ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Impact of High Body Mass Index on Morbidity and Mortality ın Cardiac Surgery Cardiac Surgery and Obesity [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2020; 26(3): 165-171 | DOI: 10.5222/GKDAD.2020.40316

Impact of High Body Mass Index on Morbidity and Mortality ın Cardiac Surgery Cardiac Surgery and Obesity

Funda Gümüş Özcan1, Serdar Demirgan2, Taner Abdullah1, Aysın Selcan2
1Başakşehir Çam And Sakura City Hospital, Department Of Anesthesiology And Reanimation, Republic Of Turkey Ministry Of Health, İstanbul, Turkey
2Bağcılar Education And Research Hospital, Department Of Anesthesiology And Reanimation, Republic Of Turkey Ministry Of Health, Science, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: In this study, we evaluated the effects of body mass index on mortality and morbidity after cardiac surgery.
METHODS: The record of 813 patients who performed open-heart surgery in our clinic were retrospectively analyzed. 505 patients with complete records were included in the study. Postoperative mortality and morbidity developments were compared in patients with a body mass index of (BMI) ≥30 kg/㎡ and BMI ≤30 kg/㎡ from the records.
RESULTS: 389 (%70) of patients were BMI < 30 kg/㎡, non-obese (Group N), 166 of them were BMI ≥30 kg/㎡, obese (Group OB). The mean age of groups (59.2±12.5, 59.6±9.6 years, respectively, p = 0.65) was similar. Female gender, Diabetes Mellitus (DM), hypertension, hyperlipidemia were more common in Group OB (p<0.05). Intraoperative cardiopulmonary bypass (101±43, 98±42 p=0.26) and the duration of aortic cross clamp (64±32.7, 61.6±32.5 p=0.21) were similar. Post-operative complications of pulmonary (%19, %10) and renal (%13, %9) were significantly higher in Group OB (p<0.05), tamponade (%3.1, %0.6) and bleeding revision (%5.7, %1.8) were higher in Group N (p<0.05). Mortality occurred in 27 (5%) patients after surgery. There was no significant difference between mortality rates, ICU and hospital stay (p <0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: High BMI (≥30 kg/㎡) is associated with respiratory system and renal complications after cardiac surgery, and low BMI(< 30 kg/㎡) is associated with morbidities such as tamponade and bleeding revision.

Keywords: Cardiovascular Surgery, Body Mass Index, Obesity, Morbidity, Mortality

Kalp Cerrahisinde Yüksek Vücut Kitle İndeksinin Morbidite ve Mortalite Üzerine Etkileri

Funda Gümüş Özcan1, Serdar Demirgan2, Taner Abdullah1, Aysın Selcan2
1TC Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, vücut kitle indeksinin (VKİ) kardiyak cerrahi sonrası mortalite ve morbidite üzerine etkilerini değerlendirdik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde açık kalp cerrahisi geçiren 813 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi. Kayıtları eksiksiz olan 555 hasta çalışmaya dahil edildi. Kayıtlardan vücut kitle indeksi (VKİ) ≥ 30 kg/m2 ve VKİ < 30kg/m2 olan hastalarda postoperatif mortalite ve morbidite gelişimleri karşılaştırıldı.
BULGULAR: Hastaların 389’u (%70) VKİ< 30kg/m2 obez olmayan (Grup N), 166’sı VKİ ≥ 30 kg/m2 obez (Grup OB) idi. Grupların yaş ortalamaları (sırasıyla 59.2±12.5, 59.6±9.6 yıl p=0.65) benzerdi. Kadın cinsiyet, diabetes mellitus, hipertansiyon, hiperlipidemi Grup OB’de fazla bulundu (p< 0.05). İntraoperatif kardiyopulmoner baypas (101±43, 98±42 p=0.26), aort kros klemp (64±32.7, 61.6±32.5 p=0.21) süreleri benzerdi. Postoperatif pulmoner (%19, %10), renal (%13, %9) komplikasyonlar Grup OB’de anlamlı şekilde fazlayken (p<0.05), tamponad (%3.1, %0.6) ve kanama revizyonu (%5.7, %1.8) Grup N’de daha fazla bulundu (p<0.05). Ameliyat sonrası 27 (%5) hastada mortalite görüldü. Mortalite oranları, yoğun bakım ve hastane kalış süreleri arasında istatistiksel anlamlı fark tespit edilmedi (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Obezite, kalp cerrahisi sonrası solunum sistemi ve renal komplikasyonlarla, düşük vücut ağırlığı ise tamponad ve kanama revizyonu gibi morbiditelerle ilişkilidir.

Anahtar Kelimeler: Kalp cerrahisi, Vücut Kitle İndeksi, Obezite, Morbidite, Mortalite

Funda Gümüş Özcan, Serdar Demirgan, Taner Abdullah, Aysın Selcan. Impact of High Body Mass Index on Morbidity and Mortality ın Cardiac Surgery Cardiac Surgery and Obesity. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2020; 26(3): 165-171

Corresponding Author: Funda Gümüş Özcan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale