ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Evaluation of Cerebral Oxygenation During One-lung Ventilation in Diabetic Patients Undergoing Lung Resection: A Prospective and Observational Study [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(4): 326-333 | DOI: 10.14744/GKDAD.2022.49358

Evaluation of Cerebral Oxygenation During One-lung Ventilation in Diabetic Patients Undergoing Lung Resection: A Prospective and Observational Study

Selda Şen1, Salih Çokpınar2, Imran Kurt Ömürlü3, Sinem Sarı1, Simge Alkut Kurum1, Serdar Şen2
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Aydın Adnan Menderes University, Aydın, Türkiye
2Department of Thoracic Surgery, Aydın Adnan Menderes University, Aydın, Türkiye
3Department of Biostatistics, Aydın Adnan Menderes University, Aydın, Türkiye

Objectives: Cerebral oxygenation may decrease due to hypoxia during one lung ventilation (OLV) in thoracic surgery. Diabetic patients are at increased risk of cerebral and renal damage after major surgery due to microangiopathy. The primer aim of our study is to evaluate whether cerebral oxygenation is affected during OLV with near infrared spectroscopy (NIRS) and arterial/central venous oxygen saturation of the central venous blood (ScvO2) blood gases in diabetic patients. The secondary aim of our study is to investigate whether there is a relationship between cerebral oxygenation and changes in renal functions in diabetic patients.
Methods: Diabetic patients underwent lung resection between 2018 and 2021 were included in our prospective, case-controlled study. Regional oxygen saturation (rSO2) and hemodynamic parameters of the cases were recorded every 15 min from the pre-operative period to extubation. Central venous and arterial blood gas samples were taken from the patients during single lung ventilation and double lumen ventilation. They were recorded simultaneously with rSO2 and hemodynamic data. Pre-, post-operative creatinine values were checked.
Results: Fifty-two patients were included in the study. It was completed with 19 diabetic and 22 normal blood sugar patients. rSO2 decreased according to baseline measurements in both groups at 30 min during OLV. While rSO2 values were lower in OLV 60 min and throughout the DLV in diabetic patients, it was around basal values in control group. Hemodynamic data and ScvO2 values were similar. A correlation was observed be-tween rSO2 values and creatinine values during OLV in diabetic patients.
Conclusion: In our study, it was shown that cerebral oxygen values mea-sured by NIRS during OLV in lung surgery decreased more in diabetic patients than control group, but were not within the pathological limits.

Keywords: Central venous oxygen saturation, creatinine, diabetes mellitus, near-infrared, one-lung ventilation, spectroscopy

Göğüs Cerrahisinde Tek Akciğer Ventilasyonu Uygulanan Diyabetes Mellitus Olgularında Serebral Oksijenlenmenin Değerlendirilmesi: Prospektif, Gözlemsel Bir Çalışma

Selda Şen1, Salih Çokpınar2, Imran Kurt Ömürlü3, Sinem Sarı1, Simge Alkut Kurum1, Serdar Şen2
1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
3Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye

Amaç: Torasik cerrahide tek akciğer ventilasyonu (OLV) sırasında hipoksiye bağlı olarak serebral oksijenasyon azalabilir ve bu durum yakın kızılötesi spektroskopisi (NIRS) ile noninvaziv olarak değerlendirilebilir. Yapılan çalışmalarda diyabetik hastalarda serebral dolaşımın etkisine bağlı olarak majör cerrahi sonrası nörobilişsel bozuklukların olabileceği gösterilmiştir. Çalışmamızda akciğer rezeksiyonu yapılan diyabetik hastalarda intraoperatif serebral oksijen satürasyonu ve kan gazlarının incelenmesi amaçlandı.
Yöntem: Prospektif, gözlemsel çalışmamız akciğer rezeksiyonu uygulanan diyabetik ve diyabetik olmayan hastalarda planlandı. Operasyon sırasında NIRS değerleri ve hemodinamik parametreler kaydedildi. OLV ve çift lümenli ventilasyon (DLV) sırasında hastalardan santral venöz (ScvO2) ve arteriyel kan gazı örnekleri alındı. Tüm hastalarda ameliyat öncesi ve sonrası kreatinin değerlerine bakıldı.
Bulgular: Çalışmamız diyabetik (n=19) ve diyabetik olmayan (n=21) akciğer rezeksiyonu uygulanan hastalarda yapıldı. OLV sırasında NIRS değerleri her iki grupta da ilk ölçümlere göre 30. dakikada düşerken, bu düşüş sadece diyabetik grupta operasyon boyunca devam etti. Operasyon boyunca her iki grupta hemodinamik ve ScvO2 değerleri benzerdi. Diyabetik hastalarda OLV 30. ve 60. dakika rSO2 değerleri ile postoperatif kreatinin değerleri arasında korelasyon bulundu.
Sonuç: Bu çalışmada, akciğer cerrahisinde OLV sırasında NIRS ile ölçülen serebral oksijen değerlerinin diyabetik hastalarda kontrol grubuna göre daha fazla düştüğü ancak patolojik sınırlar içinde olmadığı gösterildi.

Anahtar Kelimeler: Santral venöz oksijen satürasyonu, kreatinin, diyabetes mellitus, yakın kızılötesi, tek akciğer ventilasyonu, spektroskopi

Selda Şen, Salih Çokpınar, Imran Kurt Ömürlü, Sinem Sarı, Simge Alkut Kurum, Serdar Şen. Evaluation of Cerebral Oxygenation During One-lung Ventilation in Diabetic Patients Undergoing Lung Resection: A Prospective and Observational Study. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(4): 326-333

Corresponding Author: Simge Alkut Kurum, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale