ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Ultrasound-Guided Erector Spinae Plane Block for Carotid Endarterectomy: A Case Series [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(2): 153-157 | DOI: 10.14744/GKDAD.2022.88156

Ultrasound-Guided Erector Spinae Plane Block for Carotid Endarterectomy: A Case Series

Ali Sait Kavaklı1, Tayfun Sügür1, Hayri Fatih Metinyurt1, Arzu Karaveli1, Burak Aksu2, Kadir Sağdıç3, Umut Verkal Pekgül1
1Department of Anesthesiology and Reanimation, University of Health Sciences, Antalya Training and Research Hospital, Antalya, Türkiye
2Department of Cardiovascular Surgery, Private OFM Antalya Hospital, Antalya, Türkiye
3Department of Cardiovascular Surgery, University of Health Sciences, Antalya Training and Research Hospital, Antalya, Türkiye

Objectives: Erector spinae plane (ESP) block can be used for post-operative analgesia following thoracic, abdominal, and lumbar surgeries. Furthermore, it can provide complete surgical anesthesia in some procedures at cervical or thoracic regions. The case series describes use of ESP block in 12 patients who underwent carotid endarterectomy (CEA).
Methods: Data were analyzed from 12 patients. Patient characteristics, carotid clamping time, duration of surgery, number of patients requiring intraoperative supplemental local anesthetic, amount of additional local anesthetic administered by the surgeon, opioid requirements during the surgery, time to first requirement for analgesia in intensive care unit, pain scores, post-operative analgesic consumption, and hospital stay were recorded from the patients’ medical chart.
Results: Nine of 12 patients required intraoperative supplemental 2% lidocaine. The median (interquartile range [IQR] [range]) volume of lidocaine used for supplemental infiltration was 6 (5-9 [3-12]) ml. A total of 10 (83.3%) patients requested analgesia in the first 24 h postoperatively. The median (IQR [range]) time of first analgesic requirement postoperatively was 8 (5-10.5 [1-12]) h. Mean hospital stay was 3.1±0.6 days. Conclusion: Although erector spina plane block alone cannot provide complete surgical anesthesia in CEA, it can be used as an alternative to other regional anesthesia techniques in combination with relatively low-dose local anesthetic supplementation, as well as contributing to post-operative analgesia.

Keywords: Anesthesia, carotid endarterectomy, erector spinae plane block, post-operative analgesia

Karotis Endarterektomisi İçin Ultrason Rehberliğinde Erektor Spina Plan Bloku: Olgu Serisi

Ali Sait Kavaklı1, Tayfun Sügür1, Hayri Fatih Metinyurt1, Arzu Karaveli1, Burak Aksu2, Kadir Sağdıç3, Umut Verkal Pekgül1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Antalya, Türkiye
2Özel Antalya OFM Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi, Antalya, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği, Antalya, Türkiye

Amaç: Erektor spina plan bloku torasik, abdominal ve lomber cerrahiler sonrası postoperatif analjezi amacıyla kullanılabilmektedir. Ayrıca servikal veya torasik bölgelerdeki bazı cerrahi işlemlerde intraoperatif anestezi sağlayabileceği de bildirilmiştir. Bu olgu serisinde, karotis endarterektomisi yapılan hastalarda erektor spina plan bloku uygulaması rapor edilmektedir.
Yöntem: Toplam 12 hastanın verileri analiz edildi. Demografik veriler, karotis klemp süreleri, ameliyat süreleri, intraoperatif ek lokal anestezik gereksinimi olan hasta sayısı, intraoperatif ek lokal anestezik miktarı, opioid gereksinimi, postoperatif ilk analjezik gereksinim zamanı, postoperatif ağrı skorları, postoperatif analjezik tüketimi ve hastanede kalış süreleri kaydedildi.
Bulgular: Verileri analiz edilen 12 hastanın 9'unda (%75) intraoperatif ek lokal anestezik ihtiyacı oldu. İntraoperatif ek lokal anestezik medyan [IQR [min-max)] değeri 6 (5-9 [3-12]) mL olarak tespit edildi. Toplam 10 (%83,3) hastada postoperatif analjezi gerekti. Postoperatif ilk analjezik gereksinimi medyan (IQR [min-max]) süresi 8 (5-10,5 [1-12]) saat olarak tespit edildi. Ortalama hastanede kalış süresi 3,1±0,6 gündü.
Sonuç: Karotis endarterektomisinde erektor spina plan bloku tek başına intraoperatif dönemde tam bir cerrahi anestezi sağlayamasa da postoperatif analjeziye katkısının yanı sıra nispeten düşük doz lokal anestezik takviyesi ile kombinasyon halinde diğer bölgesel anestezi tekniklerine bir alternatif olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Anestezi, erektor spina plan bloku, karotis endarterektomisi, postoperatif analjezi

Ali Sait Kavaklı, Tayfun Sügür, Hayri Fatih Metinyurt, Arzu Karaveli, Burak Aksu, Kadir Sağdıç, Umut Verkal Pekgül. Ultrasound-Guided Erector Spinae Plane Block for Carotid Endarterectomy: A Case Series. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(2): 153-157

Corresponding Author: Ali Sait Kavaklı, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale