ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi The Effect of One-Lung Ventilation on Cerebral Oxygenation and Neurocognitive Functions [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(1): 7-14 | DOI: 10.14744/GKDAD.2022.32656

The Effect of One-Lung Ventilation on Cerebral Oxygenation and Neurocognitive Functions

Kübra Taşkın1, Gülten Arslan1, Fatih Doğu Geyik1, Cansu Akın2, Recep Demirhan3, Banu Çevik1
1Department of Anesthesiology and Reanimation, University of Health Sciences, Istanbul Kartal Dr. Lütfi Kirdar City Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, University of Health Sciences, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Thoracic Surgery, University of Health Sciences, Istanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, Istanbul, Turkey

Objectives: It is aimed to show the effect of one-lung ventilation (OLV) on cerebral oxygenation and neurocognitive functions.
Methods: Fifty ASA I-III patients who will undergo thoracic surgery and OLV for more than 1 h were included in the prospective study. Standard-ized Mini-Mental State Examination (SMMSE) was applied to evaluate the pre-operative neurocognitive functions. The patients were divided into two groups as non-desaturation (n=32) and desaturation (n=18). The same test was repeated on the 3rd and 7th post-operative days. Results: Considering the mean age, ASA score, and duration of surgery and OLV of the desaturation group, it was found that the basal rSO2 val-ues were significantly higher than the non-desaturation group. In both groups, a decrease was observed in the SMMSE values on the post-opera-tive 3rd day, but the decreases were found to be significant on the 3rd and 7th days in the desaturation group. In the desaturation group, a statistically significant correlation was found between the percentage changes in the post-operative 3rd and 7th days according to the pre-operative SMMSE val-ues and the percentage changes in rSO2 compared to the baseline. There was a significant positive correlation between mean arterial pressure and rSO2 in the lateral decubitus position in both groups.
Conclusion: As a result, many conditions may cause cerebral desatu-ration in OLV; it is thought that this should be followed up closely by cerebral oximetry and thus post-operative neurocognitive dysfunction and other complications can be prevented.

Keywords: Cerebral oxygen saturation, one-lung ventilation, post-op-erative cognitive dysfunction, thoracic surgery

Tek Akciğer Ventilasyonunun Serebral Oksijenizasyon ve Nörokognitif Fonksiyonlar Üzerine Etkisi

Kübra Taşkın1, Gülten Arslan1, Fatih Doğu Geyik1, Cansu Akın2, Recep Demirhan3, Banu Çevik1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada, tek akciğer ventilasyonunun serebral oksijenizasyon ve nörokognitif fonksiyonlar üzerine etkisinin gösterilmesi amaçlandı. Yöntem: Prospektif planlanan bu çalışmaya torasik cerrahi geçirecek, bir saatten uzun süre tek akciğer ventilasyonu uygulanacak ASA I-III 50 has-ta dahil edildi. Preoperatif nörokognitif fonksiyonları değerlendirmek için standardize mini mental test uygulandı. Hastalar nondesatüre (n=32) ve desatüre (n=18) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Postoperatif üçüncü ve ye-dinci gün aynı test tekrarlandı.
Bulgular: Desatüre grubun yaş ortalaması, ASA skoru, cerrahi ve tek ak-ciğer ventilasyonu süresi nondesatüre gruptan istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek, bazal rSO2 değerleri ise düşük bulundu (p<0,05). Her iki grupta postoperatif üçüncü günde standardize mini mental test değerle-rinde düşme gözlendi ancak düşmeler desatüre grupta üçüncü ve yedinci günlerde anlamlı bulundu (p=0,002, p=0,014). Desatüre grupta preopera-tif standardize mini mental test değerlerine göre postoperatif üçüncü ve yedinci gündeki yüzde değişimler ile bazale göre rSO2’de yüzde değişimler arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon saptandı. Kalp atım hızı ve end tidal CO2 değerleri de desatüre grupta düşük bulundu (p<0,05). Her iki grupta lateral dekübit pozisyonda ortalama arter basıncı ile rSO2 arasın-da pozitif yönde anlamlı korelasyon gözlendi.
Sonuç: Tek akciğer ventilasyonunda birçok mekanizmanın serebral de-satürasyona sebep olabileceğini; bunun serebral oksimetre ile yakın taki-binin gerektiğini ve böylelikle postoperatif nörokognitif disfonksiyonun ve diğer komplikasyonların önüne geçilebilir.

Anahtar Kelimeler: Postoperatif kognitif disfonksiyon, serebral oksijen satürasyonu, tek akciğer ventilasyonu, torasik cerrahi

Kübra Taşkın, Gülten Arslan, Fatih Doğu Geyik, Cansu Akın, Recep Demirhan, Banu Çevik. The Effect of One-Lung Ventilation on Cerebral Oxygenation and Neurocognitive Functions. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(1): 7-14

Corresponding Author: Kübra Taşkın, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale