ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Retrospective Evaluation of Central Venous Catheter Malpositions in Thoracic Surgery Patients [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(1): 29-35 | DOI: 10.14744/GKDAD.2022.22043

Retrospective Evaluation of Central Venous Catheter Malpositions in Thoracic Surgery Patients

Umut Kara1, Mehmet Emin İnce1, Merve Şengül İnan2, Fatih Şimşek1, Gökhan Özkan1, Serkan Şenkal1, Ahmet Coşar1
1Department of Anesthesiology and Reanimation, University of Health Sciences, Gülhane Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Thoracic Surgery, University of Health Sciences, Gülhane Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

Objectives: Central venous catheter (CVC) placement is a common procedure performed in thoracic surgery practice and in the early post-operative period, a chest X-ray is a routine procedure. The aim of this study was to investigate the prevalence of CVC tip malpositions in tho-racic surgery patients.
Methods: Chest radiographs of patients who were operated on by tho-racic surgeons for 5 years were examined. The region between the lower superior vena cava and the atriocaval junction was assigned as “Position 1,” the middle-upper superior vena cava region was assigned as “Position 2,” the right atrium was assigned as “Position 3,” and the regions outside of these were assigned as “Position 4.” Position 1 was evaluated as “no malpo-sition.” Positions 2, 3, and 4 were evaluated as “there is malposition.”
Results: The data of 392 patients were evaluated. Catheters inserted in the left internal jugular vein had the most malposition (73.9%), followed by the catheters inserted in the left subclavian vein (62.2%). A number of 50.2% of catheters were evaluated to be in the right positions. Accord-ing to the CVC tip positions, there was a statistically significant difference between CVC insertion sites (p<0.001). Malpositions of catheters placed from the left were found to be in Position 2, whereas malpositions of cath-eters placed from the right were found to be in Position 3. Conclusion: The prevalence of CVC tips outside of the recommended location is a common that is often overlooked. Understanding the fac-tors that may lead to malposition and implementing appropriate mea-sures, we believe and will lessen the risk of malposition.

Keywords: Central venous catheter, malposition, thoracic surgery

Toraks Cerrahisi Hastalarında Santral Venöz Kateter Malpozisyonlarının Retrospektif İncelenmesi

Umut Kara1, Mehmet Emin İnce1, Merve Şengül İnan2, Fatih Şimşek1, Gökhan Özkan1, Serkan Şenkal1, Ahmet Coşar1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye

Amaç: Toraks cerrahisi ameliyatlarında çeşitli endikasyonlarla santral ve-nöz kateter yerleştirilmekte ve postoperatif erken dönemde akciğer grafisi çekilmektedir. Çalışmanın amacı, santral venöz kateter yerleştirilen toraks cerrahisi yapılan hastalardaki kateter malpozisyonlarının insidansını belir-lemektir.
Yöntem: Göğüs cerrahisi kliniği tarafından ameliyat edilen hastaların (beş yıl) akciğer grafileri incelendi. Alt süperior vena kavadan atriyokaval bileşkeye kadar olan bölge “pozisyon 1”, orta-üst süperior vena kava böl-gesi “pozisyon 2”, sağ atriyum “pozisyon 3”, bu bölgeler dışındaki bölgeler “pozisyon 4” olarak adlandırıldı. Pozisyon 1 “malpozisyon yok”, pozisyon 2, 3 ve 4 “malpozisyon var” olarak değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmada 392 hastanın verileri değerlendirildi. En fazla malpozisyon sol internal juguler ven (%73,9) ve sol subklavyen venden (%62,2) yerleştirilen kateterlerde tespit edildi. Tüm kateterlerin %50,2’si-nin uygun pozisyonda yerleşim gösterdiği saptandı. Santral venöz kate-ter ucu pozisyonlarına göre santral venöz kateter giriş yerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edildi (p<0,001). Soldan yerleştirilen kateterlerin malpozisyonlarının karinanın yukarısında pozisyon 2’de ol-duğu, sağdan yerleştirilen kateterlerin malpozisyonlarının ise daha fazla oranda sağ atriyumda pozisyon 3’te olduğu belirlendi.
Sonuç: Santral venöz kateterlerin istenilen pozisyon dışında yerleşim gös-termesi göz ardı edilmesine rağmen sık olarak karşılaşılan bir durumdur. Malpozisyona yol açabilecek faktörlerin bilinmesi ve buna uygun önlemle-rin alınmasının malpozisyon riskini azaltabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Malpozisyon, santral venöz kateter, toraks cerrahisi

Umut Kara, Mehmet Emin İnce, Merve Şengül İnan, Fatih Şimşek, Gökhan Özkan, Serkan Şenkal, Ahmet Coşar. Retrospective Evaluation of Central Venous Catheter Malpositions in Thoracic Surgery Patients. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(1): 29-35

Corresponding Author: Mehmet Emin İnce, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale