ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Patient Transport Experience in Our Institution Following Open Heart Surgery [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2013; 19(3): 127-131 | DOI: 10.5222/GKDAD.2013.127

Patient Transport Experience in Our Institution Following Open Heart Surgery

Nükhet Sivrikoz1, Meltem Savran Karadeniz1, Pınar Kurnaz2, Demet Altun1, Zerrin Sungur Ülke1, Mehmet Tuğrul1, Kamil Pembeci1
1Istanbul Unıversıty Istanbul Medıcal Faculty
2Tekirdağ Malkara Devlet Hastanesi

OBJECTIVE: Transporting critically ill patient is very often associated with problems and complications. Previous reports studied incidence of complications with associated factors for different patients groups. The aim of our study is to investigate complications during an intrahospital transport of highly special group as postoperative cardiac surgical patients.
METHODS: All patients undergoing elective open heart surgery between January-September 2013 were included in the study. The commencement of transport was determined as subjects have been transferred to portable ventilator and transport monitor. The end of transport was defined as transport team arrived to ICU and when patients were shifted to ventilator and to monitor of ICU. Hemodynamic parameters (blood pressures, heart rate, oxygen saturation) were all noted with arterial gas analysis arriving to ICU. All complications during transport were also enrolled.
RESULTS: During study period 240 subjects were included in the study, with 108 adults and 132 children. Most frequent complication was respiratory alkalosis due to hyperventilation (13,75%). Other problems were hypotension (2,5%), arterial decannulation (2,5%), difficult ventilation (1,66%), respiratory acidosis (0,82%), removal of central venous catheter (0,4%). One patient had cardiac arrest and was successfully resuscitated.
CONCLUSION: Postoperative cardiac surgery patients could be transported with minor complications. We think that reduced incidence of adverse events was related to short transport time as well as to experienced transport team.

Keywords: Transportation of patients, Critically Ill, Cardiac Surgical Procedures, Complication, Medical Care Team

Enstitümüzde Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Hasta Transport Deneyimimiz

Nükhet Sivrikoz1, Meltem Savran Karadeniz1, Pınar Kurnaz2, Demet Altun1, Zerrin Sungur Ülke1, Mehmet Tuğrul1, Kamil Pembeci1
1İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon AD.
2Tekirdağ Malkara Devlet Hastanesi Anesteziyoloji Kliniği

AMAÇ: Transport süreci kritik hastalar için çeşitli sorun ve komplikasyonlara açıktır. Farklı hasta gruplarında bu süreçteki komplikasyonların sıklığı, niteliği ve bunlarla ilişkili unsurlar araştırılmaktadır. Çalışmamızda hastane içi nakilde açık kalp cerrahisi gibi özellikli bir hasta grubunda yaşanan sorunları araştırmayı hedefledik.
YÖNTEMLER: Ocak-Eylül 2013 tarihleri arasında elektif kalp cerrahisi geçiren tüm olgular çalışmaya dâhil edildi. Transport başlangıcı hastanın operasyon bitiminde sabit monitör ve ventilatörden, taşınabilir monitör ve ventilatöre geçilmesi olarak belirlendi. Nakil sonu ise hastanın yoğun bakımda sabit monitör ve ventilatöre bağlanması olarak kabul edildi. Sürecin başlangıç ve sonucundaki kan basıncı, kalp hızı (KH) ve oksijen satürasyonu ile yoğun bakıma giriş kan gazı verileri kaydedildi. Transportun başından sonuna kadar geçen sürede karşılaşılan tüm komplikasyonlar kayıt altına alındı.
BULGULAR: Çalışmaya 132 çocuk, 108 erişkin olmak üzere toplam 240 hasta alındı En sık karşılaşılan komplikasyon olarak hiperventilasyona bağlı solunumsal alkaloz (% 13.75) görüldü. Bunu sırasıyla hipotansiyon (% 2.5), arteriyel kanülün çıkması (% 2.5), zorlu ventilasyon (% 1.66), solunumsal asidoz (% 0.82), santral kateterin çıkması (% 0.41) izledi. Bir hastada kardiyak arrest yaşandı ve resüsitasyona yanıt alındı.
SONUÇ: Kardiyak cerrahi hastalarının postoperatif yoğun bakıma transportu minör komplikasyonlar ile gerçekleştirilmiştir. İstenmeyen olaylardaki düşük sıklığın nakil süresinin kısalığı ve ekibin deneyimli elemanlara bağlı olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Hasta transportu, Kritik hasta, Kardiyak cerrahi işlemler, Komplikasyon, Tıbbi bakım ekibi

Nükhet Sivrikoz, Meltem Savran Karadeniz, Pınar Kurnaz, Demet Altun, Zerrin Sungur Ülke, Mehmet Tuğrul, Kamil Pembeci. Patient Transport Experience in Our Institution Following Open Heart Surgery. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2013; 19(3): 127-131

Corresponding Author: Nükhet Sivrikoz, Türkiye
LookUs & Online Makale