ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi The Effect of Variations in the Neutrophil/Lymphocyte Ratio on The Length of Post-Operative ICU Stay in Cases Diagnosed with Transposition of the Great Arteries [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(2): 129-134 | DOI: 10.14744/GKDAD.2022.48802

The Effect of Variations in the Neutrophil/Lymphocyte Ratio on The Length of Post-Operative ICU Stay in Cases Diagnosed with Transposition of the Great Arteries

Hatice Dilek Özcanoğlu1, Erkut Öztürk2, Şerife Özalp1, Selin Sağlam1, İncila Ali Kahraman1, Berra Tan Recep3, Behzat Tüzün3, Cansaran Tanıdır2, Funda Gümüş Özcan1, Ali Can Hatemi3
1Department of Anaesthesiology and Reanimation, İstanbul Basaksehir Çam and Sakura City Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Pediatric Cardiology, İstanbul Basaksehir Çam and Sakura City Hospital, İstanbul, Türkiye
3Department of Pediatric Cardiovascular Surgery, İstanbul Basaksehir Çam and Sakura City Hospital, İstanbul, Türkiye

Objectives: In this context, the objective of this study is to investigate the effect of variations in the neutrophil/lymphocyte ratio on the length of post-operative intensive care unit (ICU) stay in cases that were diagnosed with transposition of the great arteries (TGA) and who subsequently underwent arterial switch operation (ASO).
Methods: This study was conducted with newborns that were diagnosed with TGA, followed up in the pediatric cardiac ICU, and who underwent ASO between January 1, 2021 and December 31, 2021. Variations in neutrophil-lymphocyte ratio (NLR) were recorded before and after the operation (day 1, 2, and 3). The primary endpoint was deemed as the prolonged post-operative ICU stay. For the purposes of this study, a prolonged post-operative ICU stay (PCILOS) was defined as a post-operative ICU stay that falls within the 25th percentile of the lengths of stay with the most extended durations.
Results: The patient group comprised 45 patients. The median age of the patients was 3 (interquartile range [IQR] 2-7) days, and the median operation weight was 3000 (IQR 2800-3100) grams. Of the patients included in the study, 51% were male, and 49% were female. Median duration on a mechanical ventilator, the median length of ICU stay, and median length of hospital stay were 48 (IQR 24-96) hours, 6 (IQR 5-12) days, and 12 (IQR 10-16) days, respectively. PCILOS duration was determined as >8 days. Four (8.8%) patients died in the early period. Pre-operative NLR values of >1.5 and post-operative day-3 NLR values of >2.1 were found to be strong predictors of PCILOS.
Conclusion: The findings of this study suggest that high NLR values in the pre-operative and early post-operative period in patients that were diagnosed with TGA and who underwent ASO were good predictors of prolonged ICU stays.

Keywords: Intensive care, neutrophil-lymphocyte ratio, newborn, transposition of the great arteries

Büyük Arterlerin Transpozisyonu Tanılı Olgularda Nötrofil/Lenfosit Oranı Değişikliklerinin Operasyon Sonrası Yoğun Bakımda Kalış Süresine Etkisi

Hatice Dilek Özcanoğlu1, Erkut Öztürk2, Şerife Özalp1, Selin Sağlam1, İncila Ali Kahraman1, Berra Tan Recep3, Behzat Tüzün3, Cansaran Tanıdır2, Funda Gümüş Özcan1, Ali Can Hatemi3
1İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Anestezi ve Reaminasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Çocuk Kardiyolojisi Anabilim Dalı, İstanbul,Türkiye
3İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Çocuk Kalp Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Büyük arterlerin transpozisyonu yenidoğanlarda siyanotik kalp hastalığının önemli nedenlerinden biridir ve yaşamın ilk dönemlerinde cerrahi olarak tedavi edilmelidir. Son dönemlerde nötrofil/lenfosit oranı konjenital kalp hastalarında mortalite ve morbidite öngörüsü şeklinde yeni bir belirteç olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, arteryel switch operasyonu yapılan büyük arterlerin transpozisyonu tanılı olgularda nötrofil/lenfosit oranı değişikliklerinin yoğun bakımda kalış süresine etkisi araştırıldı.
Yöntem: Çalışma 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasında pediatrik kardiyak yoğun bakım ünitesinde izlenen ve arteryel switch operasyonu gerçekleştirilen büyük arterlerin transpozisyonu tanılı yenidoğanlar üzerinde yapıldı. Operasyon öncesi ve sonrası (birinci, ikinci, üçüncü gün) nötrofil/lenfosit oranı değişiklikleri kaydedildi. Primer sonlanım noktası uzun yoğun bakım ünitesi süresi (pediatrik kardiyak yoğun bakım ünitesinde kalış süresi, süre olarak en uzun yüzde 25’lik dilimde olması) olarak kaydedildi. Nötrofil/lenfosit oranı değişikliklerinin pediatrik kardiyak yoğun bakım ünitesinde kalış süresi üzerine etkileri incelendi.
Bulgular: Çalışma döneminde 45 olgu mevcuttu. Medyan yaş 3 gün (IQR 2-7 gün) ve medyan operasyon ağırlığı 3000 gram (IQR 2800-3100) idi. Olguların %51’i erkek, %49’u kızdı. Medyan mekanik ventilatörde kalış süresi, yoğun bakımda kalış süresi ve hastanede kalış süreleri sırasıyla 48 saat (IQR 24-96 saat), 6 gün (IQR 5-12) ve 12 gün (IQR 10-16) idi. Pediatrik kardiyak yoğun bakım ünitesinde kalış süresi >8 gün olarak saptandı. Dört (%8,8) hasta erken dönemde kaybedildi. Preoperatif nötrofil/lenfosit oranı değerinin >1,5 olması ve postoperatif üçüncü gün nötrofil/lenfosit oranı >2,1 olması pediatrik kardiyak yoğun bakım ünitesinde kalış süresini tahmin etmede güçlü belirteçlerdi.
Sonuç: Arteryel switch operasyonu yapılan büyük arterlerin transpozisyonu tanılı olgularda ameliyat öncesi ve postoperatif erken dönemdeki yüksek nötrofil/lenfosit oranı uzun yoğun bakım sürecinin değerlendirilmesinde iyi bir belirteçtir.

Anahtar Kelimeler: Büyük arterlerin transpozisyonu, nötrofil/lenfosit oranı, yenidoğan, yoğun bakım

Hatice Dilek Özcanoğlu, Erkut Öztürk, Şerife Özalp, Selin Sağlam, İncila Ali Kahraman, Berra Tan Recep, Behzat Tüzün, Cansaran Tanıdır, Funda Gümüş Özcan, Ali Can Hatemi. The Effect of Variations in the Neutrophil/Lymphocyte Ratio on The Length of Post-Operative ICU Stay in Cases Diagnosed with Transposition of the Great Arteries. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(2): 129-134

Corresponding Author: Hatice Dilek Özcanoğlu, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale