ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
Effects of Thiopental, Propofol, Etomidate, Midazolam on Hemodynamic in Anesthesia Induction and Intubation of Hypertensive Patients in the Coronary Artery Bypass Grafting Surgery [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2013; 19(4): 161-167 | DOI: 10.5222/GKDAD.2013.161

Effects of Thiopental, Propofol, Etomidate, Midazolam on Hemodynamic in Anesthesia Induction and Intubation of Hypertensive Patients in the Coronary Artery Bypass Grafting Surgery

Sema Şanal Baş, Mehmet Özcan Erdemli
Turkiye Yuksek Ihtisas Education And Research Hospital

OBJECTIVE: The purpose of this study is comparing the hemodynamic effects of thiopental, propofol, etomidate, midazolam on induction, laryngoscopy, and endotracheal intubation of hypertensive patients in coronary artery bypass grafting (CABG) surgery.
METHODS: A total of 80 patients with chronic hypertension, aged between 40 and 75 who are to undergo CABG surgery were included in a prospective, single-blind and randomized study. Group T received thiopental sodium (5-7 mg kg -1), Group E received etomidate (0.2 - 0.5 mg kg -1), Group P received propofol (1 - 2.5 mg kg -1), Group M received midazolam (0.1 - 0.4 mg kg -1) anestetic agents. The induction was completed by using fentanyl and rocuronium in all groups. Heart rate (HR), systolic arterial pressure (SAP),diastolic arterial pressure (DAP), mean arterial pressure (MAP) were recorded for the first 15 minutes. As also arterial blood gases (ABG) were sampled, end tidal carbon dioxide (ETCO2) values were recorded.
RESULTS: SAP values decreased prior to laryngoscopy in Group T, E, and P. Only in Group E, increase in SAP during laryngoscopy and tracheal intubation was statistically significant. The decrease of MAP was significant in only Group T. Intubation 15 minutes, while the increase in MAP and HR in the Group P.
CONCLUSION: Induction with anesthetic agents midazolam (Group M) was the group showing more hemodynamic stability of the response to laryngoscopy and endotracheal intubation in hypertensive patients who would undergo CABG surgery.

Keywords: anesthesia, bypass, hypertensive, intubation

Koroner Arter Baypas Greft Cerrahisinde Hipertansif Hastaların Anestezi İndüksiyonu Ve Entübasyonunda Tiyopental, Propofol, Etomidat, Midazolam’ın Hemodinamiye Etkileri

Sema Şanal Baş, Mehmet Özcan Erdemli
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

AMAÇ: Bu çalışmada, koroner arter bypass greft (KABG) cerrahisi geçirecek hipertansif hastalara tiyopental, propofol, etomidat, midazolam anestezi indüksiyonu, laringoskopi ve endotrakeal entübasyonun hemodinamiye etkilerini karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEMLER: Elektif koroner arter baypas cerrahisi geçirecek kronik hipertansif, ASA II- III, her iki cinsten yaşları 40- 75 arasında, prospektif, tek-kör, randomize olarak toplam 80 hasta çalışmaya dahil edildi. Grup T tiyopental sodyum, Grup E etomidat, Grup P propofol, Grup M midazolam anestezik ajanları verildi. Tüm gruplara fentanil ve rokuronyum kullanılarak indüksiyon tamamlandı. Hastaların kalp hızı (KH), sistolik arter basıncı (SAB), diyastolik arter basıncı (DAB), ortalama arter basıncı (OAB) ilk 15 dakika kaydedildi. Ayrıca arteriyel kan gazı alınıp parsiyel arteriyel karbondioksit basıncı (PaCO2) değerleri kaydedildi.
BULGULAR: SAB’da Grup T,E ve P’de laringoskopi öncesinde SAB’ da azalma saptandı. Sadece Grup E’de laringoskopi ile entübasyon sırasındaki SAB artışı istatistiksel olarak anlamlıydı. OAB’ da ise sadece Grup T’de laringoskopi döneminde azalma anlamlıydı. OAB ve KH’ da entübasyonun 15. dk’da Grup P’de artış istatistiksel olarak anlamlıydı.
SONUÇ: KABG operasyonuna girecek hipertansif hastaların anestezi indüksiyonunda, laringoskopi ve endotrakeal entübasyonunda en güvenilir anestezi yönteminin midazolam ( Grup M) ile olabileceği düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler: anestezi, baypas, hipertansif, entübasyon

Sema Şanal Baş, Mehmet Özcan Erdemli. Effects of Thiopental, Propofol, Etomidate, Midazolam on Hemodynamic in Anesthesia Induction and Intubation of Hypertensive Patients in the Coronary Artery Bypass Grafting Surgery. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2013; 19(4): 161-167

Corresponding Author: Sema Şanal Baş, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale