ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi The Effects of Different MAC Values of Desflurane on Jugular Venous Oxygen Saturation in Coronary Artery Bypass Surgery [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2021; 27(4): 247-253 | DOI: 10.5222/GKDAD.2021.36002

The Effects of Different MAC Values of Desflurane on Jugular Venous Oxygen Saturation in Coronary Artery Bypass Surgery

Veli Mistanoğlu1, Sefika Turkan Kudsioglu2, Nihan Yapici2, Hüseyin Maçika3
1Dr. Ali Kemal Belviranlı Maternity and Children
2University Of Health Sciences, Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Center, Anesthesiology And Reanimation Department
3Acıbadem Kadıköy Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation, Istanbul

Objective: Desflurane is used in cardiac anesthesia because it provides hemodynamic stability and rapid recovery. In this study, the effects of using different minimal alveolar concentrations (MAC) of desflurane on jugular venous oxygen saturation (SjvO2) and hemodynamic parameters in coronary artery bypass surgery (CABG) were investigated.
Methods: Sixty patients who were scheduled for CABG were divided into 3 groups after obtaining the hospital ethics committee and patient consent. Desflurane was used in these groups at 0.5, 1.0 and 1.5 MAC values, respectively. In addition to routine invasive catheterization, a retrograde jugular venous catheter was inserted. Hemodynamic data, SjvO2, other parameters and blood gas values were recorded before, during and after CPB.
Results: SjvO2 values in all groups were not within the desaturation limit. Glucose, lactate, partial arterial O2 saturation (PaO2) and partial jugular venous O2 saturation (PjvO2) values remained normal. In each group, a decrease was observed in arterial and jugular venous O2 content difference O2CT (a-jv) values due to hypothermia and hemodilution at admission to CPB (p<0.05).
Conclusion: SjvO2 reflects the balance between cerebral blood flow and cerebral oxygen metabolic rate and the adequacy of cerebral perfusion. In previous studies; The effects of isoflurane, sevoflurane and desflurane on SjvO2 at 0.5 MAC level during CABG were investigated. The effects of the three inhalation agents on SjvO2 were similar. It was determined that cerebral autoregulation was not impaired and SjvO2 values did not decrease in 3 different MAC values of desflurane used in our study. However, it was observed that 0.5 MAC dose, which was also reflected in the hemodynamic findings, did not suppress the stress response sufficiently, and higher MAC values provided hemodynamic stability, especially in hypertensive patients. 1.5 MAC causes hypotension in some patients and vasopressor drugs may be needed. Hemodynamic stability is provided at a MAC value of 1.0.

Keywords: jugular venous oxygen saturation, coronary artery bypass surgery, cardiac anesthesia, desflurane

Koroner Arter Baypas Cerrahisinde Desfluranın Farklı MAK Değerlerinde Juguler Venöz Oksijen Saturasyonu Üzerine Etkileri

Veli Mistanoğlu1, Sefika Turkan Kudsioglu2, Nihan Yapici2, Hüseyin Maçika3
1Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi,Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Bölümü Konya
2SBÜ, Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Merkezi Eah, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
3Acıbadem Kadıköy Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü, İstanbul

Amaç: Desfluran kardiyak anestezide hemodinamik stabilite ve hızlı derlenme sağladığı için kullanılmaktadır. Çalışmada, koroner arter baypas cerrahisinde (KABG) desfluranın farklı minimal alveoler konsantrasyonlarda (MAK) kullanımının, juguler venöz oksijen saturasyonu (SjvO2) ve hemodinamik parametreler üzerine etkileri araştırıldı.
Yöntem: KABG planlanan 60 hasta, hastane etik kurulu ve hasta onamı alınarak 3 gruba ayrıldı. Desfluran bu gruplarda sırasıyla 0.5, 1.0 ve 1.5 MAK değerlerinde kullanıldı. Rutin invazif kateterizasyona ek olarak retrograd juguler venöz katater takıldı. Hemodinamik veriler, SjvO2, diğer parametreler ve kan gazı değerleri KPB öncesi, KPB süresince ve sonrasında kaydedildi.
Bulgular: Tüm gruplardaki SjvO2 değerleri desatürasyon sınırında bulunmadı. Glukoz, laktat, parsiyel arter O2 saturasyonu (PaO2) ve parsiyel juguler venöz O2 saturasyonu (PjvO2) değerleri normal seyretti. Her grupta KPB’a girişte hipotermi ve hemodilüsyonun etkisiyle arter ve juguler venöz O2 kontent farkı O2CT (a-jv) değerlerinde düşme görüldü (p<0,05).
Sonuç: SjvO2, beyin kann akımı ve beyin oksijen metabolik hızı arasındaki dengeyi ve serebral perfüzyonun yeterliliğini yansıtmaktadır. Daha önceki çalışmalarda; KABG sırasında izofluran, sevofluran ve desfluranın 0,5 MAK düzeyinde, SjvO2 üzerindeki etkilerine araştırılmıştır. Üç inalasyon ajanınında SjvO2 üzerine etkileri benzer görülmüştür. Çalışmamızda kullanılan desfluranın 3 farklı MAK değerlerinde, serebral otoregülasyonun bozulmadığı ve SjvO2 değerlerinin düşmediği tespit edildi. Ancak hemodinamik bulgulara da yansıyan 0.5 MAK dozunun stres yanıtı yeterince baskılayamadığı, özellikle hipertansif hastalarda daha yüksek MAKdeğerlerlerinin hemodinamik stabilite sağladığı görüldü. 1.5 MAK ise bazı hastalarda hipotansiyona neden olmakta ve vazopressör ilaçlara gereksinim olabilmektedir. Hemodinamik stabilite 1.0 MAK değerinde sağlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: juguler venöz oksijen saturasyonu, koroner arter baypas cerrahisi, kardiyak anestezi, desfluran

Veli Mistanoğlu, Sefika Turkan Kudsioglu, Nihan Yapici, Hüseyin Maçika. The Effects of Different MAC Values of Desflurane on Jugular Venous Oxygen Saturation in Coronary Artery Bypass Surgery. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2021; 27(4): 247-253

Corresponding Author: Veli Mistanoğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale