be a guide in terms of the organization of ICU and effective use of resources.

Keywords: Intensive care, length of stay, mortality, prolonged intensive care

Üçüncü Basamak Yoğun Bakım Ünitelerinde Uzamış Yatışların Analizi

Hayriye Cankar Dal1, Hasan Oktay Emir1, Alper Bayar1, Abdulaziz Aysel2, Hülya Şirin3, Çilem Bayındır Dicle1, Cihangir Doğu1, Sema Turan1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Şehir Hastanesi, Yoğun Bakım Kliniği, Ankara, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Şehir Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Kliniği, Ankara, Türkiye

Amaç: Çalışmada, sağlık harcamalarında önemli yer tutan yoğun bakımlarda yatış süresi uzamış hastaların özelliklerinin tanımlanması, uygulanan tedavi modalitelerinin tespiti ve hasta sonlanımlarının belirlenmesi amaçlandı.
Yöntem: Tek merkezli, retrospektif ve gözlemsel olarak dizayn edilen çalışmaya, Ankara'da üçüncü basamak bir yoğun bakım ünitesinde 01 Ocak 2021 ile 01 Ocak 2022 tarihleri arasında 30 gün ve üzeri yatışı olan hastalar dahil edildi. Hastaların demografik ve klinik özellikleri, yatış tanıları, mekanik ventilasyon ve diğer uygulanan tedavi modaliteleri, yoğun bakımda kalış süreleri, taburculuk şekilleri ve mortalite oranları kaydedildi.
Bulgular: Çalışma tarihleri arasında 1961 hasta üçüncü basamak yoğun bakımda hastaneye yatırıldı. Otuz gün ve üzeri yoğun bakım yatışı olan 168 hasta değerlendirmeye alındı. Yaş ortalaması 66,93±19,85 yıl idi. Medyan yoğun bakımda yatış süresi 45,00 (30-328) gün, en sık yoğun bakıma kabul nedeni solunum yetmezliği (%38,7) olup mortalite oranı %51,20 olarak saptandı. “Acute Physiology and Chronic Health Evaluation-II” skoru, entübasyon uygulanma oranları, inotrop veya vazopresör destek kullanımı, kan ürünü replasmanı, renal replasman tedavi uygulanma oranları sağ kalan olmayan grupta anlamlı olarak daha yüksek bulundu.
Sonuç: Çalışmada 30 gün ve üzeri yatışı olan hastaların yarısında mortalite geliştiği tespit edildi. Çalışmanın, uzamış yoğun bakım hastalarının özelliklerinin tanımlanması, yatış sürecince kullanılan kaynakların tespiti ve hasta sonlanımlarının belirlenmesi konusunda ileride yapılacak çalışmalara ışık tutacağı, yoğun bakım organizasyonu ve kaynakların etkin kullanımı açısından yol gösterici olabileceği kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Mortalite, uzamış yoğun bakım, yatış süresi, yoğun bakım

Hayriye Cankar Dal, Hasan Oktay Emir, Alper Bayar, Abdulaziz Aysel, Hülya Şirin, Çilem Bayındır Dicle, Cihangir Doğu, Sema Turan. Analysis of Prolonged Hospitalizations in Tertiary Intensive Care Units. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(3): 269-275

Corresponding Author: Hayriye Cankar Dal, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale