ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi The Effect of Waist Circumference/Chest Circumference Ratio on Mortality in Intensive Care Units [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2018; 24(2): 60-66 | DOI: 10.5222/GKDAD.2018.30085

The Effect of Waist Circumference/Chest Circumference Ratio on Mortality in Intensive Care Units

Işıl Coşkun Musaoğlu, Murat Aksun, Atilla Şencan, Kaan Katırcıoğlu, Nagihan Karahan
Department of Anesthesiology and Reanimation, Katip Celebi University, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: Abdominal obesity causes many health problems such as cardiovascular diseases and metabolic disorders. BMI does not give us information about body fat distribution. Waist circumference measurement demonstrates abdominal obesity more clearly. Therefore, we believe that it will be more accurate to use waist circumference in intensive care scoring systems in predicting mortality.
METHODS: In this study we investigated the patients’ ages, BMIs, waist circumference, chest circumference, waist circumference/chest circumference, APACHE 2 scores, SOFA scores, duration of mechanical ventilation and length of stay in ICU. We searched the effects of waist circumference/chest circumference ratio on mortality, whether this ratio is more sensitive than body mass index by itself in determining mortality and its relationship between length of stay in ICU and duration of mechanical ventilation.
RESULTS: We found no statistically significant difference between waist circumference, chest circumference and mortality. Similarly, there was not a significant difference between BMI and mortality.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We think that we need large, multi-centered studies to find the exact relationship between waist circumference and mortality in ICU.

Keywords: Obesity, waist circumference, body mass index, mortality

Bel Çevresi Göğüs Çevresi Oranının Yoğun Bakım Ünitesinde Mortalite Üzerine Etkisi

Işıl Coşkun Musaoğlu, Murat Aksun, Atilla Şencan, Kaan Katırcıoğlu, Nagihan Karahan
Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Abdominal obezite metabolik hastalıklar ve kardiyovasküler hastalıklar gibi birçok sağlık problemine sebep olmaktadır. Vücut kitle indeksi (VKİ) bize vücut yağ dağılımı ile ilgili bilgi vermemektedir. Bel çevresi ölçümleri abdominal obeziteyi daha doğru göstermektedir. Bu nedenle mortaliteyi belirlemede yoğun bakım skorlama sistemlerinde bel çevresini kullanmanın daha doğru olacağını düşünmekteyiz.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmamızda hastaların yaşlarını, VKİ'lerini, bel çevrelerini, göğüs çevrelerini, bel çevresi/göğüs çevresi oranını, APACHE 2 skorlarını, SOFA skorlarını, mekanik ventilasyon sürelerini ve yoğun bakım ünitesinde yatış sürelerini inceledik. Bel çevresi/göğüs çevresi oranının mortalite üzerine etkisini, bu oranın mortaliteyi belirlemede VKİ'den daha duyarlı olup olmadığını ve yoğun bakımda kalma süresi ve mekanik ventilasyon süresi ile ilişkisini araştırdık.
BULGULAR: Bel çevresi, göğüs çevresi ve mortalite arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptamadık. Benzer şekilde, VKİ ve mortalite arasında da anlamlı bir fark saptamadık.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yoğun bakım ünitelerinde bel çevresi, göğüs çevresi ve mortalite arasındaki ilişkiyi belirleyebilmek için geniş, çok merkezli çalışmalara ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Obezite, bel çevresi, vücut kitle indeksi, mortalite

Işıl Coşkun Musaoğlu, Murat Aksun, Atilla Şencan, Kaan Katırcıoğlu, Nagihan Karahan. The Effect of Waist Circumference/Chest Circumference Ratio on Mortality in Intensive Care Units. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2018; 24(2): 60-66

Corresponding Author: Işıl Coşkun Musaoğlu, Türkiye
LookUs & Online Makale