ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Lower Respiratory Tract and Urinary System Colonization in Patients with Cardiovascular Surgery [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2020; 26(3): 147-156 | DOI: 10.5222/GKDAD.2020.90277

Lower Respiratory Tract and Urinary System Colonization in Patients with Cardiovascular Surgery

Nurşen Tanrıkulu1, Ali Haspolat2, Ali Şefik Köprülü3, Ergun Demirsoy4
1Şişli Vocational High School, Anesthesia, Kolan International Hospital Cardiovascular Surgery Clinic, Anesthesiology, Istanbul, Turkey
2Şişli Vocational High School, Anesthesia, Kolan International Hospital Anesthesiology, Istanbul, Turkey
3Department of Anesthesiology, Yeni Yüzyıl University, Istanbul, Turkey
4Kolan International Hospital Cardiovascular Surgery Clinic, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION:
Prevention of postoperative infections in cardiovascular surgery is possible with the treatment of preoperative infections. However, there is no routine clinical protocols agreed on patients without clinical complaints with normal laboratory findings but culture positive cultures and lower respiratory or urinary tract colonizations In our study we examined the clinical implication of asymptomatic patients with normal laboratory findings and colonization in their preoperative tracheal/urine cultures. Hence we aimed to identify major risk groups and share possible clinical results.
METHODS: Tracheal / urine cultures were obtained preoperatively from the CVS patients who had normal examination and laboratory findings between January 2016 - and June 2019 in our hospital. The patients were retrospectively divided into two groups as those having non reproductive (GI) and reproductive (G-II) cultures, and were compared in terms of demographic data, risk factors, cross-clamping/bypass times, intensive care/hospital stay, blood product consumption, major complications, systemic infection and mortality.
RESULTS: Bacterial growth was found in 90 of 307 (61.1 %) patients with normal findings. Most frequently in trachea, Pseudomonas spp., and in urine E.coli were grown. Colonization was found significantly higher in female gender. There was no difference between the groups in terms of DM, HT, creatinine,albumin, EF and PAP values while there was significant difference between smokers and COPD patients. Also, it was found that G-II patients had longer ICU/hospital stay, more frequently required blood products and developed a higher rate of postoperative infection. There was no statistical difference between groups in terms of mortality.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We believe that smoking and COPD are serious risk factors in CVS operations,and tracheal/ urine culture samples taken during preoperative period may be the guiding reference to high risk cardiovascular patients such as smokers and COPD who may suffer from postoperative infection.

Keywords: Cardiovascular surgery, infection, colonization

KardiyovKardiyovaskuler Cerrahi Hastalarında Alt IDSolunum Yolu ve Üriner Sistem Kolonizasyonu

Nurşen Tanrıkulu1, Ali Haspolat2, Ali Şefik Köprülü3, Ergun Demirsoy4
1Şişli Meslek Yüksek Okulu, Anesteziyoloji Bölümü, Kolan International Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği, Anestezi, İstanbul
2Şişli Meslek Yüksek Okulu, Anesteziyoloji Bölümü, Kolan International Hastanesi Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım, İstanbul
3Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İstanbul
4Kolan International Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Kardiyovasküler cerrahide postoperatif infeksiyonların önlenebilmesi preoperatif infeksiyonların
tedavisiyle olasıdır. Ancak, klinik yakınması olmayan, tüm laboratuvar bulguları normal alt solunum yolu
veya üriner sistem kolonizasyonu olan kültür (+) hastalarda üzerinde düşünce birliğine varılmış rutin klinik
protokol yoktur. Çalışmamızda, klinik muayene, laboratuvar bulguları normal olan hastalardan preoperatuvar
alınan trakeal/idrar kültürlerinin sonuçlarını ve üreme saptanan kolonize hastalarda bunun kliniğe
yansımasını irdeledik. Böylece major risk gruplarını tanımlamayı, olası klinik sonuçları paylaşmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastanemizde, Ocak 2016-Haziran 2019 arasındaki muayene bulguları ve laboratuvar bulguları normal olan KVC hastalarından ameliyattan önce trakeal/idrar kültürü alındı. Hastalar retrospektif olarak kültürlerinde üreme olmayan (G-I) ve olan (G-II) 2 gruba ayrılarak demografik bulgular, risk faktörleri, kros klamp-baypas pompa süreleri, yoğun bakım-hastane yatış süresi, kan ürünleri tüketimi, majör komplikasyonlar, sistemik infeksiyon ve mortalite açısından karşılaştırıldı.
BULGULAR: Tüm bulguların normal olduğu 307 hastanın 90’ında (%61.11) üreme oldu. Trakeada en sık Pseudomonas (35), idrardaysa E.coli (13) üredi. Kadın cinsiyette kolonizasyon anlamlı yüksek bulundu. Komorbiditiler arasından DM, HT, kreatinin, albumin, EF, PAP değerleri arasında da fark saptanmazken, sigara içenler ve KOAH’lı hastalar G-II grubunda anlamlı olarak daha fazlaydı. Ek olarak G-II hastaların YBÜ/hastane kalış sürelerinin daha uzun olduğu, daha fazla kan ürünü tüketildiği, postoperatuvar dönemde daha yüksek oranda infeksiyon geliştiği saptandı. G-I’de majör komplikasyon olarak tam blok, ciddi aritmi, plevral efüzyon, G-II’deyse plevral efüzyon, ciddi aritmi, geçici iskemik atak, ileus olarak not edildi. Mortalite açısından istatistiki fark saptanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sigara ve KOAH’ın KVC operasyonlarında ciddi risk faktörleri olduğunu, bu hastalarda ameliyat öncesi alınacak idrar-trakeal kültürlerin postoperatuvar dönemde infeksiyon sorunu yaşayan hastalarda koruyucu ve yol gösterici olduğuna inanmaktayız.

Anahtar Kelimeler: Kardiyovasküler cerrahi, infeksiyon, kolonizasyon

Nurşen Tanrıkulu, Ali Haspolat, Ali Şefik Köprülü, Ergun Demirsoy. Lower Respiratory Tract and Urinary System Colonization in Patients with Cardiovascular Surgery. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2020; 26(3): 147-156

Corresponding Author: Nurşen Tanrıkulu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale