ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Is It Possible to Use Prognostic Nutrition Index to Predict Mortality of ICU COVID-19 Patients? [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(3): 288-293 | DOI: 10.14744/GKDAD.2022.30633

Is It Possible to Use Prognostic Nutrition Index to Predict Mortality of ICU COVID-19 Patients?

Gülsen Keskin1, Hakan Dayanır1, Melis Sumak Hazır1, Nuri Cihan Narlı1, Jülide Ergil1, Melike Kaya Bahçecitapar2
1Department of Anesthesiology and Reanimation, University of Health Sciences, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Ankara, Türkiye
2Department of Statistics, Hacettepe University Faculty of Sciences, Ankara, Türkiye

Objectives: The prognostic nutrition index (PNI), as an indicator of inflammation and immunity, is calculated by “serum albumin (g/L)+5×lymphocyte count (109/L).” A lower PNI could determine a poor prognosis. Recent publications showed that lower albumin levels are correlated with an increased mortality to the coronavirus disease 2019 (COVID-19). This research aimed to determine the PNIs predictive value of mortality at intensive care units (ICUs) in patients with COVID-19.
Methods: In this retrospective one-centered research, 391 patients with COVID-19 followed up at ICU included in the study. Demographic data, comorbidities, thorax computed tomography, polymerase chain reaction results, length of stay, and laboratory results were collected and statistically analyzed.
Results: Data from 306 patients were analyzed. Older age (>65-years-old), hypertension, and cardiac diseases were found to be risk factors. Higher Acute Physiologic Assessment and Chronic Health Evaluation II scores were associated with increased mortality. Increased procalcitonin, creatinine, aspartate aminotransferases, lactate dehydrogenases, white blood cell count, D-dimer, fibrinogen, ferritin, brain-natriüretic peptide, and calcitonin-related peptide were related to mortality. Lower PNI scores were noted as indicators of mortality and prognosis.
Conclusion: Lower PNI scores indicate increased mortality and the length of stay in patients in the ICU. PNI scores could be useful in predicting the prognosis of patients with COVID-19.

Keywords: Biomarkers, COVID-19, prognosis, prognostic nutritional index

Yoğun Bakım Ünitelerinde COVID-19 Hastalarının Mortalitesini Öngörmek İçin Prognostik Beslenme İndeksini Kullanmak Mümkün mü?

Gülsen Keskin1, Hakan Dayanır1, Melis Sumak Hazır1, Nuri Cihan Narlı1, Jülide Ergil1, Melike Kaya Bahçecitapar2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
2Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, Ankara, Türkiye

Amaç: Bağışıklık ve inflamatuvar durumun ortak belirteci olan prognostik beslenme indeksi (PNI), “serum albumini (g/L)+5×lenfosit sayısı (109/L)” formülü ile hesaplanır. PNI düşüklüğü hastaların kötü prognozuna işaret edebilir. Koronavirüs hastalığı (COVID-19) olan hastalarla yapılan çalışmalarda da düşük serum albumin düzeylerinin artmış mortalite ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Bu çalışmada, PNI skorlarının yoğun bakım ünitelerinde yatan COVID-19 hastalarının mortalitesini takip etme etkinliği araştırılmaktır.
Yöntem: Tek merkezli ve retrospektif olarak yapılan bu çalışmaya yoğun bakımda tedavi edilmiş 391 COVID-19 hastası dahil edildi. Hastaların demografik verileri, komorbiditeleri, toraks bilgisayarlı tomografi değerlendirmeleri, polimeraz zincir reaksiyonu sonuçları, yatış süreleri ve laboratuvar değerleri kaydedildi.
Bulgular: Çalışmada 306 hastanın verileri değerlendirildi. İleri yaş (>65 yaş), hipertansiyon ve kalp hastalığı risk faktörü olarak anlamlı bulundu. APACHE II skorlarının yüksekliği artmış mortalite ile ilişkili değerlendirildi. Prokalsitonin, kreatinin, aspartat aminotransferaz, laktat dehidrogenaz, beyaz küre, D-dimer, ferritin, fibrinojen, beyin natriüretik peptidi (BNP) ve C-re-aktif protein (CRP) yüksekliği artmış mortalite ile ilişkilendirildi. PNI skorlarının düşüklüğü mortalite açısından prognostik faktör olarak değerlendirildi.
Sonuç: Düşük PNI skorları, yoğun bakımdaki hastalarda mortalite ve kalış süresinin arttığını gösterir. PNI skorları, COVID-19 hastalarının prognozunu tahmin etmede faydalı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Biyobelirteçler, COVID-19, prognostik beslenme indeksi, prognoz

Gülsen Keskin, Hakan Dayanır, Melis Sumak Hazır, Nuri Cihan Narlı, Jülide Ergil, Melike Kaya Bahçecitapar. Is It Possible to Use Prognostic Nutrition Index to Predict Mortality of ICU COVID-19 Patients?. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(3): 288-293

Corresponding Author: Gülsen Keskin, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale