ISSN 1305-5550 | e-ISSN 2548-0669
The Effect of Ketamine-Midazolam and Remifentanil-Midazolam on Sedation, Recovery and Hemodynamic in Pediatric Cardiac Catheterization [GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg]
GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2013; 19(4): 191-198 | DOI: 10.5222/GKDAD.2013.191

The Effect of Ketamine-Midazolam and Remifentanil-Midazolam on Sedation, Recovery and Hemodynamic in Pediatric Cardiac Catheterization

Hakan Nuraç1, Türkan Kudsioğlu1, Fatma Ukil1, Ahu Baysal1, Sezer Karabulut1, Reyhan Dedeoğlu2, Nihan Yapıcı1, Zuhal Aykaç1
1Siyami Ersek Thoracic And Cardiovascular Surgery Center, Department Of Anesthesiology And Reanimation Istanbul, Turkey
2Siyami Ersek Thoracic And Cardiovascular Surgery Center, Department Of Pediatric Cardiology, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: The purpose of this study was to compare the effects of ketamine-midazolam and remifentanil-midazolam combinations on hemodynamia, sedation and recovery levels in pediatric patients undergoing cardiac catheterization anesthesia.
METHODS: One hundred ASA II-III pediatric patients between ages of 3 months and 10 years, scheduled for cardiac catheterization between June 2011 and August 2011 were randomly allocated into 2 equal (n=50) study groups assigned to receive sedation ketamine (1mgkg-1) (Group I) and remifentanil (0.1 mgkg-1min-1) infusion (Group II). Patients requiring mechanical ventilation and intravenous inotropic support were excluded from the study analysis. Before undergoing anesthesia, patients were transferred to the cardiac catheterization laboratory and patients’ electrocardiogram (ECG) and oxygensaturation (SpO2) levels were continuously measured. Before premedication, all patients were monitored and recorded for noninvasive blood pressure (NIBP), and sedation scores according to Modified Ramsey Sedation Scale (MRSS). Both groups initially received midazolam 0.05-0.1mgkg-1 for premedication. After catheterization was performed and completed, patients were stopped an anaesthetic medication and sent to recovery room where their hemodynamic data and recovery scores were recorded.
RESULTS: Both groups demonstrated similar demographic characteristics. However, Patients received remifentanil-midazolam infusion reported significantly lower heart rate and mean of blood pressure values compared to patients received ketamine-midazolam. Hypotension with bradycardia were observed in these patients. There was no significant difference between the two groups in terms of MRS scores, duration of anesthesia ve process time. However, the recovery time of patients in Group I significantly higher than Group II.
CONCLUSION: In this study, it is found that the infusion of remifentanil-midazolam combination in an adequate sedation which is considered to be an appropriate alternative to ketamine used routinely in pediatric cardiac catheterization can provide more comfortable and shorter period of recovery time.

Keywords: pediatric cardiac catheterization, sedation, remifentanil, midazolam, ketamine

Pediyatrik Kalp Kateterizasyonda Ketamin – Midazolam ile Remifentanil - Midazolamın Sedasyon, Hemodinami ve Derlenme Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

Hakan Nuraç1, Türkan Kudsioğlu1, Fatma Ukil1, Ahu Baysal1, Sezer Karabulut1, Reyhan Dedeoğlu2, Nihan Yapıcı1, Zuhal Aykaç1
1Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Merkezi Eah, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Haydarpaşa-istanbul,
2Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Merkezi Eah, Pediyatrik Kardiyoloji Kliniği, Haydarpaşa-istanbul

AMAÇ: Pediyatrik kalp kateterizasyonu anestezisinde remifentanil ve ketaminin midazolam ile birlikte kullanımının hemodinami, sedasyon ve derlenme üzerine olan etkilerini karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEMLER: Haziran-ağustos 2011 tarihleri arasında kalp kateterizasyonu uygulanacak ASA II/III, 3 ay-10 yaş arası 100 çocuk ardışık ve rastgele olarak çalışmaya alındı. Mekanik ventilasyon ve intravenöz inotropik destek gerektiren olgular çalışma dışı bırakıldı. Anestezi öncesi değerlendirilen hastalar kateter laboravuarına alındı. EKG ve SPO2 ile monitörize edildi. Premedikasyon öncesi noninvaziv kan basıncı ölçülerek hemodinamik veriler ve Modifiye Ramsey Sedasyon Skalası(MRSS) ile sedasyon öncesi ve sonrası, Modifiye Steward Skalası(MSS) ile derlenme skoruları belirlendi. Her iki gruptaki hastaların premedikasyonu 0.05-0.1mgkg-1 İM midazolam ile sağlandı. Randomize olarak iki sedasyon grubu belirlendi; Grup I’de ki hastalara (n=50) ketamin 1 mgkg-1 İV olarak ve Grup II’dekilere (n=50) 0.1 µkg-1dak-1 İV remifentanil infüzyonu verildi ve sedasyon skorları belirlendi. Kateterizasyon işlemi tamamladığında anestezik ilaçların uygulanması sonlandırıldı. İşlem sonrası derlenme bölümüne alınan hastaların hemodinami ve derlenme skorları kaydedildi.
BULGULAR: Her iki gruptaki hastaların özellikleri arasında fark yoktu. Remifentanil-midazolam grubunda kalp atım hızı ve ortalama kan basıncı değerleri, ketamin-midazolam grubuna göre anlamlı olarak düşüktü. Bu hastalardada bradikardi ile birlikte hipotansiyon da gelişti. Ketamin-midazolam grubunda kalp atım hızında istatistiksel olarak anlamlı arttı. Gruplar arasında MRS skorları, anestezi ve işlem süresi açısından istatistiksel fark yoktu. Ancak ketamin-midazolam grubunda derlenme süresi remifentanil-midazolam grubundaki hastalara göre anlamlı olarak daha uzundu.
SONUÇ: Çalışmamızda pediyatrik kalp kateterizasyonunda rutin olarak kullanılmakta olan ketaminine alternatif olarak remifentanil infüzyonun midazolam ile yeterli sedasyon, konforlu ve kısa bir derlenme süreci sağladığı sonucuna vardık

Anahtar Kelimeler: pediyatrik kalp kateterizasyonu, sedasyon, remifentanil, ketamin, midazolam

Hakan Nuraç, Türkan Kudsioğlu, Fatma Ukil, Ahu Baysal, Sezer Karabulut, Reyhan Dedeoğlu, Nihan Yapıcı, Zuhal Aykaç. The Effect of Ketamine-Midazolam and Remifentanil-Midazolam on Sedation, Recovery and Hemodynamic in Pediatric Cardiac Catheterization. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2013; 19(4): 191-198

Corresponding Author: Hakan Nuraç, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale