ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi NIRS Monitorization in Pediatric Cases Who Underwent Percutaneous ASD, VSD or PDA Closure During Cardiac Catheterization [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2013; 19(3): 123-126 | DOI: 10.5222/GKDAD.2013.123

NIRS Monitorization in Pediatric Cases Who Underwent Percutaneous ASD, VSD or PDA Closure During Cardiac Catheterization

Bahar Aydınlı1, Aslı Demir1, Ümit Karadeniz1, Aslı Dönmez1, Ayşenur Paç2, Utku Ünal3, Ayşegül Özgök1
1Turkey High Specialization Education and research hospital, Anesthesiology and reanimation Clinic, Ankara
2Turkey High Specialization Education And Research Hospital, The Pediatric Cardiology Clinic, Ankara
3Turkey High Specialization Education And Research Hospital, Cardiovascular Surgery Clinic, Ankara

OBJECTIVE: Hemodynamic problems which might be encountered during pediatric cardiac catheterization because of ever-increasing use of sedoanalgesia or general anesthesia procedures during pediatric cardiac catheterization emphasize the importance of monitorization methods. Cerebral blood flow may be decreased by any complication during the procedure or may be affected by shunt closure procedure. NIRS is a non-invasive technique that represents cerebral tissue oxygenation. In this study, we aim to document the differences in cerebral oxygenation by rSO2 monitorization using NIRS in pediatric patients who will undergo congenital heart defect closure procedure during pediatric cardiac catheterization.
METHODS: This prospective study consisted of seven patients. Percutaneous ASD, VSD and PDA closure procedures were planned bilateral cerebral NIRS values, hemodynamic parameters, blood gas analysis data and peripheral O2 saturation were recorded at baseline, before, and after the procedure.
RESULTS: There was no difference between three measurement times as for right and left rSO2 values. Furthermore, right and left rSO2 values were not different from each other at each period. Closure procedure was succesful for all patients.
CONCLUSION: Although cerebral oxygen saturation can be affected by many factors, we demonstrated that bilateral rSO2 values were similar at baseline, pre-, and post-procedural periods. rSO2 values were not affected by decrease in blood pressure and hematocrit levels and the closure procedure.

Keywords: pediatric anesthesia, atrial septal defect, ventricular septal defect, patent ductus arteriosus, near-infrared spectroscopy, pediatric catheter, percutaneous closure

Pediyatrik Kalp Kateterizasyonunda Perkütan ASD, VSD ve PDA Kapatma Yapılan Olgularda NIRS Monitörizasyonu

Bahar Aydınlı1, Aslı Demir1, Ümit Karadeniz1, Aslı Dönmez1, Ayşenur Paç2, Utku Ünal3, Ayşegül Özgök1
1Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara
2Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, Pediyatrik Kardiyoloji Kliniği, Ankara
3Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara

AMAÇ: Pediyatrik kalp kateterizasyonunda giderek artan sedoanaljezi-genel anestezi uygulamaları nedeniyle karşılaşılabilecek hemodinamik sorunlar monitörizasyon yöntemlerinin önemini vurgular. Kateterizasyonda yaşanan herhangi bir sorunun serebral kan akımını düşürmesi veya uygulanan şant kapatma prosedürlerinin beyin kan akımını etkilemesi söz konusu olabilir. NIRS noninvaziv olarak beyin doku oksijenasyonunu gösteren bir tekniktir. Bu çalışmada kalp kateterizasyonunda konjenital kalp defekti kapatma işlemi yapılacak pediyatrik olgularda işlem sırasında NIRS cihazı ile rSO2 takibi yapılarak serebral oksijenasyon farklılıklarının ortaya konması amaçlandı.
YÖNTEMLER: Yedi hasta bu prospektif çalışmaya dâhil edildi. Olgulara ASD, VSD ve PDA kapatma işlemi planlandı. Hasta kateter laboratuvarına alındığında bazal, işlem öncesi ve işlem sonrası olmak üzere 3 dönemde bilateral NIRS değerleri, hemodinamik veriler, kan gazı parametreleri ve periferik oksijen saturasyonu kaydedildi.
BULGULAR: Serebral oksijenasyon parametreleri açısından dönemler arasında sağ ve sol rSO2 değerleri arasında fark saptanmadı. Yine hastaların sağ ve sol rSO2 değerleri açısından istatistiksel anlamlı fark bulunmadı. Çalışmaya alınan tüm hastalarda başarılı şekilde kapatma işlemi uygulandı.
SONUÇ: Beyin oksijen saturasyonu pek çok faktörden etkilenmesine rağmen, pediyatrik kalp kateterizasyonunda kapatma işlemi yapılan hastaları incelediğimiz çalışmamızda bazal, işlem öncesi ve işlem sonrası dönemlerde bilateral rSO2 değerleri arasında farklılık saptanmadı. Kan basıncı ve Hct değerlerinde düşüşten ve kapatma işleminden rSO2 değerlerinin etkilenmediği görüldü.

Anahtar Kelimeler: pediyatrik anestezi, atriyal septal defekt, ventriküler septal defekt, patent duktus arteriosus, near-infrared spektroskopi, pediyatrik kateter, perkütan kapatma

Bahar Aydınlı, Aslı Demir, Ümit Karadeniz, Aslı Dönmez, Ayşenur Paç, Utku Ünal, Ayşegül Özgök. NIRS Monitorization in Pediatric Cases Who Underwent Percutaneous ASD, VSD or PDA Closure During Cardiac Catheterization. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2013; 19(3): 123-126

Corresponding Author: Bahar Aydınlı, Türkiye
LookUs & Online Makale