ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Comparison Of The Efficacy Of Fiberoptic Bronchoscopy And Wireless Video Endoscope (Disposkope®) In Confirmation Of The Position Of Double Lumen Endotracheal Tube [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2014; 20(3): 149-153 | DOI: 10.5222/GKDAD.2014.149

Comparison Of The Efficacy Of Fiberoptic Bronchoscopy And Wireless Video Endoscope (Disposkope®) In Confirmation Of The Position Of Double Lumen Endotracheal Tube

Hasan Mehmet Kamburoğlu1, Gökhan Özkan2, Tarık Purtuloğlu2, Abdülkadir Atım2, Memduh Yetim2, Mehmet Emin İnce2, Vedat Yıldırım2, Ercan Kurt2
1Erzincam Military Hospital, Departmnt Of Anesthesiology, Erzincan, Turkey
2Gülhane Military Medical Academy, Deparment Of Anesthesiology And Reanimation, Ankara, Turkey

OBJECTIVE: In thoracic surgery, the position of double–lumen endotraceal tube placed in order to provide one-lung ventilation can be confirmed by various methods. In this study, we aimed to compare the groups undergoing thoracic surgery with fiberoptic bronchoscope or wireless video endoscope in confirmation of the position of double–lumen endotraceal tube with regard to success and duration of visualisation and the time until the begining of surgery.
METHODS: After ethical committe approval, forthy voluntary patients undergoing thoracic surgery with double–lumen endotraceal tube were included in to the study. After intubation, the location of the double–lumen endotraceal tubes were evaluated by conventional methods and were given the correct position. The patients were randomly divided in two groups as video endoscope (Group I, n=20) and fiberoptic bronchoscope (Group II, n=20) groups. Afterwards, duration of visualisation and the time until the begining of surgery were recorded in both groups.
RESULTS: There wasn’t statistically significant difference between two groups in confirmation of double–lumen endotraceal tube’s position. Malposition of double–lumen endotraceal tube was detected and fixed in three patients (15%) of group I and in seven (35%) of group II. Visualisation times were 18 sec in group I and 131 sec in group II (p< 0.05); and the times until the begining of surgery were 468 sec in group I and 690 sec in group II (p< 0.05).
CONCLUSION: As a result, it’seen that both methods were effective in the confirmation of double–lumen endotraceal tube’s position in thoracic surgery. Apart from that, in confirmation of double–lumen endotraceal tube’s position and earlier administiration to surgery, we concluded that wireless video endoscope may have shorter evaluation time.

Keywords: Thoracic Surgery, flexible fiberoptic bronchoscopy, Double-lumen tube, One-lung ventilation, Endoscope

Çift Lümenli Endotrakeal Tüp Pozisyonunun Doğrulanmasında Fiberoptik Bronkoskop İle Kablosuz Video Endoskopun (Disposkope®) Karşılaştırılması

Hasan Mehmet Kamburoğlu1, Gökhan Özkan2, Tarık Purtuloğlu2, Abdülkadir Atım2, Memduh Yetim2, Mehmet Emin İnce2, Vedat Yıldırım2, Ercan Kurt2
1Erzincan Asker Hastanesi Anesteziyoloji Kliniği, Erzincan, Türkiye
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

AMAÇ: Toraks cerrahisinde tek akciğer ventilasyonunu sağlamak amacıyla yerleştirilen çift lümenli endotrakeal tüpün pozisyonu çeşitli yöntemlerle doğrulanabilmektedir. Biz bu çalışmamızda toraks cerrahisi yapılacak olan hastalara yerleştirilen çift lümenli endotrakeal tüpün yerinin doğrulanmasında altın standart olan fiberoptik bronkoskop ile kablosuz video endoskopun; görüntüleme başarısı ve hızı ile hastanın cerrahiye verilme süreleri açısından karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEMLER: Etik kurul onayı sonrası çalışmaya elektif koşullarda çift lümenli endotrakeal tüp yerleştirme endikasyonu olan, toraks cerrahisi uygulanacak 40 hasta alındı. Entübasyon sonrası tüplerin yeri konvansiyonel yöntemlerle değerlendirildi ve doğru pozisyon verildi. Hastalar randomize olarak iki gruba ayrıldı, çift lümenli endotrakeal tüplerin pozisyonları kablosuz video endoskop (Grup I, n=20) ve fiber optik (Grup II, n=20) ile tekrar değerlendirilip, görüntüleme süreleri ile hastaların cerrahiye verilme süreleri kaydedildi.
BULGULAR: Yerleşim yerinin tespiti açısından gruplar arasında anlamlı fark yoktu. Grup I’de 3 (%15) hastada, Grup II’de 7 (%35) hastada yanlış yerleşim tespit edilerek düzeltildi. Görüntüleme süreleri Grup I’de 18 sn, Grup II’de 131 sn (p< 0.05); hastaların cerrahiye verilme süreleri ise Grup I’de 468 sn, Grup II’de 690 sn olarak bulundu (p< 0.05).
SONUÇ: Sonuç olarak çalışmamızda toraks cerrahisinde çift lümenli endotrakeal tüp yerinin doğrulanmasında her iki yöntemin de etkin olduğu görülmüştür. Bununla birlikte tüp yerinin doğrulanması işleminin ve cerrahinin başlatılmasının kablosuz video endoskop ile daha kısa sürede yapılabileceği kanaatine vardık.

Anahtar Kelimeler: Torasik Cerrahi, Fleksibl Fiberoptik Bronkoskopi, Çift Lümenli Tüp, Tek Akciğer Ventilasyonu, Endoskop

Hasan Mehmet Kamburoğlu, Gökhan Özkan, Tarık Purtuloğlu, Abdülkadir Atım, Memduh Yetim, Mehmet Emin İnce, Vedat Yıldırım, Ercan Kurt. Comparison Of The Efficacy Of Fiberoptic Bronchoscopy And Wireless Video Endoscope (Disposkope®) In Confirmation Of The Position Of Double Lumen Endotracheal Tube. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2014; 20(3): 149-153

Corresponding Author: Mehmet Emin İnce, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale