ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
The Incidence and Etiology of Artifacts in Transesophageal Echocardiography [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(1): 81-88 | DOI: 10.14744/GKDAD.2022.84834

The Incidence and Etiology of Artifacts in Transesophageal Echocardiography

Gülbin Töre Altun1, Alper Kararmaz2, Zuhal Aykaç2
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Kadıköy Florence Nightingale Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Marmara University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

Objectives: Artifacts encountered during perioperative TEE may lead to misdiagnosis or underdiagnosis, which may ultimately result in wrong treatment and surgical referral. In our study, we aimed to inves-tigate the incidence, type, and etiology of artifacts encountered during perioperative TEE imaging.
Methods: TEE images that were acquired during cardiovascular sur-geries are retrieved from the echocardiography machine archives and evaluated. The type and factors leading to artifacts in the images are recorded.
Results: The images of 86 patients (male n: 50 and female n: 36) were evaluated. A total of 858 windows, of which 94 were stable and 764 were immobile, were evaluated. The artifacts were present in 159 (19%) of the images. The most prominent artifact was acoustic shadowing (p<0.05). The incidence of linear artifact and comet-tail artifact was sta-tistically significantly high as compared to other artifacts. The etiologic factors leading to acoustic shadowing were revealed as annulus and rings in 28 cases (64%), calcifications in 9 cases (20%), and catheters in 7 cases (16%). The incidence of artifacts caused by annulus and rings was statistically significantly high (p<0.05). Comet tail artifact was present in 30 cases (19%) and aortic plaque, air bubbles, and prostatic valves (66%, 17%, and 17%, respectively) were the leading etiologic factors in its formation (p<0.05).
Conclusion: Approximately one-fifth of the TEE images that we exam-ined contained artifacts. Acoustic shadowing, linear artifact, and comet tail appearance were the most frequently observed artifacts. Etiological factors were often foreign materials in the heart and calcifications.

Keywords: Acoustic shadowing, artifact, comet-tail artifact, linear arti-fact, transesophageal echocardiography

Transözefageal Ekokardiyografide Artefakt İnsidansı ve Etiyolojisi

Gülbin Töre Altun1, Alper Kararmaz2, Zuhal Aykaç2
1Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İstanbul

Amaç: Perioperatif transözefageal ekokardiyografi sırasında ortaya çıkan artefaktlar, hatalı veya eksik tanıya, sonuçta da yanlış tedavi ya da cerrahi yönlendirmeye neden olabilir. Bu çalışmada, perioperatif transözefageal ekokardiyografi görüntülemesi sırasında ortaya çıkan artefaktların insi-dansının, cinsinin ve etiyolojilerinin araştırılması amaçlandı.
Yöntem: Kalp cerrahi operasyonu uygulanan hastaların kaydedilmiş transözefageal ekokardiyografi kayıtları ekokardiyografi cihazının arşi-vinden tarandı. Görüntülerde oluşan artefaktın tipi ve artefakta neden olan faktörler kaydedildi.
Bulgular: Çalışmada, 50’si erkek, 36’sı kadın toplam 86 hastanın görün-tüleri tarandı. Doksan dördü sabit, 764’ü hareketli görüntü olmak üzere toplam 858 pencere izlendi. Artefakt içeren 159 (%19) görüntü vardı ve en sık gözlenen artefakt akustik gölgelenmeydi (p<0,05). Çizgisel arte-fakt ve kuyruklu yıldız görünümü insidansı da diğer artefaktlara göre is-tatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksekti (p<0,05). Akustik gölgelenme olan olgularda etiyolojik faktörler incelendiğinde 28 (%64) olguda anülüs ve ringler, 9 (%20) olguda kalsifikasyonlar ve 7 (%16) olguda da kateter-lerin bu artefakta neden olduğu saptandı. Anülüs ve ringlerden kaynaklı artefakt insidansı istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksekti (p<0,05). Kuyruklu yıldız artefaktı araştırmamızda 30 (%19) olguda mevcuttu ve etiyolojik faktörler sırasıyla %66 aortik plak, %17 hava kabarcıkları ve %17 prostetik kapaklar olarak tespit edildi (p<0,05).
Sonuç: İncelediğimiz transözefageal ekokardiyografi görüntülerinin yaklaşık beşte biri artefakt içermekteydi. Bu artefaktlar içinde en sık göz-lenenler akustik gölgelenme, çizgisel artefakt ve kuyruklu yıldız görünü-müydü. Etiyolojik faktörler sıklıkla kalp içindeki yabancı materyaller ve kalsifikasyonlardı.

Anahtar Kelimeler: Akustik gölgelenme, artefakt, çizgisel artefakt, kuy-ruklu yıldız artefaktı, transözefageal ekokardiyografi

Gülbin Töre Altun, Alper Kararmaz, Zuhal Aykaç. The Incidence and Etiology of Artifacts in Transesophageal Echocardiography. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2022; 28(1): 81-88

Corresponding Author: Gülbin Töre Altun, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale