ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Pinch-Off Syndrome Presenting with Severe Arrhythmia [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2014; 20(3): 175-178 | DOI: 10.5222/GKDAD.2014.175

Pinch-Off Syndrome Presenting with Severe Arrhythmia

Erkan Kaya1, Gökhan Özkan2, Mehmet Emin İnce2, Mehmet Burak Eşkin2, Kubilay Karabacak1, Uygar Çağdaş Yüksel3, Suat Doğancı1, Vedat Yıldırım2
1Gülhane Military Medical Academy, Deparment Of Cardio-vascular Surgery, Ankara, Turkey
2Gülhane Military Medical Academy, Deparment Of Anesthesiology And Reanimation, Ankara, Turkey
3Gülhane Military Medical Academy, Deparment Of Cardiology, Ankara, Turkey

Totally implantable vascular catheters are used widely in patients who need long-term drug administration, parenteral nutrition and transfusion, because they allow safe and easily available vascular access. Pinch-off syndrome (POS) is described as breaking off the subclavian central venous catheter because of the compression by the surrounding tissues, first costa and clavicle. Embolization of deteached catheter part into ventricular space can cause serious arrhythmias. Today, with the help of advanced catheters used in the field of interventional radiology and cardiology, deteached catheter part which caused embolism is successfully removed percutaneously, and no additional surgical procedure is required. In this case report, we present a case of POS included serious arrhythmias because of fragmented catheter part moving into the heart and percutaneous treatment approach.

Keywords: Pinch off syndrome, Central Venous Catheterisation, Implantable Catheters

Ciddi Aritmi ile Seyreden Pinch-Off Sendromu

Erkan Kaya1, Gökhan Özkan2, Mehmet Emin İnce2, Mehmet Burak Eşkin2, Kubilay Karabacak1, Uygar Çağdaş Yüksel3, Suat Doğancı1, Vedat Yıldırım2
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Kalp-damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Ankara
3Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Total olarak implante edilebilir vasküler kateterler uzun süreli ilaç uygulamaları, parenteral beslenme ve transfüzyon ihtiyacı olan hastalarda güvenli ve kolay ulaşılabilir vasküler girişim imkanı sağladıkları için yaygın olarak kullanılmaktadır. Pinch-off sendromu (POS) subklavyen santral venöz kataterin çevre doku ile birinci kosta ve klavikula arasındaki kompresyonuna bağlı kopması olarak tanımlanmaktadır. Kopan kateter parçasının ventrikül içerisine embolizasyonu ciddi aritmilere sebep olabilir. Günümüzde girişimsel radyoloji ve kardiyoloji alanında kullanılan gelişmiş kateterler yardımı ile emboliye sebep olmuş kırık katater parçası perkütan yolla başarılı bir şekilde çıkarılmakta ve ek bir cerrahi işleme gerek duyulmamaktadır. Bu olgumuzda, kopan kateter parçasının kalp içerisine ilerlemesi ile ciddi aritmilerin olduğu POS olgusu ve uygulanan perkütan tedavi yaklaşımını sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Pinch-off Sendromu, Santral venöz kateterizasyon, İmplante edilebilir kateterler

Erkan Kaya, Gökhan Özkan, Mehmet Emin İnce, Mehmet Burak Eşkin, Kubilay Karabacak, Uygar Çağdaş Yüksel, Suat Doğancı, Vedat Yıldırım. Pinch-Off Syndrome Presenting with Severe Arrhythmia. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2014; 20(3): 175-178

Corresponding Author: Mehmet Emin İnce, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale