ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi Pneumothorax in Patients with COVID-19 in Tertiary Intensive Care [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(2): 164-171 | DOI: 10.14744/GKDAD.2021.03371

Pneumothorax in Patients with COVID-19 in Tertiary Intensive Care

Şerife Gökbulut Bektaş1, Demet Bölükbaşı2, Baha Burak Konak2, Ahmet Gökhan Akdağ1, Aydan Çalışkan1, Seval İzdeş2
1Department of Intensive Care Unit, Ankara City Hospital, Ankara, Türkiye
2Department of Intensive Care Unit, Ankara Yıldırım Beyazıt University, Ankara, Türkiye

Objectives: Objective of the study was to examine the laboratory findings with clinical characteristics and treatments of patients who were hospitalized in a tertiary intensive care unit with the diagnosis of coronavirus disease 2019 (COVID-19) and developed pneumothorax and to determine epidemiology and risks of pneumothorax.
Methods: The study was conducted by retrospectively examining the electronic records of 681 COVID-19 patients who were followed up between 1 April 2020 and 1 January 2021 in 3 tertiary intensive care units (each was 24 beds). Patients demographic and clinical characteristics, laboratory findings, mechanical ventilator parameters and chest imaging were evaluated retrospectively.
Results: Pneumothorax in 22 (3.2%) of 681 with COVID-19 patients was detected and acute respiratory distress syndrome (ARDS) in 481 (70.6). All the study patients met ARDS diagnostic criterias. Mortality rates were 43.4% (296/681) in all patients, 52.8% (254/481) in patients with ARDS, and 86.3% (19/22) in patients with pneumothorax. Pneumothorax occurred in the patients within a mean of 17.4±4.8 days. The computed tomographies of patients were observed common ground-glass opacities, heterogenic distribution with patch infiltrates, alveolar exudates, interstitial thickening in the 1st week of their symptom onset.
Conclusion: We observed that pneumothorax significantly increased mortality in COVID-19 patients with ARDS. We believe that understanding and preventing the characteristics of pneumothorax will make an important contribution to mortality reduction.

Keywords: ARDS, COVID-19, intensive care unit, mortality, pneumothorax

Üçüncü Basamak Yoğun Bakımda COVID-19'lu Hastalarda Pnömotoraks

Şerife Gökbulut Bektaş1, Demet Bölükbaşı2, Baha Burak Konak2, Ahmet Gökhan Akdağ1, Aydan Çalışkan1, Seval İzdeş2
1Ankara Şehir Hastanesi, Yoğun Bakım Kliniği, Ankara, Türkiye
2Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Yoğun Bakım Kliniği, Ankara, Türkiye

Amaç: Çalışmanın amacı, üçüncü basamak yoğun bakım ünitesinde koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) tanısı ile yatırılan ve pnömotoraks gelişen hastaların laboratuvar bulgularının klinik özellikleri ve tedavileri ile birlikte incelenmesi, pnömotoraks epidemiyolojisi ve risklerinin belirlenmesidir.
Yöntem: Çalışma; 1 Nisan 2020 ile 1 Ocak 2021 tarihleri arasında üç adet üçüncü basamak yoğun bakım ünitesinde (her biri 24 yataklı) takip edilen 681 COVID-19 hastasının elektronik kayıtları geriye dönük olarak incelenerek gerçekleştirildi. Hastaların demografik ve klinik özellikleri, laboratuvar bulguları, mekanik ventilatör parametreleri ve akciğer görüntülemeleri geriye dönük olarak değerlendirildi.
Bulgular: COVID-19 geçiren 681 hastanın 22'sinde (%3,2) pnömotoraks ve 481'inde (%70,6) akut respiratuar distres sendromu (ARDS) tespit edildi. Tüm çalışma hastaları ARDS tanı kriterlerini karşıladı. Mortalite oranları tüm hastalarda %43.4 (296/681), ARDS'li hastalarda %52.8 (254/481), pnömotorakslı hastalarda ise %86,3 (19/22) idi. Hastalarda ortalama 17,4±4,8 gün içinde pnömotoraks gelişti. Semptomların başladığı 1. haftada hastaların bilgisayarlı tomografilerinde yaygın buzlu cam opa-siteleri, yama infiltratları ile heterojenik dağılım, alveolar eksüdalar, interstisyel kalınlaşma gözlendi.
Sonuç: ARDS'li COVID-19 hastalarında pnömotoraksın mortaliteyi önemli ölçüde artırdığını gözlemledik. Pnömotoraksın özelliklerinin anlaşılmasının ve önlenmesinin mortalitenin azaltılmasına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler: ARDS, COVID-19, mortalite, pnömotoraks, yoğun bakım ünitesi

Şerife Gökbulut Bektaş, Demet Bölükbaşı, Baha Burak Konak, Ahmet Gökhan Akdağ, Aydan Çalışkan, Seval İzdeş. Pneumothorax in Patients with COVID-19 in Tertiary Intensive Care. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(2): 164-171

Corresponding Author: Şerife Gökbulut Bektaş, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale