ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Anesthetic Approach in a Case of Concurrent Off-Pump Coronary Bypass and Lung Resection [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(2): 191-194 | DOI: 10.14744/GKDAD.2022.85698

Anesthetic Approach in a Case of Concurrent Off-Pump Coronary Bypass and Lung Resection

Elvin Kesimci, Deniz Sivrioğlu, Zeynep Kayhan
Department of Anaesthesiology, Baskent University Faculty of Medicine, Ankara, Türkiye

At present, as the elderly population increases, the number of patients with either heart disease or lung cancer also increases. Some of these patients are diagnosed to have concurrent lung cancer or coronary artery, heart valve disease during pre-operative evaluations. In both cases, the anesthetic management of these patients is challenging. In this case, we aimed to present our anesthesia experience in a patient who underwent concurrent off-pump coronary artery bypass grafting and left lung upper lobectomy.

Keywords: Anesthesia, ‘off-pump’ coronary artery bypass surgery, one lung ventilation, partial pneumonectomy

Eş Zamanlı Off-Pump Koroner Baypas ve Akciğer Rezeksiyonu Olgusunda Anestezik Yaklaşım

Elvin Kesimci, Deniz Sivrioğlu, Zeynep Kayhan
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Günümüzde yaşlı nüfus arttıkça, akciğer kanseri teşhisi konulan ve eş zamanlı cerrahi müdahale gerektiren kalp hastalığı olan hasta sayısı da artmaktadır. Bu hastaların bir kısmında preoperatif değerlendirmeler sırasında eş zamanlı akciğer kanseri veya koroner arter, kalp kapak hastalığına rastlanılmaktadır. Her iki durumda da hastanın anestezik yönetimi zordur. Biz de bu olguda eş zamanlı off-pump koroner arter baypas greftleme ve sol akciğer üst lobektomi uygulanan bir hastadaki anestezi deneyimimizi sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Anestezi, ‘off-pump‘ koroner arter baypas cerrahisi, parsiyel pnömonektomi, tek akciğer ventilasyonu

Elvin Kesimci, Deniz Sivrioğlu, Zeynep Kayhan. Anesthetic Approach in a Case of Concurrent Off-Pump Coronary Bypass and Lung Resection. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(2): 191-194

Corresponding Author: Elvin Kesimci, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale