ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Neuroprotective Effects of Levosimendan on the NB2a Mouse Neuroblastoma Cell Culture [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2020; 26(3): 115-122 | DOI: 10.5222/GKDAD.2020.07078

Neuroprotective Effects of Levosimendan on the NB2a Mouse Neuroblastoma Cell Culture

Tülün Öztürk1, Kamil Vural2, Işıl Aydemi&775;r3, Mehmet İbrahim Tuğlu3
1Manisa Celal Bayar University, School of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Uncubozköy, 45030, Manisa, Turkey
2Manisa Celal Bayar University, School of Medicine, Department of Medical Pharmachology, Uncubozköy, 45030, Manisa, Turkey
3Manisa Celal Bayar University, School Of Medicine, Department Of Hysthology, Uncubozköy, 45030, Manisa, Turkey

INTRODUCTION: Levosimendan (LVS) inhibits phosphodiestherase III and opens the ATP-sensitive K+ channels (KATP). It is cardioprotective due to its anti-oxidant, anti-inflammatuary, inotropic and vasodilatatory effects. The use of LVS is prefered in patients who have decreased ejection fraction during cardiac surgery. Therefore it has been reported that LVS protects neurons indirectly. Hovewer, its direct effects on neurons have not been known yet. We examined direct neuroprotective effects of LVS using neuroblastoma cell line of mouse origin (NB2a) in culture where drug interaction with cells occurs.
METHODS: To this end, the neuroprotective effects of LVS (0,1, 0,3, 1, 3, 10, 30 and 100 μM) have been tested for its direct toxic effects by TUNEL method for apoptosis and by MTT for cell viability. We also examined moderate and chronic toxic effect of LSV by measure neurite outgrowth.
RESULTS: LVS didn’t effect the cellular proliferation negatively. The number of apoptotic cells didn’t differ from the number of control cells (p>0.05). Additionally, any moderate neurotoxic effects were not seen in all concentrations of NST which did not inhibit neurite outgrowth. Moreover, LVS at 1 μM concentration significantly increased the lengh of neurite showing clearly its neuroprotective and functional effects.
DISCUSSION AND CONCLUSION: These direct neuroprotective effects of LVS in culture might be important for clinical use. LVS can be used securely in patients that have a risk for a brain injury due to the nature of disease, trauma or the procedure itself.

Keywords: Neurotoxicity, in vitro, levosimendan, NB2a, MTT

Levosimendan’ın NB2a Fare Nöroblastoma Hücre Kültürü Üzerine Nöroprotektif Etkileri

Tülün Öztürk1, Kamil Vural2, Işıl Aydemi&775;r3, Mehmet İbrahim Tuğlu3
1Manisa Celal Bayar Üniversity, Tıp Fak. Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD. Uncubozköy, 45030, Manisa, Türkiye
2Manisa Celal Bayar Üniversity, Tıp Fak. Tıbbi Farmakoloji Ad. Uncubozköy, 45030, Manisa, Türkiye
3Manisa Celal Bayar Üniversity, Tıp Fak. Histoloji Ad. Uncubozköy, 45030, Manisa, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Levosimendan (LVS) Phosfodiestheraz III’ü inhibe eder ve ATP-duyarlı K+ kanallarını açar. Anti-oxidan, antiinflammatuar, inotropik ve vasodilatator etkileri ile kardiyoprotektiftir. LVS, kardiyak cerrahi sırasında düşük düşük ejeksiyon fraksiyonlu hastalarda kullanımı tercihedilir. Böylece nöronları indirekt olarak koruduğu bildirilmiştir. Ancak, nöronlar üzerine direk etkileri bilinmemektedir. Biz, fare kökenli nöroblastoma hücre dizinini kullanarak (NB2a) hücrelerle ilaç etkileşiminin olduğu kültürde LVS’nin direkt nöroprotektif etkilerini araştırdık
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu amaçla, LVS (0,1, 0,3, 1, 3, 10, 30 and 100 μM)’nın nöroprotektif etkileri, direkt toksik etkileri için appopitozis TUNEL metot ile ve hücre canlılığı için MTT ile test edildi. Aynı zamanda LSV’nın orta ve kronik toksik etkileri için nörit uzaması ölçüldü.
BULGULAR: LVS hücre çoğalmasına negatif etki etmedi. Apopitotik hücrelerin sayısı kontrol hücrelerininkinden farklı değildi (p>0.05). Buna ek olarak, nörit inhibisyonunun görülmediği NST ile tüm konsantrasyonlarda orta derecede nörotoksik etki yoktu. 1 μM konsantrasyonda LVS, nöroprotektif ve fonksiyonel etkiyi açıkça gösteren nörit uzamasını anlamlı olarak artırdı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: LVS'nın kültürde direkt nöroprotektif etkileri klinik kullanım için önemli olabilir. LVS, travma veya işlemin kendisinin doğasında olabilen beyin hasarları için riskli hastalarda güvenle kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Nörotoksisite, in vitro, levosimendan, NB2a, MTT

Tülün Öztürk, Kamil Vural, Işıl Aydemi&775;r, Mehmet İbrahim Tuğlu. Neuroprotective Effects of Levosimendan on the NB2a Mouse Neuroblastoma Cell Culture. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2020; 26(3): 115-122

Corresponding Author: Tülün Öztürk, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale