ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Coagulation Effects of Hydroxyethylstarch Versus Modified Fluid Gelatin When Used as Normovolemic Hemodilution Solutions During Cardiac Surgery [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2014; 20(3): 141-148 | DOI: 10.5222/GKDAD.2014.141

Coagulation Effects of Hydroxyethylstarch Versus Modified Fluid Gelatin When Used as Normovolemic Hemodilution Solutions During Cardiac Surgery

Tülün Öztürk1, İsmet Topçu1, Barış Tuncer2, Barış Açıkgöz1, Funda Yıldırım2, İhsan İşkesen2
1Celal Bayar Universty. Faculty Of Medicine. Departmen Of Anaesthesiology And Reanimation
2Celal Bayar Universty. Faculty Of Medicine. Departmen Of Cardiovascular Surgery.

OBJECTIVE: The aim of this study to examine the effects of hydroxyethyl starch and gelatin solutions used for acute normovolemic hemodilution on coagulation during coronary artery bypass surgery.
METHODS: Seventy-two patients undergoing elective coronary artery bypass graft surgery randomly received no hemodilution (control), or 6% HES 200/0.5 (n=24) or 4% gelatin solution (n=24) for acute normovolemic hemodilution before cardiopulmonary bypass. Thromboelastography parameters were measured before (T0) and after(T1) acute normovolemic hemodilution, and one(T2) and four(T3) hours after separation from CPB.
RESULTS: The R (reaction) time in HES was significantly longer than in controls at T(2)(p=0.03). The K (coagulation) values in group HES and GEL were significantly longer than in controls at T(2) and T(3) (p=0.02 and 0.03,respectively). Rapidity of clot formation (alpha angle) was significantly smaller in HES and GEL compared to controls (p=0.01 and p=0.02, respectively). Maximum amplitudes in HES and GEL were not significantly different than controls at T(2)(p=0.3 and 0.9, respectively). At T2, three patients in GEL (but none in HES) showed clotlysis at 30 min (p=0.1). GEL and HES received fewer units of erythrocyts compared to controls(p<0.001); however, use of fresh frozen plasma was not significantly different than in controls. Mediastinal blood loss was greater in group HES than in controls(p<0.05).
CONCLUSION: Performing acute normovolemic hemodilution with HES and GEL solutions caused significant change in coagulation state by thromboelastography, reduced the need for errytrocyt. Regarding the increase in mediastinal chest drainage, we concluded that HES may not be safety in patients undergoing coronary surgery.

Keywords: hydroxyethyl starch, gelatin, thromboelastography, coronary surgery

Koroner Arter Baypas Cerrahisi Sırasında Akut Normovolemik Hemodilüsyon Sıvısı Olarak Kullanılan Hidroksietil Starch ve Modifiye Sıvı Jelatinin Koagulasyon Etkileri

Tülün Öztürk1, İsmet Topçu1, Barış Tuncer2, Barış Açıkgöz1, Funda Yıldırım2, İhsan İşkesen2
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fak. Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ad
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fak. Kalp Damar Cerrahisi Ad

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, koroner arter baypas cerrahisi sırasında akut normovolemik hemodilüsyon için kullanılan hidroksietil starch ve gelofusin sıvılarının koagulasyon üzerine etkilerini araştırmaktır.
YÖNTEMLER: Elektif koroner arter baypas greft cerrahisi geçiren yetmiş iki hasta, randomize olarak, hemodilüsyonsuz (kontrol) veya kardiyopulmoner baypas öncesi akut normovolemik hemodilüsyon için; 6% HES 200/0.5 (n=24) veya 4% jelatin solüsyonu (n=24) sıvılarını aldılar. Thromboelastografi parametreleri, akut normovolemik hemodilüsyon öncesi (T0) ve sonrası (T1), ve kardiyopulmoner baypasdan ayrıldıktan sonra bir (T2) ve dördüncü (T3) saatlerde ölçüldü.
BULGULAR: HES grubunda R (reaksiyon) zamanı T(2) de, kontrol grubundakinden anlamlı olarak daha uzun idi (p=0.03). HES ve GEL grubunda K (koagulasyon) değeri T(2) ve T(3) de, kontrollerdekinden anlamlı olarak daha uzun idi (sırası ile, p=0.02 ve 0.03). Pıhtı oluşum hızı (alfa açısı), HES ve GEL grubunda, kontrollerdekinden anlamlı olarak daha küçük idi(sırası ile, p=0.01 ve p=0.02). HES ve GEL grubunda maximum amplitude T(2)de, kontrollerdekinden olarak farklı değildi (sırası ile, p=0.3 and 0.9). GEL grubunda 3 hasta (HES de hiç biri) T(2) de, 30. dakikada pıhtı lizisi gösterdi (p=0.1). GEL ve HES, kontrolle karşılaştırıldığında daha az ünite eritrosit aldı (p<0.001). Mediastinal kan kayıpları, HES grubunda kontrollerdekinden daha fazla idi (p<0.05).
SONUÇ: HES ve GEL ile akut normovolemik hemodilüsyon uygulaması, tromboelastogram ile koagulasyonda anlamlı değişikliklere neden oldu, eritrosit gereksinimini azalttı. Mediastinal göğüs direnajını artırması ile HES 200/0.5 in koroner cerrahisi geçiren hastalarda, güvenli olmayabileceği sonucuna vardık.

Anahtar Kelimeler: hidroksietil starch, gelatin, tromboelastografi, koroner cerrahi.

Tülün Öztürk, İsmet Topçu, Barış Tuncer, Barış Açıkgöz, Funda Yıldırım, İhsan İşkesen. Coagulation Effects of Hydroxyethylstarch Versus Modified Fluid Gelatin When Used as Normovolemic Hemodilution Solutions During Cardiac Surgery. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2014; 20(3): 141-148

Corresponding Author: Tülün Öztürk, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale